Crisismaatregel

Er zijn twee manieren waarop verplichte zorg kan worden opgelegd: met een crisismaatregel of met een zorgmachtiging.

Bij een psychiatrische crisis moet er meteen worden ingegrepen. Vanwege het directe gevaar voor de persoon zelf of voor anderen. Of omdat de persoon zich verzet tegen opname of behandeling. Er is geen tijd om een zorgmachtiging af te wachten. De burgermeester kan dan besluiten tot verplichte zorg. Maar pas nadat er is uitgezocht wat er precies aan de hand is. En na het advies van een psychiater die niet betrokken is bij de behandeling. De burgemeester toetst of het gaat om een cliënt die op dat moment in zijn of haar gemeente verblijft. De persoon krijgt op verschillende momenten in de procedure de gelegenheid om zijn verhaal te doen. Hij kan bij de patiëntenvertouwenspersoon (pvp) advies inwinnen en om ondersteuning vragen. Een crisismaatregel mag maximaal drie dagen duren. Er kan een verlenging worden gevraagd voor de verplichte zorg of er kan een zorgmachtiging worden voorbereid. Hiermee kan de verplichte zorg voor langere tijd worden opgelegd. De rechter beslist hierover.

Om een crisismaatregel te kunnen nemen moet er sprake zijn van:

  1. Onmiddellijk dreigend ernstig nadeel
  2. Ernstig vermoeden dat het gedrag wordt veroorzaakt door psychiatrische stoornis
  3. Door een crisismaatregel kan ernstig nadeel worden weggenomen
  4. De crisis is dermate ernstig dat procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht
  5. Er is sprake van verzet tegen psychiatrische hulpverlening

Is er sprake van een acute psychiatrische crisissituatie? Neem dan contact op met de politie via 112.