Profielschets lid Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de Gemeente Hilversum gevraagd en ongevraagd advies over het te ontwikkelen beleid en de uitvoering hiervan met betrekking tot het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugdwet, Participatiewet).

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigen de inwoners van Hilversum en meer specifiek de inwoners met een hulpvraag zoals mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk, psychisch), mantelzorgers, senioren, jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, enz.

De leden  willen   hun ervaringsdeskundigheid over één of meer gebieden (onderdelen) van de wetten van het Sociaal Domein  inzetten. Door hun kennis en ervaring als  cliënten/gebruikers te betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering van de Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet wordt beoogd de kwaliteit en de uitvoering van de drie wetten positief te beïnvloeden. Daarbij worden adviezen vanuit een integrale benadering van het Sociaal Domein gegeven. Dat past bij de visie over het Sociaal Domein van de gemeente Hilversum.
De Adviesraad bestaat uit 10 leden. Voor de  raad als geheel geldt dat hij een evenwichtige afspiegeling van de Hilversumse hulpvragers vormt.
De Adviesraad Sociaal Domein  heeft een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een onafhankelijke ambtelijk secretaris.  

De Adviesraad Sociaal Domein hanteert de volgende profielschets voor zijn leden.

Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein:

 • is woonachtig in de gemeente Hilversum
 • heeft aantoonbare binding met de eigen achterban
 • is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder
 • heeft geen zakelijke binding met de gemeente Hilversum die van invloed kan zijn op zijn onafhankelijk positie.
 • neemt  zonder last of ruggespraak deel aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Functie-eisen:

 • heeft aantoonbare kennis en ervaring  en is ervaringsdeskundig op één of meerdere  gebieden van het Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) specifiek in Hilversum, maar ook regionaal en eventueel landelijk en is in staat deze actueel te houden.  
 • onderhoudt contacten met de (georganiseerde) achterban en beschikt over een actief netwerk van ervaringsdeskundigen uit die achterban.  
 • heeft een proactieve houding om ontwikkelingen te signaleren die van belang zijn voor het Sociaal Domein in Hilversum en beschikt over een actief netwerk van belangenbehartigers
 • houdt zich op de hoogte van bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen   
 • is integer en discreet indien dit vereist is (bijvoorbeeld bij vertrouwelijke informatie)
 • is ten minste 4 dagdelen per maand beschikbaar voor werkzaamheden gerelateerd aan het lidmaatschap van de Adviesraad.
 • heeft kennis van de sociale kaart in de gemeente Hilversum

Competenties:

 • beschikt over communicatieve vaardigheden en kan met mensen met verschillende achtergronden samenwerken.
 • kan ambtelijke stukken lezen en begrijpen en (indien nodig) snel daarop reageren,
 • kan uitstijgend boven de eigen doelgroep verbanden leggen
 • kan digitaal werken en communiceren
 • is in staat tot integraal denken en te komen tot adviezen over beleid en uitvoering  binnen het Sociaal Domein vanuit de hulpvraag van de burger (vraagsturing)
 • kan (pro)actief bijdragen aan de vergadering
 1. Afhankelijk van de aanwezige ervaringsdeskundigheid in de Adviesraad en de gewenste verdeling over de verschillende domeinen kan hier een extra, specifieke functie-eis worden toegevoegd; bijvoorbeeld : met ervaringsdeskundigheid op het gebied van Jeugdzorg
 2. De Gemeente Hilversum werkt digitaal; de Adviesraad sluit daarbij aan.