Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum


Datum:     15 oktober 2020
Locatie:     Raadhuis, Dudokpark 1, Hilversum, raadzaal

Aanwezig:

 • Mw. A. (Annemieke) Bakker    doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Dhr. T. (Tom) de Meij        doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, plus doelgroep GGZ (tijdelijk tot vacature is ingevuld) (via Zoom)
 • Mw. H. (Heiltje) Stuurwold    doelgroep Mensen met een beperking, vicevoorzitter
 • Dhr. D. (Daniël) van Zaalen    doelgroep Mensen met een beperking (t/m agendapunt 9)
 • Dhr. W. (Wim) de Wildt        doelgroep Ouderen
 • Mw. D. (Dorien) Temmink    doelgroep Ouderen, doelgroep GGZ (tijdelijk tot vacature is ingevuld)
 • Mw. I. (Ineke) Riezebos        doelgroep Jongeren (via Zoom)
 • mw. F. (Frederike) Ruijters    doelgroep Jongeren - kandidaat lid
 • Mw. A. (Anja) Wijnands        voorzitter ArSD
 • Mw. F. (Fenny) de Graaf    notulist/secretariaat   

Gasten:

 • Dhr. W. (Will) Stoof           Sociaal Plein gemeente Hilversum, Manager Werk & Participatie a.i.
 • Mw. A. (Afke) Jong        Adviseur bescherming en opvang at Regio Gooi and Vechtstreek
 • Mw. K. (Karin) Walters        wethouder gemeente Hilversum
 • mw. B. (Bianca) Verweij        gemeenteraadslid Hilversum

Afwezig m.k.:    

 • Dhr. P. (Peter) Hofhuizen    doelgroep Mensen met een psychiatrisch probleem                                            

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom.
De vergadering is in de Raadzaal, waar volgens de Corona richtlijnen voldoende afstand is om op veilige afstand van elkaar te kunnen vergaderen. Er is ook een Zoomverbinding aangemaakt voor wie niet fysiek aanwezig wil of kan zijn.

Dit verslag volgt de volgorde van behandeling van de desbetreffende agendapunten.

2. Leerwerkbedrijven, Re-integratie

De voorzitter heet dhr. Stoof welkom. Eerder is afgesproken dat dhr. Stoof de ArSD informeert over de laatste stand van zaken. In verband met andere afspraken komt hij in de vergadering via Zoom.

Dhr. Stoof informeert de ArSD over de volgende ontwikkelingen:

 • evaluatie Nova is in de maak. Dhr. Stoof zal de Beleidsafdeling vragen deze (onder embargo) naar de ArSD te sturen en doorgeven dat de ArSD hierbij betrokken wil worden. Actie
 • productenboek dat toegestuurd wordt is verouderd: er is een nieuwe in de maak.
 • het is de bedoeling dat klantmanagers meer maatwerk leveren / meer individueel werken;
 • belangrijk dat we de inwoner eerst echt leren kennen en dan bekijken waar deze het beste past;
 • bij de leerwerkbedrijven lopen de contracten tot 2021 (de aanbesteding gaat nu weer komen);
 • plannen met betrekking tot uitvoering arbeidsparticipatie statushouders;
 • kijken naar een regio brede aanpak; ook interessant qua inkoop en verdeling taken.

De ArSD vindt het niet goed dat bij NOVA, de klantmanager pas na 3 maanden(of langer) met de inwoner contact heeft en vraagt, of de consulent niet lopende de eerste 3 maanden toch contact kan hebben met de inwoner.  De ArSD heeft geen stukken ontvangen, de CR wel. Dhr. Stoof zal de stukken naar ons toesturen plus de houtskoolschets van de nieuwe route. Actie

Onder dankzegging voor zijn inbreng gaat dhr. Stoof uit de vergadering.

De voorzitter stelt voor om na ontvangst van de stukken te bekijken of wij een ongevraagd advies willen uitbrengen naar aanleiding van het voortzetten van de huidige manier van werken tot augustus 2021. Afgesproken wordt dat mw. Bakker een reactie formuleert voor een ongevraagd advies, afstemming via de mail. Actie

3. Ingekomen en verzonden post

Ingekomen post.
Voor een overzicht van alle ingekomen post, zie de agenda.
Voor zover aan de orde worden ingekomen stukken behandeld bij de desbetreffende agendapunten.
De leden bekijken zelf of er stukken zijn ontvangen, die in de vergadering moeten worden besproken.

Verzonden post:
mw. Stuurwold heeft dhr. B. Pedawi (beleidsregisseur sociaal domein) gevraagd naar de stand van zaken rond de Diversiteitstraad. Dhr. Pedawi heeft 28/09 geantwoord dat er aan wordt gewerkt en binnenkort meer informatie komt. Dat is nog niet ontvangen, mw. Stuurwold stuurt een reminder. Actie

4. Bespreken (verzonden) adviezen

Ontvangen Bestuurlijke reactie op advies Hilversumpas 11 september 2020, dat is kort genoemd: laatste berichten zijn dat het is teruggetrokken en dat er iets anders binnenkort gepresenteerd gaat worden.

Service Level Agreement (SLA) Doelgroepenvervoer:

 • mail 05/10: Presentatie Doelgroepenvervoer Regio,
 • bijeenkomst per Zoom over SLA Doelgroepenvervoer op 8 oktober 2020 als voorbereiding op de adviesaanvraag.  

5. Huishoudelijke zaken Adviesraad

Stand van zaken vacatures

 • doelgroep Jeugd: is opgepakt door mw. Ruijters als aspirant-lid (dit is haar tweede vergadering).
 • doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: wordt opgepakt door mw. A. (Aynur) Polat. In verband met andere afspraken kan zij in de vergadering van januari 2021 voor het eerst aanwezig zijn. Zij leest de stukken al wel mee.
 • verdeling doelgroepen leden ArSD: dhr. De Meij kan zich vinden in de voorgestelde verdeling van de doelgroepen. Afgesproken wordt dit definitief te maken in de vergadering van januari 2021, wanneer mw. Polat ook aanwezig is. agenda januari 2021: actie gedaan

Interne evaluatie ArSD + voorbereiden Jaarverslag 2020
De ArSD heeft in januari 2020 een interne evaluatie gehouden. Vervolgens zou in juli een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, maar in verband met Corona-perikelen en digitaal vergaderen is dat niet doorgegaan. Dhr. De Meij stelt voor de tussentijdse evaluatie dit jaar over te slaan en in januari 2021 de interne evaluatie te agenderen volgens de vorige opzet, inclusief voorbereiding Jaarverslag 2020. En dan ook te kijken naar onze visie en missie. Op verzoek zegt dhr. De Meij toe dit weer op zich te nemen. Actie

Er komt een datumvoorstel voor de evaluatie. Actie De leden bereiden zich voor en geven per mail voor de novembervergadering input aan dhr. De Meij. Actie

6. Verstedelijking Hilversum in relatie tot het sociaal domein

Dhr. De Meij geeft een toelichting. Hij zou een notitie willen schrijven over dit onderwerp maar wil daarvoor eerst onderzoeken of de ArSD een visie heeft op de verstedelijking van Hilversum met 90.000 inwoners en wat dan de uitgangspunten zijn.

Opgemerkt wordt dat het van belang is dat de gemeente zijn inwoners betrekt bij het maken van plannen en niet dat het grote geld het voor het zeggen heeft. Als ArSD gaan wij niet over het aantal woningen en bouwplannen maar wij kijken o.a. naar het welzijn (en gezondheid) van de inwoners en waar verder rekening mee moet worden gehouden.

Afgesproken wordt dat de leden uiterlijk 15 november hun input naar dhr. De Meij sturen rond visie op de toekomst van Hilversum. Actie  Agenda 19 november 2020.

7. Bijgewoonde/bij te wonen bijeenkomsten

 • Verslag van mw. Stuurwold van het RVO (Regionaal voorzittersoverleg) op 16/09. Mw. Chaara gaf een presentatie over het proces rond opstellen nieuw beleidsplan Bescherming en opvang 2017-2021. Presentatie volgt. Gedaan.
 • Op 19 oktober a.s. is er een Zoombijeenkomst over beleidsplan Bescherming en opvang 2017-2021. Mw. Stuurwold informeert naar de link en geeft deze door aan dhr. De Meij en mw. Temmink. Gedaan
 • Stakeholdersbijeenkomst Woonvisie 30/09. Mw. Stuurwold, mw. Wijnands en dhr. De Wildt hebben deelgenomen. Er is een afsprakenlijst gemaakt, komt nog. Belangrijk voor de ArSD om te volgen of in de Woonvisie voldoende rekening wordt gehouden met het welzijn van de inwoners.

8. Vergaderrooster 2021    

De leden hebben een overzicht vergaderdata 2021 ontvangen. Het vergaderrooster 2021 wordt vastgesteld. Besluit

De Raadzaal is op deze data beschikbaar en voor de ArSD gereserveerd. Afwachten hoe het verder gaat met de Corona-perikelen.

9. Mededelingen/informatie en openstaande acties van de gemeente

De voorzitter geeft een toelichting dat deze vergadering een week is opgeschoven in verband met de beschikbaarheid van de Raadzaal. Dhr. Van Strien is vandaag verhinderd aanwezig te zijn en heeft de  agendapunten 10 en 11 voorbesproken met de voorzitter.

Dhr. Van Strien heeft voor de ArSD relevante collegebrieven toegestuurd, die de afgelopen periode zijn verzonden:

 • RIB 05/10, Actieplan, Communicatieplan inzake ‘Samen is leuker: lokale aanpak eenzaamheid’ ,
 • Advies CR SZ Stadspas, advies ArSD Businesscase Hilversumpas, Bestuurlijke Reactie op advies Hilversumpas,  
 • RIB 06/10 en Agenda Lokale Inclusie,
 • Collegebrief 16/09 Regionale Onderwijsagenda 2020-2022, Onderwijsagenda G&V bijlage 1,
 • Aanpak Lerarentekort primair onderwijs, Aanpak Lerarentekort voortgezet Onderwijs,
 • Collegebrief 24/09 Regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen WaW (Werken aan Werk) en Pow (Perspectief op Werk), Rapportage voortgang WaW en PoW, Monitor stand van zaken Waw en PoW juli 2020, Praatplaat Arbeidsmarkt,
 • RIB 04/09 Melding financiële afwijking Wmo en Jeugdzorg, Collegebrief 02/10 aantallen Wmo – aanvragen,
 • Collegebrief 24/09 voortgang Woonagenda.

10. Openstaande acties van de gemeente

nr. 15: nieuwe Subsidieverordening is ontvangen en kan van de actielijst af.
nr. 16: Onderwijskansenbeleid: de voorzitter neemt contact op met de vraag wanneer uiterlijk een reactie moet worden gegeven door de ArSD. gedaan
mw. Riezebos, mw. Ruijters en mw. Stuurwold bereiden een reactie voor. Actie gedaan

11. Notulen en actielijst vergadering 3 september 2020

De notulen van de vergadering op 3 september 2020 versie 4 worden goedgekeurd.

Overzicht acties 3 september 2020 versie 1 wordt doorgenomen en geschoond:
nr. 73: de voorzitter en mw. Bakker hebben een gesprek gehad met Ingmar Meijer, deze maakt een redactioneel stuk.
nr. 35: signalen over slechte bereikbaarheid en achterstanden doorgeven aan het Sociaal Plein: In het informeel overleg heeft dhr. Van de Haar uitgenodigd om signalen en goede ideeën aan hem door te geven; positief. Besproken wordt dat een advies aan iedereen is, om altijd een klachtenformulier in te vullen wanneer de situatie zich voordoet. Daarmee komen signalen in beeld bij het Sociaal Plein. Verslag onderzoektoegankelijkheid website toegestuurd.
nr. 41: de Inclusie Agenda is ontvangen. Het betreft een gewijzigde versie: het gaat om twee spelfouten. Het stuk is overgenomen door het college. De voorzitter vraagt de laatste versie op. Actie
nr. 42: Diversiteitsraad: dit dossier is in behandeling bij dhr. Pedawi. Mw. Stuurwold vraagt de laatste stand van zaken bij hem op. Actie gedaan
nr. 47: mail van mw. Chaara: de voorzitter informeert de ArSD dat het hier gaat over de Toelatings-documenten; die zijn afgehandeld.
nr. 49: voorzitter en vicevoorzitter onderhouden contact met dhr. Hofhuizen en informeren de ArSD.

De actienummers 22, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 zijn afgehandeld en kunnen van de actielijst af.

Overzicht in de vergadering uitnodigen wanneer het weer mogelijk is fysiek bij elkaar te komen:
De actienummers 4 en 5 kunnen van de actielijst af.

Overzicht PM Onderwerpen:
De actienummers 7, 9, 10 kunnen van de actielijst af.

Geconstateerd wordt dat het geluid slecht is en de leden elkaar -via Zoom en in de Raadzaal- bijna niet kunnen verstaan. Mw. Riezebos verbreekt in goed overleg de verbinding en verlaat de vergadering.

12. Sociaal Plein

De voorzitter informeert de leden dat in het informeel overleg is afgesproken dat dhr. Van de Haar in het vervolg naar de vergaderingen komt of een van de 15 Teammanagers om diens onderwerp toe te lichten. En mocht de ArSD een specifiek onderwerp willen bespreken, dan stemmen we dat af.

13. Geweld hoort nergens thuis: Voortgangsrapportage en regionaal actieprogramma

De voorzitter heet wethouder Walters en mw. Jong welkom. Mw. Jong stelt zichzelf kort voor, zij is adviseur bescherming en opvang bij Regio Gooi en Vechtstreek.

De ArSD ontving de Collegebrief 01/09 Voortgang regionaal actieprogramma met twee bijlagen: Regionaal actieprogramma en de eerste Voortgangsrapportage.

Mw. Jong geeft een presentatie Voortgangsrapportage, deze komt naar de ArSD. Gedaan

Inwoners en organisaties kunnen een melding doen bij Veilig Thuis. Mw. Jong geeft aan dat het de bedoeling is meer bekendheid te bereiken en er een communicatietraject voor verschillende beroepsgroepen komt. Besproken wordt dat Veilig Thuis meer bekendheid zou kunnen krijgen bij de inwoners en dat daar (anoniem) een melding kan worden gedaan. Er is op t.v. een grote campagne geweest, maar die informatie bereikt niet de mensen die niet veel t.v. kijken. De ArSD geeft mee dat het nuttig kan zijn om een lokale/regionale informatie campagne op te starten

Toelichting afkortingen:
HG/KM = huiselijk geweld / kindermishandeling
MDA ++ = multidisciplinaire aanpak voor de meest complexe zaken met inzet van specialisten.
Lokale Alliantie met betrekking tot financieel misbruik ouderen

Er loopt een pilot om mensenhandel in het Gooi in zicht te krijgen. Dat is moeilijk boven water te krijgen, slachtoffers melden zich niet gemakkelijk. Hiervoor gaan twee ervaren mensen aan de slag.

2021 is het laatste jaar van het programma. Er komt een Beleidsplan, dat valt onder wethouder Voorink. De ArSD is graag bereid om mee te denken in een vroeg stadium (beginspraak).
Wethouder Walters geeft dit door aan wethouder Voorink. Actie

Onder dankzegging voor hun komst verlaten wethouder Walters en mw. Jong de vergadering.

14. mw. Verweij - gemeenteraadslid

Enige tijd geleden gaf mw. Verweij naar aanleiding van een advies van de ArSD aan, graag een keer in de vergadering te willen komen. De voorzitter heet mw. Verweij welkom.

Mw. Verweij begint met de ArSD een compliment te maken: de adviezen zijn van goede kwaliteit en getuigen van goed lezen en deskundigheid. De gemeenteraadsleden maken hier graag gebruik van en er zijn vaak moties ingediend naar aanleiding van de adviezen. Het klopt, dat er niet altijd wat mee gedaan wordt.

Mw. Verweij vraagt de ArSD aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Veel gemeentelijke loketten, MEE, Versa, juridisch loket zijn gesloten,
 • Platform Gehandicapten; goed onderzoek naar de toegankelijkheid van de website,
 • Mantelzorgcompliment: een van de criteria is dat er minstens 371 dagen een zorgindicatie moet zijn, dat is te lang en jonge mensen kunnen er niet voor in aanmerking komen,
 • Begroting 2020: de SP heeft grote zorgen over de gedachten die er in staan, er wordt veel gesneden in belangrijke onderwerpen,
 • Jeugdzorg gaat niet goed in Hilversum, de wachtlijsten zijn groot. Leestip: Kinderen van de Staat.

Onder dankzegging voor haar komst verlaat mw. Verweij de vergadering.

15. Rondvraag

Voor de rondvraag geen bijzonderheden.

Besproken wordt hoe nu verder met vergaderen. De combinatie fysiek en digitaal op het grote scherm in de Raadzaal werkte niet goed. De voorzitter en vicevoorzitter zullen zich beraden en komen met een voorstel. Actie

16. Sluiting

Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 13.45 uur.