Zorgmachtiging

Er zijn twee manieren waarop verplichte zorg kan worden opgelegd: met een crisismaatregel of met een zorgmachtiging.

Er is geen acute crisissituatie, maar er zijn wel ernstige zorgen over de geestelijke gezondheid. Vrijwillige zorg lijkt niet mogelijk. In dit geval gaat de verplichte zorg via een zorgmachtiging. Deze wordt afgegeven door de rechter. Daarin zegt de rechter welke verplichte zorg er aan een persoon mag worden verleend. Die zorg wordt opgelegd, de persoon heeft daar zelf geen toestemming voor gegeven. Dat kan een opname betekenen in een zorginstelling, maar ook een verplichte behandeling in een polikliniek of thuis.

Een zorgmachtiging kan worden aangevraagd door:

 • College van Burgemeester en Wethouders
 • Geneesheer directeur
 • Zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent aan betrokken
 • Zorgaanbieder die forensische zorg aanbiedt
 • Politie

Wie kan een melding doen voor een zorgmachtiging?

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt over een persoon met psychiatrische klachten kan dat bij de gemeente melden. Zoals een zorgverlener, een familielid of een vriend. De gemeente voert dan een verkennend onderzoek uit. Onder andere om te kijken of het niet om een valse melding gaat. Maar ook om te onderzoeken of de situatie voldoet aan de voorwaarden voor verplichte zorg. En of verplichte behandeling nodig is. Als dat zo is, vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter. Ook een zorgaanbieder van de betrokkene kan een aanvraag voor een zorgmachtiging indienen bij de officier van justitie. De officier beslist na eigen onderzoek of er een zorgmachtiging wordt aangevraagd. Hiervoor wordt een psychiater geraadpleegd. De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet en in welke vorm. Dit kan ook verplichte zorg zijn in de thuissituatie.

U kunt een melding maken bij de gemeente via (035) 62 92 700 of via wvggz@hilversum.nl.

Er worden dan de volgende gegevens van u gevraagd:

 • Uw naam en contactgegevens
 • Naam en contactgegevens van betrokkene
 • Uw relatie tot de betrokkene
 • Inhoud van de melding
 • Achtergrond en ziektebeeld van betrokkene
 • Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of een ander iets aandoet 

Wordt het gedrag veroorzaakt door een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)? Dan kunt u een melding maken bij de het CIZ in plaats van bij de gemeente. Deze meldingen vallen onder de Wet Zorg en Dwang.