Privacyverklaring Sociaal Plein gemeente Hilversum

Het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum verwerkt persoonsgegevens.Wij hebben de taak om goed met deze informatie om te gaan. Hoe wij dat doen staat in het Privacy Beleid 2020-2024. Hierin staan de algemene eisen.

De gemeente Hilversum heeft de taak om zorg en ondersteuning te bieden aan Hilversummers op het gebied van participatie, zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Dit staat vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben de taak om goed met deze informatie om te gaan. Hoe wij dat doen staat in het Privacy Beleid 2020-2024. Hierin staan de algemene eisen.

Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe het Sociaal Plein omgaat met uw persoonsgegevens. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

 

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

 • Het afhandelen van aanvragen en voorzieningen of het betalen van uitkeringen.
 • Om een voorziening, diensten en /of producten aan u te leveren.
 • Om u te bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te vertellen over wijzigingen van onze diensten en producten.

Voor een aantal van onze taken werken wij samen met andere organisaties. Denk aan de inzet van zorgaanbieders bij de Wmo.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op individuele aanvragen vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Er is altijd sprake van een menselijke toetst.  

 

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Wij gaan goed en vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Door het nemen van passende maatregelen gaan wij misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen. Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens is een taak van al onze medewerkers. Zij zijn ook verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden door de medewerkers verwerkt als dat nodig is voor het uitvoeren van hun taak.

Het College van B en W is in de meeste gevallen de verantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Met organisaties die onze opdracht uw gegevens verwerken, maken we schriftelijke afspraken. Hiermee zorgen we dat zij op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omgaan met uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). De BIO is opgenomen in het informatie- beveiligingsbeleid.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Hilversum houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Deze functionaris controleert onder andere of wij aan de privacywetgeving voldoen. De FG is bereikbaar via fg@hilversum.nl.
 

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Plein?

Het Sociaal Plein gebruikt persoonsgegevens van inwoners, ook van minderjarigen.

Persoonsgegevens die wij gebruiken zijn onder andere naam, geboortedatum, adres, financiële gegevens, Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor speciale doelen, die afgestemd zijn op onze taken, bevoegdheden en verplichtingen. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke betrokken personen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De verwerking van bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid zijn door de wetgever extra beschermd. Deze gegevens verwerken wij alleen als deze nodig zijn om onze taken uit te voeren en er uit wetgeving blijkt dat we deze mogen gebruiken. 

Voorbeeld:

Uw inkomensgegevens hebben wij nodig als u een uitkering van ons ontvangt. Inkomsten moeten we verrekenen met de uitkering. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening, zoals individuele begeleiding, worden gegevens over uw gezondheid verwerkt.

Geanonimiseerde persoonsgegevens

Om onze diensten te verbeteren en voor het uitleggen van ons beleid stellen we

managementrapportages op, voeren we wetenschappelijk onderzoek, statistiek en/of een klanttevredenheidsonderzoek uit. Hierin worden alleen gegevens verwerkt zonder naam.

 

Wat is de wettelijke basis?

Als het nodig is om persoonsgegevens over u en uw en gezins- en persoonlijke situatie te verwerken en met elkaar uitwisselen, houden medewerkers van de gemeente zich aan plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens te beschermen.

De wettelijke basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken heet een grondslag. Het Sociaal Plein verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen die genoemd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en sectorale wetten in het sociaal domein.

Op basis van deze wetten kunnen wij rechtsmatigheidsonderzoeken en fraudeonderzoeken uitvoeren. Dat kan betekenen dat wij controleren of de steun die u ontvangt volgens de wet klopt. Wij doen dit alleen volgens de richtlijnen van de wetgeving die geldt en verwerken daarbij niet meer gegevens dan nodig is.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang dit nodig is voor de diensten die geleverd worden of zo lang de wettelijke termijn dit bepaalt. Wij houden ons hierbij aan de selectielijsten van de Archiefwet 1995.

 

Wat zijn uw rechten?

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij het Sociaal Plein uitoefenen. Dit betekent dat u een verzoek mag indienen om uw persoonsgegevens in te zien.

U mag ook een verzoek aanvragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als toestemming de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, kunt u deze intrekken. Tot slot kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Hilversum.

U kunt uw verzoek indienen bij uw contactpersoon van het Sociaal Plein.

Na ontvangst van uw verzoek, krijgt u binnen één maand een antwoord. Wij mogen u vragen uw verzoek verder te omschrijven. In sommige gevallen mogen wij de reactietermijn verlengen naar twee maanden. In een aantal gevallen mag het Sociaal Plein uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren, bijvoorbeeld omdat het om gegevens van anderen gaat. Verder is het verwijderen van gegevens niet altijd mogelijk. Wij hebben onder andere te maken met wettelijke bewaartermijnen.

 

Toegang tot persoonsgegevens

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als bijvoorbeeld uw partner ook een verzoek wilt doen, wordt dit verzoek los van elkaar behandeld.

 

Gegevensbescherming in het domein werk, zorg, schulden en Jeugdhulp

Waarom gebruiken wij uw gegevens? Hiervoor zijn er per domein verklaringen samengesteld. Hierin staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zoals het de soort gegevens, de doelen en met wie wij de gegevens delen.

Specifieke privacy verklaringen

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

De gemeente verleent schuldhulp aan Hilversummers die door financiële zorgen, ondersteuning nodig hebben. De echte schuldhulpverlening doet zowel de gemeente zelf of laat dat doen door andere maatschappelijke dienstverleners.

Voor de uitvoering van deze wettelijke taak en voor verbetering van de dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

 

Vroegsignalering

Vroegsignalering heeft als doel om in contact te komen met Hilversummers met (dreigende) problematische schulden en ze uit eigen beweging hulp aan te bieden. Dit gebeurt meestal door middel van huisbezoeken. Bij vroegsignalering gaat het om personen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente en die mogelijk ook niet weten dat ze hulp kunnen krijgen. Als u geen hulp wil, wordt de meldende partij hierover geïnformeerd en zal vaak de reguliere incassoprocedure in werking worden gezet. De privacyregels van de betreffende externe partij zijn dan van toepassing.

 

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

De gemeente gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doelen. Waar de gegevens alleen bedoeld zijn voor algemene rapportages (monitoring) worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.
We gebruiken de persoonsgegevens voor onder andere:

 • beoordelen financiële situatie en oorzaak hiervan;
 • uitvoering budgetbeheer;
 • schuldhulpverlening;
 • het verzamelen van informatie over de resultaten van de schuldhulpverlening;
 • het monitoren van de schuldhulpverlening, zoals doorlooptijden, recidive, resultaat uitstroom, geslaagde regelingen en aantal gesproken klanten;
 • het voeren van gesprekken met de Maatschappelijk Dienstverleners over de resultaten van de schuldhulpverlening om gezamenlijk de kwaliteit van de schuldhulpverlening te vergroten;
 • het verzamelen van het aantal Hilversummers in de schuldhulpverlening ten behoeve van de financiële vergoeding aan Maatschappelijk Dienstverleners;
 • het maken van managementrapportages ter verbetering en verantwoording van ons beleid;
 • klanttevredenheidsonderzoeken;
 • verstrekking aan het ministerie van SZW voor onderzoek, statistiek en beleidsvorming met betrekking tot de wet.

Specifiek voor vroegsignalering gebruiken we persoonsgegevens om:

 • Ontruimingen van woningen of afsluiting van nutsvoorzieningen te voorkomen;
 • betalingsachterstanden tegen te gaan;
 • betalingen te herstellen en kosten te voorkomen;
 • problematische schulden te voorkomen.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De schuldhulpverleners verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van Hilversummers. We verwerken de gegevens in zowel beveiligde applicaties als in fysieke dossiers die op een beveiligde manier zijn opgeslagen. Wij gebruiken alleen (bijzondere) persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is. Gegevens die wij gebruiken zijn onder andere:

 • NAW gegevens en geboortedatum
 • BSN
 • contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • adresgegevens
 • financiële gegevens (zoals inkomen en schulden)
 • resultaten schuldhulpverlening
 • overige soorten dienstverlening
 • gegevens omtrent gezondheid

 

Wat is de wettelijke basis?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

De gemeente heeft op basis van de wet de taak om Hilversummers te ondersteunen bij schulden en om te voorkomen dat Hilversummers schulden aangaan die zij niet kunnen betalen.

Het gaat om de artikelen 2, 3, 8 en 9 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (2021).

 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

 • Curatoren en bewindvoerders
 • Deurwaarders
 • Andere gemeentes
 • Energiemaatschappijen
 • Waterbedrijven
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Woningcoöperaties
 • BKR
 • GGZ
 • Verslavingszorg
 • PLANgroep
 • Versa Welzijn
 • Rechtbank Midden-Nederland, locaties Almere en Lelystad
 • Ketenpartners van het sociaal domein
 • Vluchtelingenwerk
 • Schuldhulpmaatje

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doelen. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen schuldhulpverlening, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren, zoals de Archiefwet 1995.

Wij moeten gegevens rondom schuldhulpverlening in ieder geval 5 jaar opslaan.

 

Vroegsignalering

Persoonsgegevens in het bestand die betrekking hebben op personen die niet mee te willen werken aan de vroegsignalering worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen, met een maximumtermijn van 6 maanden. Na afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de Gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring wordt aangepast als de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken wijzigt. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.

(Bijzondere) bijstandsuitkering

Heeft u te weinig geld om rond te komen en kunt u zelf niet genoeg verdienen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u geen recht heeft op een andere uitkering of als u ook met die andere uitkering nog steeds onder bijstandsniveau zit. Wij noemen dat het recht op bijstand voor levensonderhoud.

Daarnaast kan het zijn dat u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen. U kunt dan onder voorwaarden individuele bijzondere bijstand krijgen. Wij noemen dat het recht op bijstand voor bijzondere kosten.

Om het proces rondom het verlenen van bijstand voor levensonderhoud of voor bijzondere kosten mogelijk te maken, gebruikt de gemeente persoonsgegevens.

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

Het hoofddoel is het beoordelen van de aanvraag en het uitkeren van de bijstand. Wij gebruiken voor dit doel verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken Hilversummer. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over de partner, kinderen en medebewoners van de aanvrager. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • Het beoordelen en vaststellen van het recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bijzondere bijstand en hiervan de hoogte.
 • Het verrichten van onderzoek naar de financiële positie en voorliggende voorzieningen en het maken van een draagkrachtberekening.
 • Het communiceren en corresponderen met de aanvrager, waaronder het versturen van het aanvraagformulier, het verzoeken van verheldering van de aanvraag en het versturen van de beschikking.
 • Het verwerken van wijzigingen in de gegevens die van invloed zijn op het recht op verstrekking van levensonderhoud of bijzondere bijstand en op de hoogte daarvan.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De gemeente Hilversum gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken Hilversummers. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, BSN, financiële gegevens over uw inkomen, schulden, vermogen en bankgegevens. In sommige situaties gebruiken wij gegevens over gezondheid als dat noodzakelijk is voor de uitkering van bijzondere bijstand. In sommige gevallen gebruiken wij strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld of u in detentie zit. Dat heeft namelijk gevolgen voor het recht op een uitkering.

 

Wat is de wettelijke basis?

De gemeente heeft volgens de wet de taak om bijstand aan inwoners van Hilversum te bieden. Dit is voor de inwoners die geen middelen hebben om de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te betalen. Daarnaast heeft de gemeente volgens de wet de taak om bijzondere bijstand te bieden aan inwoners die geen middelen hebben om de noodzakelijke kosten van bestaan te betalen. Voor deze taken gebruiken wij persoonsgegevens. Dat is geregeld in onder andere: 

 • Artikel 7, 35, 53a en 67 Participatiewet
 • Artikel 62 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet Suwi)

 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doelen, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen. Zo moeten wij op grond van de wet, persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en het inlichtingenbureau. Ook delen wij persoonsgegevens met relevante hulpverleners, partners en gemachtigden. Dat doen we alleen als daar een wettelijke basis voor is.

 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doelen. Wij moeten  uw gegevens 10 jaar bewaren, zodra de bijstand aan u is gestopt. Als de bijstand aan u wordt geweigerd, bewaren wij uw gegevens 5 jaar. Hierbij hanteren wij de Archiefwet 1995.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.

 

Jeugdwet

De gemeente Hilversum heeft de taak om de organisatie rondom jeugdhulp te verzorgen. Zij is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en het inkopen en vergoeden daarvan, maar verleent de jeugdhulp niet zelf. Dat doen professionals met wie de gemeente contracten afsluit. Om alle gemeentelijke taken over jeugdhulp mogelijk te maken, gebruikt de gemeente voor deze processen persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit hoe wij dat doen.

 

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

De gemeente Hilversum gebruikt persoonsgegevens voor het toekennen van jeugdhulp en de daarbij behorende doelen. Dat zijn onder andere:

 • hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun ouders bij opgroei en opvoedproblemen, bij vrijwillige hulpvraag en indien noodzakelijk toeleiding naar gedwongen interventies;
 • het vaststellen of de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp (woonplaatsbeginsel);
 • het verlenen van beschikkingen over de benodigde (specifieke) jeugdhulp;
 • het vergoeden van kosten aan aanbieders voor verleende jeugdhulp;
 • het bijhouden van de administratie voor het toekennen van jeugdhulp en de financiële afhandeling daarvan;
 • het realiseren van de noodzakelijke afstemming tussen functionarissen in het jeugddomein na meldingen in de VIR, zodat jeugdigen tijdig passende hulp ontvangen;
 • het monitoren van de budgetuitputting en het sturen op kosten en contracten;
 • het maken van sturings- en managementinformatie voor managementrapportages voor de  wethouder en ter verbetering van onze diensten en beleid; het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek;
 • het uitvoeren van controle of fraudeonderzoek.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van de gemeentelijke taken rondom jeugdhulp verzamelt en gebruikt de gemeente persoonsgegevens van verschillende Hilversummers. Dat zijn de hulpzoekenden onder de 23 jaar die (specifieke) jeugdhulp behoeven en hun ouders, verzorgers of gezaghebbenden.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De gemeente Hilversum gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken Hilversummers. Zo gebruikt de gemeente bijvoorbeeld naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en gegevens over de toegekende jeugdhulp. De gemeente kan de dossiers van de betrokken hulpverleners niet bekijken. Wel kunnen deze met toestemming van jeugdige/ ouders worden gedeeld. Wij gebruiken persoonsgegevens van een jeugdige en zijn ouders. Het gaat om bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Informatie over toegekende jeugdhulp, zoals zorgcategorie, datum in / uit zorg
 • Reden beëindiging zorg
 • Verwijzer (zoals, huisarts, school)
 • Beschikkings- / toewijzingsnummer
 • Informatie over bezwaar en beroepsprocedures
 • Gegevens omtrent de gezondheid
 • Gegevens omtrent strafrechtelijk verleden
 • Contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Hulpvraag
 • Jeugdhulpplan
 • Signalen in Verwijsindex risicojongeren (VIR)
 • Sociaal netwerk
 • Informatie over kinderbeschermingsmaatregelen
 • Meldingen bij Veilig Thuis

 

Wat is de wettelijke basis?

Hoofdstuk 7 Jeugdwet en bijbehorende regeling bepalen de grondslag voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen. Aanvraagformulieren worden ondertekend door gezaghebbende ouder(s) en jeugdigen vanaf 12 jaar.

 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wanneer dit noodzakelijk is voor de onderstaande doelen of dat het moet omdat het in de wet, delen wij persoonsgegevens. Wij delen bijvoorbeeld met jeugdhulpgaanbieders, verwijzers en de Sociale Verzekeringsbank (in het kader van het persoonsgebonden budget). Als wij gegevens delen met andere partijen informeren wij u daarover. Wij kunnen gegevens delen met bijvoorbeeld de volgende partijen:

 • Raad van de Kinderbescherming
 • Veilig Thuis
 • Onderwijsinstellingen
 • Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp
 • Gecertificeerde instellingen jeugdhulp
 • Huisartsen
 • Medisch specialisten
 • Veiligheidshuis
 • Justitiepartners
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Leerplichtambtenaar
 • Ketenpartners
 • Jeugd en Gezin

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens 20 jaar zoals is bepaald in de Archiefwet 1995.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de Gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring wordt aangepast als de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken wijzigt. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Het gaat hierbij om ondersteuning bij de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wij werken voor maatschappelijke ondersteuning samen met verschillende organisaties. Om dit mogelijk te maken, gebruikt en deelt de gemeente persoonsgegevens.

Bij ondersteuning, om ervoor te zorgen dat de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner vergroot wordt, kun je denken aan hulpmiddelen of zorg op het gebied van:

 • wonen
 • vervoer
 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding en dagbesteding

Als voorwaarde geldt dat de inwoner niet zelf, dan wel met behulp van zijn sociale netwerk, in staat is om zijn beperkingen met betrekking tot het zelfstandig wonen en/of deelname aan het maatschappelijke verkeer te stoppen.

Maatschappelijke opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen met psychosociale en/of veiligheidsproblemen, die behalve onderdak ook begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er passantenopvang voor daklozen die een binding met Hilversum hebben.

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij kunnen (nog) niet helemaal zelfstandig wonen en functioneren binnen de samenleving. Beschermd wonen biedt hen wonen met toezicht en begeleiding.

 

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om ondersteuning vanuit de Wmo 2015 te kunnen toekennen, monitoren en bijhouden. Hieronder valt ook het bewaken van de wachtlijsten.

Wij gebruiken persoonsgegevens onder andere als dat noodzakelijk is voor:

 • toeleiding naar zorg;
 • beantwoorden van klantvragen en vastleggen van contactmomenten;
 • uitvoeren van een intake;
 • opstellen van een trajectplan;
 • opstellen en versturen van een beschikking;
 • verzorgen van uitbetalingen van een persoonsgebonden budget;
 • onderzoek naar rechtmatig gebruik van een toegekend persoonsgebonden budget;
 • vaststellen en laten betalen van een eigen bijdrage als die geldt;
 • vaststellen of de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning;
 • vergoeden van kosten aan zorgaanbieders voor verleende zorg.

 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Voor de dienstverlening in het kader van de maatschappelijke ondersteuning verwerken wij – voor zover nodig  - persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • Aanvrager
 • Huisgenoten
 • Contactpersoon
 • Mantelzorger(s)
 • Gezaghebbende
 • Curator of wettelijke vertegenwoordiger

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam en adres, of gegevens over gezondheid van de inwoner. Ook van huisgenoten of mantelzorgers kunnen wij deze gegevens gebruiken, als dat belangrijk is voor de ondersteuningsvraag.  

In hoofdstuk 5 van de Wmo is opgenomen van wie en welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Dat zijn onder andere:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • contactgegevens van het sociale netwerk
 • gegevens over zelfredzaamheid
 • gegevens over het trajectplan en nagestreefde doelen
 • gegevens over te nemen acties en genoten voorzieningen
 • informatie over de betrokken zorgaanbieder(s)
 • strafrechtelijke gegevens als dat nodig is voor uitoefening van het toezicht of het nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften.
 • gegevens over gezondheid als dat nodig is om de behoefte aan opvang en ondersteuning te kunnen beoordelen
 • Financiële gegevens
 • Participatieprobleem
 • Woonsituatie
 • Gezinssamenstelling

 

Wat is de grondslag?

Wij gebruiken (bijzondere) persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

De gemeente heeft op basis van de wet de taak om het stelsel rondom maatschappelijke ondersteuning te organiseren. Zo moeten wij zorgen dat adequate voorzieningen kunnen worden ingezet. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens. Dit is onder andere bepaald in hoofdstuk 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Als het nodig is, delen wij persoonsgegevens. Zo delen wij bijvoorbeeld gegevens met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget. Om eigen bijdragen van betrokkenen te kunnen berekenen delen wij gegevens met het Centraal Administratiekantoor (CAK). Daarnaast delen wij persoonsgegevens met zorgaanbieders en maatschappelijk dienstverleners.

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Wij moeten gegevens rondom de Wmo in ieder geval 15 jaar bewaren. Ook hanteren we de bewaartermijnen conform de Archiefwet 1995.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.

 

Vragen of contact?

 • Heeft u vragen heeft over gegevensbescherming in het domein werk, zorg , schulden of jeugdhulp, dan kunt u terecht bij uw vaste consulent of regisseur.
 • Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen kunt u contact opnemen met de privacy officer van gemeente Hilversum via de email: privacy@hilversum.nl
 • Heeft u vragen over het toezicht op de privacy of een klacht, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@hilversum.nl. Let op dat u in de email geen vertrouwelijke informatie meestuurt; dit om uw eigen privacy te waarborgen.


Komt u er niet met ons uit? Dan kunt u ook een klacht of tip indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.