Hulp bieden

Kent u iemand die zorg nodig heeft, maar geen hulp vraagt of accepteert? Dan kunt u ons vragen om hem of haar te helpen. Ook als u niet zeker weet of deze persoon zorg nodig heeft.

Melden personen met verward gedrag

Iedere inwoner met zorgen, overlast en/of signalen over verward gedrag van een naaste (bijvoorbeeld een buurman- of vrouw, familie of iemand uit de omgeving) kan bellen met het Sociaal Plein van de Gemeente Hilversum op het telefoonnummer (035) 629 27 00 of met 14035 voor advies of het doen van een melding.

Wat is verward gedrag?

Verward gedrag kan zich op verschillende manieren uiten. Voorbeelden van verward gedrag zijn dat iemand zich verwaarloost, overlast veroorzaakt door psychische problemen of zijn woning niet meer uitkomt en vereenzaamd.

Waarom verward gedrag melden?

Familie en buren merken vaak als eerste dat er iets niet goed gaat met een naaste. Het is belangrijk om te melden, voordat de situatie ernstiger wordt.

Wat gebeurt er met de melding?

Bij de melding kan de medewerker van de collega adviseren wat u of andere betrokkenen kunnen doen om hulp te bieden. Daarnaast kan de medewerker besluiten dat er meer onderzoek nodig is naar de situatie om de juiste ondersteuning of zorg in te kunnen zetten.

Waar nodig wordt, in overleg met de inwoner over wie de melding is gedaan, zorg of ondersteuning ingezet.

Als er zorg of ondersteuning in het vrijwillige kader niet mogelijk is en er wel ernstige zorgen zijn over de geestelijke gezondheid, kan er een verkennend onderzoek worden uitgevoerd voor de aanvraag van een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz).

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Hierin worden de rechten van de mensen geregeld die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychiatrische aandoening. In deze wet wordt betere zorg, zorg op maat, geregeld. Deze wet vervangt de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Hieronder leest u meer over de zorgmachtiging en de crisismaatregel in de Wvggz. U kunt ook een filmpje bekijken van de GGZ over de nieuwe Wvggz.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen door deze wet?

Patiënten en hun familie krijgen door deze wet meer inspraak. Ze praten mee over hoe de zorg eruit gaat zien. De gemeente kijkt hoe iemand zoveel mogelijk kan blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bijvoorbeeld aan wonen en werken. De verplichte zorg kan nu daarom ook plaatsvinden buiten een zorginstelling. Zoals in een polikliniek of gewoon thuis voor het innemen van verplichte medicatie. Een gedwongen opname in een instelling kan een betere oplossing zijn als zorg in een eigen omgeving echt niet kan.

Waarom verplichte zorg?

Soms zorgt een psychische aandoening bij iemand ervoor dat hij een gevaar is voor zichzelf en/of voor anderen. Dan is goede zorg heel belangrijk om deze persoon en zijn omgeving te beschermen. De meeste mensen willen zelf behandeling, maar soms verzet iemand zich hiertegen. Dan kan er verplichte zorg worden opgelegd. Verplichte zorg is heel ingrijpend. Daarom wordt deze pas ingezet als het écht niet anders kan. Een rechter bepaalt of het echt noodzakelijk is. Er zijn twee manieren waarop verplichte zorg kan worden opgelegd: met een crisismaatregel of met een zorgmachtiging.

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerkers beoordelen uw melding. Ze onderzoeken of er vermoedelijk sprake is van een psychiatrische stoornis en of er sprake is van ‘ernstig nadeel’. Dat betekent dat er gevaar dreigt voor de betrokkene of anderen of dat er kans is op maatschappelijke achteruitgang. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om vrijwillige zorg in te zetten. Dit heet het Verkennend Onderzoek. Dit Verkennend Onderzoek moet binnen 14 dagen zijn afgerond.

Is er vermoedelijk sprake van ernstig nadeel, is er vermoedelijk sprake van psychiatrische stoornis en is vrijwillige zorg niet mogelijk? Dan vraagt de gemeente een zorgmachtiging aan bij de officier van justitie. Besluit de gemeente dat niet te doen, dan kan een beperkte groep alsnog een verzoek bij de officier van justitie afdwingen. Dit kan door: 

  • de vertegenwoordiger;
  • de echtgenoot, geregistreerd partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten;
  • een ouder; of
  • een essentiële naaste die zorgt voor de continuïteit van zorg.

Zij kunnen in beroep gaan bij de rechter als de gemeente niet binnen 14 dagen een besluit neemt.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek

Behoort u tot de groep naasten, zoals hierboven genoemd? Dan hoort u uiterlijk na 14 dagen de uitkomst van het Verkennend Onderzoek. Behoort u niet tot deze groep, dan mogen wij u hierover niet informeren aangezien de privacywet dat niet toelaat.

Wat betekent de verplichte geestelijke gezondheidszorg voor u als betrokkene?

Als een Verkennend Onderzoek wordt opgestart, wordt er onderzocht of er verplichte zorg moet worden aangevraagd. Als dit zo is, wordt er een zorgmachtiging aangevraagd. Dit betekent dat anderen over u beslissen.

U heeft het recht om uw wensen te laten horen. En u heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wilt u steun van een pvp? Bel dan met de Stichting PVP via (0900) 444 8888 of mail naar helpdesk@pvp.nl.

Meer informatie over verplichte zorg?

Kijk op dwangindezorg.nl voor meer informatie over verplichte zorg