Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum

 • Datum:     8 juli 2021
 • Locatie:     Raadhuis, Dudokpark 1 (raadzaal)

Aanwezig:

 

 • Mw. A. (Annemieke) Bakker        doelgroep Participatiewet 
 • Mw. H. (Heiltje) Stuurwold        doelgroep Wmo2015/Beperkingen, vicevoorzitter 
 • Dhr. D. (Daniël) van Zaalen        doelgroep Wmo2015/Beperkingen 
 • Mw. I. (Ineke) Riezebos            doelgroep Jeugdwet 
 • Dhr. T. (Tom) de Meij            doelgroep Wmo 2015/GGZ
 • Mw. D. (Dorien) Temmink        doelgroep Wmo2015/Ouderen  doelgroep Wmo 2015/GGZ (tijdelijk tot vacature is ingevuld)
 • Mw. T. Geurts van Kessel         kandidaat-lid (Agendapunt 2.2) 
 • Mw. A. (Anja) Wijnands            voorzitter ArSD
 • Mw. F. (Fenny) de Graaf        notulist/secretariaat

   
Gasten:

 • Dhr. O. (Olaf) van Strien        gemeente Hilversum, strategisch accounthouder,                             contactambtenaar ArSD (Agendapunt 2.1 t/m 2.4)
 • Dhr. R. (Rogier) Schouenberg             gemeente Hilversum, beleidsmedewerker Sociaal Plein  (Agendapunt 2.1) 
 • Mw. K. (Karin) Walters            Wethouder gemeente Hilversum  (Agendapunt 2.2)
 • Dhr. A. (Arno) Scheepers        Wethouder gemeente Hilversum  (Agendapunt 2.2)

Afwezig m.k.:    

 • Mw. A. (Aynur) Polat            doelgroep Participatiewet 
 • mw. F. (Frederike) Ruijters        doelgroep Jeugdwet


DEEL I Algemeen deel A

1.1


Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder welkom mw. Geurts van Kessel, aanwezig als kandidaat-lid. Zij stelt zich voor. 

1.2


Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Polat en mw. Ruijters.
De vraag kwam naar een Zoomlink om vandaag de vergadering bij te kunnen wonen. In de praktijk is de combinatie fysiek en digitaal vergaderen bijzonder lastig gebleken en de voorzitter is van mening, dat we alleen met Zoom vergaderen wanneer Corona of een andere calamiteit dat vereist. Maar als het kan, vergaderen we fysiek. 
Er is discussie of we hybride willen werken of in principe alleen fysiek. Geconstateerd wordt dat het ook afhankelijk van de akoestiek van de vergaderruimte is. In de Raadzaal, met voldoende ruimte om Coronaproof afstand te houden, galmt het geluid te veel voor een goed verstaanbare zoomverbinding. Maar een paar leden heeft door hun beperking moeite met zoom-vergaderen.

Vergoeding leden ArSD: mw. Stuurwold biedt aan de formulieren voor de uitbetaling van de vergoeding over de eerste helft 2021 op te pakken, net zoals de vorige keer. Graag, met dank.

1.3

Ingekomen stukken en verzonden post
1.3.1


Ingekomen stukken: zie ook overzicht onderaan de agenda
-31/05 mw. Stokman stuurde achtergrondinformatie over dagbesteding licht in Utrecht. Met een link naar subsidieregeling Sociale prestatie en Dagondersteuning
Dhr. Van Zaalen heeft het stuk gelezen en merkt op dat het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heel goed leesbaar is; goed voorbeeld hoe het moet en kan. Afgesproken wordt nog eens aandacht te vragen voor het toegankelijk schrijven van stukken. Dit voor te leggen aan dhr. Van Strien als onze contactambtenaar. gedaan

Mw. Stuurwold heeft een overleg bijgewoond met de nieuwe projectleider Inclusie Agenda. Positief, een grote stap voorwaarts. Daar is ook het toegankelijk schrijven ingebracht. 
Mw. Riezebos is betrokken geweest bij een onderzoek naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij heeft daar veel informatie over, is bij haar op te vragen. 

-Collegebrief 26 mei 2021 resultaten burgerpeiling eenzaamheid en burgerpeiling mantelzorg. Mw. Stuurwold heeft 02/07 haar reactie hierop naar de leden gestuurd. 
Besproken wordt dat sommige uitkomsten van de burgerpeiling de nodige vragen oproepen en niet worden herkend. Afgesproken wordt straks te vragen naar de opening van het Sociaal Plein. Actie
De ArSD heeft de Resultaten Burgerpeiling ter kennisneming ontvangen. 
Herinnerd wordt aan een toezegging dat bij onderwerpen die Sociaal Domein betreffen ook de ArSD gevraagd zou worden naar de vragen van de peiling te kijken en /of aan te vullen. Misschien moet daarover weer contact gezocht worden met de betreffende ambtenaar.  

Besproken wordt dat er een pilot loopt om vanuit het Sociaal Plein heel snel te reageren,  met mensen contact op te nemen en hun suggesties te horen. 
Afgesproken wordt dhr. Schuurmans uit te nodigen voor de volgende vergadering op 2 september 2021 voor een presentatie en toelichting op de pilot. Actie

- mail 07/06: Raadsdashboard Sociaal Domein 2020 Q4 met bijlage en 
commissievoorstel 16 maart 2021                      
-mail 11/06: Woonvisie 2021-2030 Hilversumse woningmarkt toegankelijk voor iedereen  

1.3.2


Collegebrieven afgelopen periode
Van dhr. Van Strien zijn met de mail van 29/06 in totaal 19 documenten ontvangen. Zie de agenda voor een overzicht. 

Het volgende wordt besproken:
-Actieplan Jeugd 2021-2022: ter kennisneming ontvangen. Dit gaat over de uitvoering op lokaal niveau, voor de Hilversumse jongeren. Mw. Riezebos mist dat genoemd wordt dat tijdens de Coronapandemie de kloof tussen arm en rijk steeds groter is geworden. Zij zal dit bij agendapunt 2.2. voorleggen aan wethouder Walters. gedaan

-Collegebrief inzake stand van zaken Gecertificeerde Instelling Briedis: hoe gaat het met de begeleiding van de jeugdigen in de regio die niet meer bij het failliet verklaarde Briedis terecht kunnen. Straks navragen bij wethouder Walters. Actie

1.3.3


Verzonden post
- reactie ArSD 26 mei 2021 op Kadernota 2021 def.2 met kleine aanpassing zie4

  


Bespreken (verzonden) adviezen
- reactie ArSD 26 mei 2021 op Kadernota 2021 def.2 met kleine aanpassing
- besproken wordt dat, omdat kennelijk met de verzending van het advies  over de SLA LLV iets mis is gegaan, dit alsnog aan de betreffende wethouder toe te sturen. 

1.5


Huishoudelijke zaken Adviesraad
-Stand van zaken vacatures:
Mw. Geurts van Kessel is vandaag in de vergadering als kandidaat-lid. Voor welke doelgroep, wordt nog op een later moment in overleg, afgesproken. 
Er is een sollicitatie ontvangen van een kandidaat voor de doelgroep GGZ. Dhr. De Meij en mw. Temmink maken een afspraak voor een gesprek. Actie

1.6


Bijgewoonde / bij te wonen bijeenkomsten
-Verslag 04/05 Informeel overleg raden en Sociaal Domein. Het verslag heeft even op zich laten wachten, de voorzitter geeft een toelichting. 
Het verslag van de laatste bijeenkomst volgt nog. Onder andere is gesproken over anonieme klachten. Het Sociaal Plein kan daar niet mee uit de voeten, maar mensen blijken huiverig zich bekend te maken, omdat zij bang zijn dat dit de beoordeling van hun vraag om ondersteuning kan beïnvloeden. Als ArSD is het signaal doorgegeven. 

Aan de hand van een casus wordt besproken dat indicaties voor huishoudelijk hulp volgens vaste normen worden afgegeven. Als reden werd gegeven dat hiervoor opdracht is gegeven om te bezuinigen. Terwijl juist in de gemeenteraad van Hilversum is besloten om conform de Wmo te kijken naar wat iemand nodig heeft en niet volgens normen te indiceren: maatwerk.   
Mw. Bakker als voorzitter van de CR SZ noemt dat dit zal worden besproken met dhr. Van de Haar van het Sociaal Plein. Zij nodigt voorzitter en vicevoorzitter uit dan aan te schuiven. Dit wordt zo afgesproken. Actie


DEEL II Informatie-uitwisseling en bespreking met de gemeente

2.1

Wet Inburgering
Dhr. Van Strien en iets later dhr. Schouenberg zijn de vergadering binnengekomen en worden welkom geheten. 

Zij geven een toelichting en de stand van zaken rond de voorbereidingen op de Verordening. Een Verordening is niet verplicht maar voor alle duidelijkheid voor het intern beleid is daar in Hilversum wel voor gekozen. Het wordt een beleidsarme Verordening, aangezien er al veel zaken worden geregeld in de wet. Nu bekijken wat nog moet worden aangevuld voor Hilversum.

De ArSD vraagt aandacht voor het toegankelijk schrijven van de stukken. 
En goed om een scherp toezicht te houden op de bureaus die ingehuurd worden tbv taalkennis en inburgering. 
Dhr. Van Strien herkent dat er in het verleden er ook malafide bureaus zijn geweest. Hiertegen worden een scherpe screening en scherpe voorwaarden ingezet. De kwaliteitscontrole wordt bij de regio neergelegd (in de aanbesteding) 

Vanuit veel verschillende landen komen mensen met verschillende opleidingsniveaus naar Nederland. Dat is een van de redenen om samenwerking in de regio te zoeken.
Het gaat om inburgering van zowel de analfabete groep als van de hoog opgeleide groep. Het doel is zoveel mogelijk maatwerk te leveren wat iemand nodig heeft om te komen tot werk, opleiding, participatie.
                        
Gevraagd wordt of mensen uit de EU (vrije vestiging) geen taaltoets hoeven te doen en op de mogelijkheden voor deze mensen om wel de taal te leren. Klopt: zij hoeven niet in te burgeren en dus niet de taal te leren. Er schijnt wel een mogelijkheid daarvoor te zijn, maar dit is niet bekend bij de beide ambtenaren.

De ArSD geeft mee om in de Verordening een verwijzing op te nemen naar cliënt-onafhankelijke ondersteuning.

Naar verwachting komt eind augustus de concept Verordening naar de ArSD. Agenda

Onder dankzegging voor zijn komst verlaat dhr. Schouenberg de vergadering.

2.2

Ontwikkelingen Wijken / Buurtkamers / Buurt en Welzijn
Wethouders A. Scheepers en K. Walters komen de vergadering binnen en worden welkom geheten.

Dhr. Scheepers geeft een toelichting. De Uitvoeringsnotitie 3.0 is circa 1,5 jaar geleden vastgesteld. Met mooie plannen, maar helaas kwam de Coronapandemie. Dat betekende voor de wijkcoördinatoren dat het lastig was om de wijk in te gaan. Toch zijn zij goed in staat geweest om samen met de partners in het welzijn, in de haarvaten van de wijk te blijven. Vanachter de p.c. en fysiek in de wijk. 

Mw. Walters geeft een toelichting op de Wmo plekken in de wijk. De samenwerking met Versa en andere partners (Sherpa, MEE, Kwintes) loopt goed en is stabiel. De verschillende professionals kennen elkaar en kunnen elkaar goed vinden en samenwerken, ook en juist tijdens de coronapandemie. Er is een werkgroep en een stuurgroep met daarin de directeuren van MEE, Versa, Kwintes, Sherpa en de Wmo coördinator. 
Per wijk zijn er min of meer zelfstandige teams die kunnen bepalen en doen wat nodig is aan lichte vorm van ondersteuning/begeleiding. Als gemeente meten wij wel bij begeleiding in de wijk. Aan elk team is een vaste Wmo-consulent(e) verbonden.

Vanuit de ArSD wordt een casus ingebracht waarbij een en ander goed door alle betrokken partijen en organisaties is opgepakt; positief. In de wijk kan men elkaar goed vinden, dat wordt gezien. Maar stel dat dat niet voldoende is, dan is er geen Wmo plek beschikbaar. 
Mw. Walters antwoordt dat er dan de Wmo consulent is, die daarvoor een plek moet zoeken. Maar zij erkent dat er voor mensen die beschermd wonen nodig hebben, er nu geen plek is. Er is Wmo beschermd wonen en ook Wlz Beschermd wonen. Daarover met elkaar in gesprek hoe nu verder. 

De ArSD legt voor of de gemeente een signaal zou kunnen afgeven rond de afbouw GGZ. De wethouder antwoordt dat er een G40 overleg is, en dat het daar een plek heeft. 

De ArSD legt voor of de inwoners hulp mogen zoeken in een andere wijk dan waar zij wonen? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt voorgelegd dat privacy wel een punt van aandacht kan zijn in de Buurtkamer. Mw. Walters zal dit voorleggen in het overleg. Actie

Naar aanleiding van een vraag van de ArSD antwoordt mw. Walters dat het doel niet winst (door bezuiniging) is, maar wel goede zorg dichtbij. En dat meet de gemeente ook. Tegelijk mag het financiële aspect wel genoemd worden.
De ArSD noemt dat met alle goede regels het toch kan voorkomen dat iets niet goed gaat. De beste regels zijn niet onfeilbaar, goed dat de gemeente de vinger aan de pols houdt.

Naar aanleiding van een casus antwoordt dhr. Scheepers dat wanneer het ergens vastloopt, altijd rechtstreeks een email naar hem gestuurd kan worden. 

De ArSD legt voor dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, ook door corona. 
Mw. Walters noemt dat kansen-ongelijkheid is besproken in het college. Wethouder Wolthers is daarmee bezig, deze zomer wordt rond dit thema een grote actie uitgevoerd. Het college wil dat Hilversum sterker uit de crisis komt en kansen-ongelijkheid bestrijden is een van de speerpunten. 

De ArSD legt aan de wethouders de situatie rond De Stolpe voor, waar mensen komen te wonen met psychische of psychosociale problematiek. 
Dhr. Scheepers antwoordt dat Kwintes een pand met daarop al een maatschappelijke bestemming, heeft gekocht. Als gemeente hebben wij daar alleen maar te toetsen of het voldoet aan het bestemmingsplan. Met elkaar wordt van gedachten gewisseld over hoe in de toekomst de gewenste kleinschaligheid van deze zorg in de wijk kan worden bereikt.

Wethouders Scheepers en Walters bedanken de ArSD voor de vragen en opmerkingen en voor een prettig en goed gesprek. 

Ook de ArSD vond het een goed gesprek en nodigt de wethouders graag over een paar maanden opnieuw uit voor een vervolg.
Onder dankzegging verlaten de wethouders de vergadering. 

Afgesproken wordt dat de leden hun vragen die in verband met de tijd nog niet zijn besproken, naar de voorzitter sturen. Zij zal deze bundelen en naar de wethouders mailen. Actie

2.3


Mededelingen/informatie van de gemeente (mondeling)
Dhr. Van Strien heeft met zijn mail van 29/6 de ArSD gekoppeld aan Versa. Vorig jaar is mw. Keita in de vergadering van de ArSD geweest. Hieraan wil Versa graag een vervolg geven. Afgesproken wordt dit na het zomerreces verder op te pakken en een afspraak te maken. Actie

2.4


Openstaande acties van de gemeente (actielijst)
In verband met de tijd zullen de voorzitter en dhr. Van Strien de actielijst buiten de vergadering doornemen.

Onder dankzegging voor zijn komst verlaat dhr. Van Strien de vergadering.

2.5


Sociaal Plein
Dit agendapunt wordt niet behandeld in verband met afwezigheid van de teamleider van het Sociaal Plein. De voorzitter zal hierover een mail sturen. Gedaan 


Dan ook de vraag rond Briedis meenemen, met wethouder Walters in de CC. Actie31


DEEL III: Algemeen deel B

3.1


Notulen en actielijst
Notulen vergadering 27 mei 2021 versie 1    
De notulen worden goedgekeurd.

Actielijst 27 mei 2021 versie 1    
De actielijst wordt doorgenomen en geschoond. Acties
8+13: op agenda volgende vergadering 
14: op agenda volgende vergadering 
18: de voorzitter stuurt een herinnering om tekst aan te leveren voor op de website 
20: de zoombijeenkomst rond het transformatieplan Jeugd is afgeblazen. Bericht is gedaan dat het huidige beleid wordt voortgezet. De betrokken ambtenaar is op dit moment uit de running, zij neemt bij terugkeer weer contact op. 
Mw. Riezebos stuurt hierover een mail naar de ambtenaar Jeugd in Hilversum. 
nr. 26: de voorzitter zal bij dhr. Schouenberg informeren naar de stand van zaken. 

De nrs. 65, 8+13, 14, 27 zijn afgehandeld en kunnen van de actielijst af.
Afgesproken wordt voor de volgende vergadering wethouder Heller uit te nodigen. 
Nr. 7 van het overzicht uitnodigen is afgehandeld en kan van de actielijst af.  

3.2


Rondvraag en Sluiting
De voorzitter vraagt mw. Geurts van Kessel naar haar ervaringen in deze vergadering. Zij wordt uitgenodigd nog haar CV toe te sturen. 

Mw. Stuurwold:
Inclusie agenda wordt aan gewerkt.
Woonvisie: voorzitter en vicevoorzitter hebben al in een vroeg stadium meegedacht en de nodige input gegeven; beginspraak. De ArSD is niet gevraagd om advies te geven. Er is al veel ingebracht, een volgende keer wil de ArSD natuurlijk wel weer om advies worden gevraagd. Als punt voor de evaluatie: contact ArSD en ambtenaar. 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering even voor 13.30 uur. 

Voor een ieder goede zomerse weken gewenst. De volgende vergadering is donderdag 2 september 2021.