Arbeidsverplichting bij bijstand

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan horen daar - naast rechten - ook plichten bij.

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Gelden de arbeidsverplichtingen altijd?

Als u (tijdelijk) niet in staat bent om te werken of deel te nemen aan de begeleiding, dan kunt u ontheffing van sommige arbeidsverplichtingen krijgen. Dat betekent dat u dan tijdelijk niet aan alle arbeids-verplichtingen hoeft te voldoen.

Wat gebeurt er als u niet (goed) meewerkt?

De gemeente kan u een maatregel opleggen omdat u zich aan 1 of meerdere verplichtingen niet gehouden heeft. Of als u niet meewerkt aan uw plan van aanpak, dat met u afgesproken is. Een maatregel betekent een verlaging van uw bijstandsuitkering voor 1 of enkele maand(en). De gemeente kan uw bijstandsuitkering dan verlagen met een percentage tussen de 5% en 100% per maand. Bij de overweging om een maatregel op te leggen kijken we altijd naar uw persoonlijke omstandigheden.

Verzoek om de verlaging te stoppen

Als u een maatregel opgelegd hebt gekregen, dan kunt u ons vragen om de verlaging te stoppen. Dit noemen wij de inkeerregeling. De gemeente kan de uitkering pas herstellen als u heeft aangetoond dat u uw afspraken alsnog bent nagekomen. Een verzoek hiervoor moet u schriftelijk doen. Als wij het met u eens zijn dan wordt uw uitkering weer uitbetaald.

Voorbeeld: U hebt een maatregel gekregen van 100% voor 2 maanden omdat u niet solliciteerde terwijl u dat wel verplicht was. U dient een verzoek in op grond van de inkeerregeling en laat ons zien dat u volgens de afspraken, alsnog gesolliciteerd heeft. De gemeente zal de maatregel stopzetten en uw uitkering weer uitbetalen.

Hoe gaat het verder?

U ontvangt altijd een brief van ons met ons besluit, ook als we het niet met u eens zijn. Als u binnen 12 maanden na het krijgen van een maatregel opnieuw niet uw arbeidsverplichtingen nakomt krijgt u een zwaardere maatregel.