Jaarverslag 2020

Het Sociaal Domein heeft betrekking op kwetsbare burgers die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Wet Schuldhulpverlening, de Jeugdwet en wetten over passend onderwijs. De Adviesraad Sociaal Domein (ArSD) geeft het College en de gemeenteraad advies (gevraagd en ongevraagd) over het beleid en uitvoering van deze wetten.


De ArSD bestaat uit leden die allen ervaringsdeskundigen zijn op het brede terrein van het Sociaal Domein. De ArSD onderhoudt contacten met inwoners en organisaties van de doelgroepen van het Sociaal Domein. Hun signalen worden meegenomen in de adviezen van de ArSD.
De ArSD heeft een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een onafhankelijke ambtelijk secretaris.

De visie en de werkwijze van de ArSD bij de uitvoering van zijn taken staan aan het eind van dit jaardocument.


Jaarverslag 2020


Terugblik

Door de voorzitter

2020 Een bijzonder jaar.
Maar ook een moeilijk jaar met veel onverwachte wendingen.
Een jaar waarin de ArSD startte met zoals gebruikelijk vergaderen, overleggen en het uitbrengen van adviezen werd al snel een mallemolen. Een mallemolen veroorzaakt door corona.
Niet meer gewoon bij elkaar komen, even spontaan een afspraak maken, nee afstand houden en digitaal vergaderen. Dat was niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar ondanks dat heeft de ArSD zijn werk zo goed mogelijk voortgezet.

Dat was soms moeilijk. De contacten met onze doelgroepen verliepen moeizamer, de ambtenaren waren moeilijker bereikbaar en ook het contact binnen de ArSD ging (online) niet altijd optimaal.
Er gaat niets boven direct contact, elkaar in de ogen kijken.

De corona maatregelen maakten dat het Sociaal Plein slecht bereikbaar was. Daardoor werd het zicht op de inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, verslechterd. In sommige gevallen werd ondersteuning ‘afstandelijk’ of viel zelfs uit. Daar maakten de leden van de ArSD zich grote zorgen over.
De ArSD heeft dan ook voortdurend aandacht gevraagd voor dit probleem.

Helaas heeft de bezetting binnen de ArSD het afgelopen jaar ook problemen gekend. De heer P. Hofhuizen is overleden. De heer W. de Wildt heeft deelname aan de ArSD moeten beëindigen. Twee heren die zich vele jaren voor de ArSD hebben ingezet.
Met het toetreden van mevrouw F. Ruijters tot de ArSD is de doelgroep jeugd na veel jaren voldoende vertegenwoordigd. En mevrouw A. Polat zet zich als kandidaat-lid al in voor de doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook dit jaar werkte de ArSD weer aan verdieping: hoe kunnen we ons werk nog beter verrichten?
We blijven aandacht geven aan de vaak te korte tijd voor de te geven adviezen. Door beginspraak krijgt de ArSD wel al inzicht in plannen en/of conceptnota’s maar dit traject verloopt nog niet altijd soepel. Zeker binnen de regio is er nog veel winst te behalen.
Reacties op de (on)gevraagde adviezen wekken soms de indruk dat de ArSD niet voldoende serieus worden genomen.

Maar al met al is 2020 ondanks de diverse hindernissen een goed en productief jaar voor de leden van de ArSD geworden. Ook in 2021 kunnen de inwoners van Hilversum weer deze inzet van ons verwachten.

Anja Wijnands-van Daal

Aantal vergaderingen

De ArSD kwam in 2020 tien keer (10x) bijeen in vergadering van 10.30 – 13.30 uur.

De vaste vergaderlocatie is de Tuinkamer in het Raadhuis.
In verband met de coronacrisis is dit jaar ook digitaal via Zoom vergaderd en daarnaast in de Raadzaal.

 • 9 januari        Tuinkamer    
 • 22 januari      Souterrainkamer Raadhuis, extra bijeenkomst zelf-evaluatie.
 • 13 februari        Tuinkamer
 • 19 maart        Vergadering vervalt in verband met maatregelen coronacrisis
 • 23 april        Vergadering via ZOOM    
 • 4 juni        Vergadering via ZOOM        
 • 2 juli         Vergadering via ZOOM        
 • 3 september    Raadzaal     
 • 15 oktober        Raadzaal         
 • 19 november    Raadzaal    
 • 17 december    Vergadering via ZOOM    

Adviezen en inspraakreacties 2020

01: 10-01-2020: Reactie (brief) naar aanleiding van de communicatie van de overgangs-regeling minimabeleid met verzoek om verlenging overgangsperiode
02: 13-02-2020: Gevraagd advies Uitgangspunten regionaal document inkoop Sociaal Domein 2021 e.v.
03: 14-02-2020: Gevraagd advies RVO (Regionaal Voorzitters overleg) over al dan niet inbesteden Doelgroepenvervoer
04: 07-03-2020: Gevraagd advies Voortgangsrapportage Omgevingsvisie 2040
05: 17-03-2020: Gevraagd advies Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Hilversum 2020 (Behorende bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hilversum 2018)
06: 25-03-2020: Gevraagd advies Regeling Parttime ondernemen gemeente Hilversum 2020
07: 01-04-2020: Gevraagd advies Agenda Lokale Inclusie 2020-2021
08: 01-04-2020: Reactie (mail) naar wethouder met de vraag hoe burgers met financiële problemen in coronatijd geholpen worden
09: 26-04-2020: Reactie / beginspraak inzake aanbesteding Wmo en Jeugd Regio:

 • Opmerkingen concept toelatingsdocument HH
 • Opmerkingen concept toelatingsdocument Maatschappelijke ondersteuning  
 • Opmerkingen concept toelatingsdocument Gecertificeerde instellingen
 • Opmerkingen concept Toelatingsdocument Jeugdvoorzieningen (JW)

10: 07-06-2020: Gezamenlijk advies adviesraden in de Regio inzake de Toelatingsdocumenten Sociaal Domein Maatschappelijke ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Gecertificeerde instellingen, Jeugdhulpvoorzieningen.
Betreft advies op de laatste versie van de documenten, zoals die zijn aangepast na de beginspraak.
11: 01-06-2020: Gevraagd advies Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Hilversum 2020
12: 07-06-2020: Reactie (brief) inzake Kadernota 2020
13: 15-06-2020: Ongevraagd advies Omgevingsvisie/Sleutelgebied Mediacentrum Hilversum
14: 10-08-2020: Ongevraagd advies Businesscase Hilversumpas
15: 16-10-2020: Reactie (beginspraak) concept Onderwijsagenda
16: 19-11-2020: Gevraagd advies Verordening Schulddienstverlening Hilversum 2021
17: 14-12-2020: Gevraagd advies (gezamenlijk met andere adviesraden in regio) Service Level Agreement (SLA) Doelgroepenvervoer
18: 20-12-2020: Gevraagd advies Preventie en Handhavingsbeleid alcohol en drugs Gooi en Vechtstreek 2021-2024


De adviezen zijn terug te lezen op www.hilversum.nl/adviesraad. De adviezen blijven 1 jaar zichtbaar. Adviezen vanaf 2007 tot en met 2020 zijn te vinden op Archiefweb van de gemeente Hilversum.

Onderwerpen

Onderwerpen die in 2020 op de agenda stonden en waaraan aandacht is besteed:

ArSD:

 • vacatures: mogelijke kandidaten zijn benaderd, advertentietekst vacature in de Gooi en Eembode op de gemeente-pagina, op de website, contact met afdeling Communicatie, interview met de voorzitter
 • Website gemeente en vindbaarheid ArSD
 • Zelfevaluatie 22/01. Onderwerpen: adviseren: kwaliteit en werkwijze en mbt functioneren; verbeterpunten, randvoorwaarden, ondersteuning gemeente mbt onveilige internetverbinding, werken met eigen device

Beginspraak en meedenken. Daarnaast geeft de ArSD altijd advies over het definitieve document
Beleidsplan Beschermd Wonen
Beleidsplan en evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2021
Beleidsregels minimabeleid
Beleidsregels re-integratie
Beleidsregels parttime ondernemen
Dhr. Van Strien (als contact-ambtenaar) heeft de ArSD steeds geïnformeerd en op de hoogte gehouden o.a. door het doorsturen van Collegebrieven en Raadsinformatiebrieven (RIB)
Dashboard Sociaal Plein
1. Diversiteitsraad
Document Uitgangspunten Inkoop Sociaal Domein 2021: m.b.t. de inkoop van een groot aantal ondersteuning- en zorgdiensten vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet
2. Doelgroepenvervoer Regio Service Level Agreement (SLA)
3. Doelgroepen Verordening Woningbouw
4. Eenzaamheid
Geweld hoort nergens thuis: Voortgangsrapportage en regionaal actieprogramma
Hilversumpas Businesscase
Hulp voor burger met financiële problemen in moeilijke coronatijden: ondersteuning, preventie en begeleiding
Inclusie agenda
Informatiebrief rond de nieuwe minimaregelingen
Inkoopbeleid dagbesteding ouderen
Invoering Deens model voor ondersteuning en zorg in de buurt
Kadernota
Leerwerkbedrijven
LHBTI
Mantelzorgbeleid / Mantelzorgcompliment
Minimabeleid
Mogelijke sluiting Heelo
Monitor Sociaal Domein / Dashboard
5. NOVA (project Sociaal Plein)
Omgevingswet / Omgevingsvisie
Omgevingsvisie Participatie)
Onafhankelijke cliëntondersteuning
6. Onderwijskansenbeleid / Onderwijsagenda Hilversum
Welzijn in de Wijk / Organisatie wijken en buurten / Sterke buurten
Overheveling Beschermd Wonen van Wmo naar Wlz
Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs (PHP) 2021 t/m 2024
Regeling Chronisch-zieken en mogelijkheden maatwerk
Re-integratie /leerwerkbedrijven kwetsbare groepen
Schuldhulp
Sleutelgebied
Sociaal Plein: aandacht gevraagd voor slechte (telefonische) bereikbaarheid, achterstanden
Sociaal Plein: meer voorlichting verstrekken over de situatie rond de facturen van het CAK
Subsidiekamers en subsidieverordening
Tarieven Jeugdzorg
Toegankelijkheid
Tomingroep
Veilig Thuis
Verbouwing Sociaal plein
Verordening Doelgroepen Woningbouw Hilversum
Verordening Schulddienstverlening
7. Verstedelijking Hilversum in relatie tot het Sociaal Domein
Verzoek om mee te werken aan een afstudeeronderzoek functioneren Adviesraad en een enquête in te vullen
Wet Inburgering
Wet Zorg en Dwang 2020 – overgangsjaar
Wonen met zorg – breed (voor ouderen en voor mensen met een beperking)
Woonvisie

Onderwerpen waarover discussie was maar niet in een advies hebben geresulteerd:

 • Regionale Agenda Preventie en vroegsignalering
 • Wet verplichte GGz
 • Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi
 • Werkwijze arbeidsparticipatie tot augustus 2021
 • Plan van aanpak Omgevingswet/Omgevingsvisie
 • Verordening Doelgroepen Woningbouw Hilversum

Contacten in het kader van beginspraak:

 • Doelgroepenvervoer
 • Inclusie agenda
 • Omgevingsvisie (notitie en presentatie tijdens vergadering)
 • Concepten Toelatingsdocumenten HH, MO en JB
 • Onderwijskansenbeleid (presentatie)
 • Onderwijsagenda
 • Mantelzorgbeleid

Aanwezig in vergaderingen vanuit de gemeente en externe deskundigen

Vaste contactpersoon tussen het College en de ArSD was dhr. O. (Olaf) van Strien.

Regelmatig werden ambtenaren en externe deskundigen voor de vergadering uitgenodigd om toelichting te geven bij diverse onderwerpen. En ook buiten de vergaderingen om was er contact.

We hebben contact gehad met:

 • Dhr. O. (Olaf) van Strien: Strategisch accounthouder, contactpersoon
 • Dhr. H. (Hermann) Kukler: Gemeente Hilversum, accounthouder regio G&V, sr. beleidsadviseur
 • Mw. K. (Karin) Walters: Wethouder gemeente Hilversum
 • Mw A. (Annette) Wolthers: Wethouder gemeente Hilversum
 • Dhr. A. (Arno) Scheepers: Wethouder gemeente Hilversum
 • Dhr. F. (Floris) Voorink: Wethouder gemeente Hilversum
 • Dhr. A. (Arno) Scheepers: Wethouder gemeente Hilversum
 • Dhr G. (Geurt) van de Haar: Gemeente Hilversum, afdelingsmanager Sociaal Plein
 • Mw. B. (Bianca) Verweij: Gemeenteraadslid Hilversum
 • Mw. C. (Coby) Zondag: Gemeente Hilversum, beleidsmedewerker a.i. Onderwijsagenda Hilversum
 • Mw. N. (Nina) van Dijk: Gemeente Hilversum, beleidsregisseur Onderwijsagenda Hilversum
 • Dhr. L. (Luuk) Pleijsier: Gemeente Hilversum, beleidsmedewerker Onderwijsagenda Hilversum
 • Dhr. T. (Tijs) Böhm: Gemeente Hilversum, Sociaal Plein
 • Dhr. W. (Will) Stoof: Gemeente Hilversum, Teamleider Sociaal Plein Werk en Participatie
 • Dhr. J. (José) Groothuis: Gemeente Hilversum, Teammanager Sociaal Plein Hilversum
 • Mw. A. (Annette) Keates: Regeling Chronisch zieken en gehandicapten
 • Dhr. A. (Abdel) Farres: Regeling Chronisch zieken en gehandicapten
 • Dhr. P. (Peter) Prins: Projectleider Omgevingsvisie gemeente Hilversum
 • Dhr. J. (Joram) Grunfeld: Programmamanager Omgevingswet Hilversum
 • Mw. E. (Esther) Seijsener: Beleidsmedewerker Omgevingsvisie en beleidsadviseur Inclusie en Vernieuwing Mantelzorgbeleid gemeente Hilversum
 • Dhr. A. (Alfons) Simons: programmamanager gemeente Hilversum
 • Mw. A. (Afke) Jong: Adviseur bescherming en opvang Regio Gooi and Vechtstreek
 • Dhr. B. (Badeen) Pedawi: Beleidsregisseur Sociaal Domein
 • Mw. S. (Saloua) Chaara: Programmamanager regio G&V projectmanager SD
 • Dhr. I. (Ingmar) Meijer: Journalist , De Gooi en Eembode
 • Mw. L. (Leonie) Kooij: Gemeente Hilversum, afdeling Communicatie
 • Dhr. R. (Rogier) Schouenberg: Beleidsmedewerker Sociaal Plein

Werkgroepen

In 2020 zijn enkele werkgroepen aan het werk geweest door afstemming en voorbereiding via de mail, online en zelfs telefonisch.

Commissie- en raadsvergaderingen werden door leden van de ArSD online bezocht wanneer voor hen relevante onderwerpen binnen het Sociaal Domein werden besproken.

De voorzitter en vicevoorzitter van de ArSD namen online deel aan het Regionaal Voorzittersoverleg (RVO).

Ook waren er online bijeenkomsten voor deskundige afgevaardigden van de Adviesraden in de regio met RegioGV over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld de inbesteding Wmo-taxivervoer en de bijbehorende SLA.
Er was na de eerste lock down een fysieke bijeenkomst met de RegioGV en de andere adviesraden over Bescherming en Opvang (B&O) en Werk en Inkomen.

Er was contact met de volgende organisaties:

 • Zorgdragers – netwerk professionals
 • Ieder(In)  – sociale kaart en informatie
 • Sociale kaart gemeente Hilversum (MEE-Nl)
 • Lidmaatschap Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Bijgewoonde bijeenkomsten en conferenties

Leden van de ArSD bezochten bijeenkomsten en namen deel aan (werk)conferenties.
In verband met de coronacrisis zijn bijeenkomsten geannuleerd, niet meer georganiseerd of konden online worden bijgewoond.

Gedurende het hele jaar was er een regulier maandelijks overleg op het Sociaal Plein door voorzitter en vicevoorzitter ArSD en voorzitter CR SZ (tevens lid van de ArSD) met eerst dhr. Böhm, afdelingsmanager Sociaal Plein en na zijn vertrek per 1 maart 2020 naar een andere functie, online met mw. Groot, directeur Sociaal Domein, waarna vanaf juli 2020 het overleg is overgenomen door de afdelingsmanager Sociaal Plein de heer G. van de Haar.

Gedurende het hele jaar deelname door voorzitter/vicevoorzitter aan het Regionaal Voorzitters Overleg (RVO) (met voorzitters Adviesraden Sociaal Domein en Cliëntenraden SZ in de regio). Frequentie: iedere twee maanden.

 • 15/01:    bijeenkomst RegioGV input kwaliteitseisen doelgroepenvervoer.
 • 27/01:    bijeenkomst van de dialoogtafel Privé voor mensen met NAH in het kader van het onderzoekstraject gewoon bezonder van ZONMW
 • 30/01:    bijeenkomst voor belangstellenden in het Raadhuis inzake Omgevingsvisie Hilversum
 • 28/01:    overleg met dhr. Böhm c.s. en voorzitters ArSD en CR: voortgang implementatie vier nota’s Sociaal domein
 • 04/02:    gesprek voorzitters ArSD en CR SZ met dhr. Schouenberg (Sociaal Plein)
 • 11/02:    extra informatieavond Regio/adviesraden Doelgroepenvervoer
 • 27/02:    overleg (online) voorzitters ArSD en CR met wethouder Wolters
 • 30/03:    bijeenkomst 30/03 informatiebijeenkomst met RegioGV en andere adviesraden over inkoopprocedures
 • 02/04:    Congres LCR
 • 08/04:    webinar met Regio en andere adviesraden over inkoop MO en HH (Wmo en JW)
 • 08/04:    webinar inkoop MO en HH (WMO en JW)
 • 15/04:    webinar inkoop JW rest
 • 27/08:    overleg en input geven over de Regeling Chronisch zieken en gehandicapten
 • 16/09:    RVO Bescherming en opvang: Beleidsplan 2017-2021 (online)
 • 18/09:    Overleg RegioGV/adviesraden Doelgroepenvervoer SLA (online)
 • 30/09:    Stakeholdersbijeenkomst Woonvisie (online)
 • 08/10:    online bijeenkomst over voorbereiding adviesaanvraag SLA Doelgroepenvervoer
 • 19/10:    online bijeenkomst over beleidsplan Bescherming en opvang 2017-2021
 • 09/11:    online bijeenkomst over definitief concept SLA Doelgroepenvervoer
 • 03/12:    internationale dag voor mensen met een beperking
 • 04/12    overleg en input gegeven met betrekking tot de fysieke toegankelijkheid van het Sociaal Plein.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein op 31 december 2020

 • Mw. A. (Annemieke) Bakker        doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Dhr. T. (Tom) de Meij        doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doelgroep GGZ (tijdelijk tot vacature is ingevuld)
 • Mw. H. (Heiltje) Stuurwold        doelgroep Mensen met een beperking, vicevoorzitter
 • Dhr. D. (Daniël) van Zaalen        doelgroep Mensen met een beperking
 • Dhr. W. (Wim) de Wildt        doelgroep Ouderen
 • Mw. D. (Dorien) Temmink        doelgroep Ouderen doelgroep GGZ (tijdelijk tot vacature is ingevuld)
 • Mw. I. (Ineke) Riezebos        doelgroep Jongeren
 • Mw. F. (Frederike) Ruijters        doelgroep Jongeren
 • Dhr. P. (Peter) Hofhuizen        doelgroep Mensen met een psychiatrisch probleem
 • Mw. A. (Aynur) Polat            kandidaat-lid doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mw. A. (Anja) Wijnands        voorzitter ArSD

Vergoeding

De uitbetaling vindt plaats aan de hand van het aantal vergaderingen, met een maximum van 10 vergaderingen per jaar. Daarbij als uitgangspunt dat de leden de werkzaamheden niet alleen in de vergadering verrichten, maar juist het werk voor en na de vergaderingen doen. Hiermee wordt recht gedaan aan de grote inzet en tijdsinvestering van de leden buiten de vergaderingen.

Rooster van Aftreden

Voor zover aan de orde zijn alle leden bereid zich voor een tweede termijn in te zetten voor de ArSD.

Mutaties 2020

In 2020 is de vacature in de doelgroep Jeugd ingevuld door mw. Ruijters. Zij was als kandidaat-lid voor het eerst aanwezig in de vergadering van 3 september 2020. Na de gebruikelijke wederzijdse proefperiode van drie vergaderingen is in de vergadering van 19 november 2020 unaniem besloten mw. Ruijters als lid van de ArSD bij het college voor te dragen. Hiermee is in de vacature doelgroep Jeugd voorzien.

De vacature in de doelgroep GGZ kon ook in 2020 niet worden ingevuld, ondanks de nodige inspanning daartoe.
Dhr. Hofhuizen, lid van de ArSD in de doelgroep GGZ, heeft in verband met zijn gezondheid de vergaderingen in 2020 niet kunnen bijwonen. Voorzitter en vicevoorzitter hebben gedurende het jaar zoveel mogelijk het contact onderhouden met dhr. Hofhuizen.
Helaas is door zijn overlijden aan het eind van het jaar de deelname van de heer Hofhuizen aan de adviesraad geëindigd.

Mw. B. (Brigitte) van der Linden heeft in 2020 de vergaderingen niet bijgewoond, maar heeft deze wel steeds als coach met dhr. Van Zaalen voorbereid.

Dhr. De Wildt heeft in de december vergadering gemeld dat hij tot zijn spijt heeft moeten besluiten te stoppen met zijn werkzaamheden als lid van de ArSD.
De leden vinden het jammer. Dhr. De Wildt wordt heel hartelijk bedankt voor zijn grote inzet en inbreng.

Dhr. Van Strien was de vaste contactpersoon vanuit de gemeente en verzorgde met regelmaat dat collegebrieven en andere relevante informatie in het bezit van de ArSD werden gesteld. Tot tevredenheid van de ArSD was er een constructieve samenwerking in 2020.

Vergaderlocaties

De vaste vergaderlocatie van de ArSD is in principe de Tuinkamer in het Raadhuis aan het Dudokpark 1, Hilversum.

Echter, begin 2020 kwam het coronavirus in het land en daarmee de maatregelen om het virus in te dammen.
De vergadering van 19 maart 2020 is geannuleerd.
De ArSD is wel gewoon doorgegaan met zijn werk, met inzet van digitale hulpmiddelen. Zo zijn de vergaderingen van april, juni en juli digitaal doorgegaan.

Omdat duidelijk werd dat niet alle leden volwaardig kunnen deelnemen aan de digitale vergaderingen is afgesproken vanaf september weer fysiek met elkaar te vergaderen. Daarvoor werd als alternatieve vergaderlocatie de Raadzaal gebruikt, waar volgens de coronarichtlijnen voldoende afstand mogelijk was om op veilige afstand van elkaar te kunnen vergaderen. Voor de leden die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn is er ook een online verbinding aangemaakt. De vergaderingen van september, oktober en november zijn op deze manier georganiseerd.

In verband met de oplopende aantallen besmettingen als gevolg van corona is het besluit genomen om de decembervergadering weer volledig digitaal te organiseren.

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein:
Email: sociaaldomeinraad@hilversum.nl
Telefoon: (035) 629 22 25  
Postadres: Postbus 1012, 1200 BA Hilversum

De Adviesraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Fenny de Graaf: fenny.de.graaf@inter.nl.net

Visie en Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein is door de gemeente ingesteld om het College van Burgemeester en Wethouders en indirect de gemeenteraad te adviseren over het beleid en uitvoering van het beleid door de gemeente met betrekking tot het Sociaal Domein.

Visie

De Adviesraad Sociaal Domein wil door integraal naar beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein te kijken en daarbij gebruik te maken van de eigen ervaringsdeskundigheid (al of niet aangevuld met die van andere mensen uit de achterban), adviezen geven die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
Daarbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop: de inwoner hoort naar vermogen zelf de regie over zijn leven te hebben en te kunnen bepalen hoe dat eruitziet. Hij hoort dus ook zelf de regie te hebben bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Dat gebeurt indien mogelijk zonder of met minimale hulp van anderen maar als het nodig is met maximale hulp.
De Adviesraad Sociaal Domein moet adviezen geven die een goede kwaliteit bevorderen van de geleverde zorg, ondersteuning en/of hulp, die de inwoner met een hulpvraag kan aanvragen. De Adviesraad houdt daarbij in gedachten dat kwaliteit van zorg niet gelijk is aan kwaliteit van leven, maar daaraan kan bijdragen.

Werkwijze

Burgerparticipatie op het terrein van de Wmo bestaat in Hilversum al lang: in 2007 werd de Wmo-raad ingesteld door de gemeenteraad na een proces van een paar jaar.
In 2016 werd de Wmo-raad opgevolgd door de Adviesraad Sociaal Domein, die over het hele Sociaal Domein adviseert.
Vertegenwoordigers van diverse groepen uit het Sociaal Domein zijn in de Adviesraad vertegenwoordigd zonder last of ruggespraak. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Een voortdurend punt van aandacht binnen de Adviesraad is het ophalen van informatie bij mensen uit de achterban. Bepaalde groepen inwoners met een zorgvraag zijn (nog) niet georganiseerd of moeilijk te organiseren.
Om alle inwoners te bereiken staan de volgende mogelijkheden ter beschikking: via de gemeentepagina in de krant, de website en een flyer. En aanwezigheid van raadsleden op diverse bijeenkomsten.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gaan dus naast kennis die zij door eigen ervaring hebben verkregen, actief op zoek naar aanvullende informatie. Die valt te halen bij, (vaak regionale) cliëntenraden, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, inspraak- of samenspraakavonden van de gemeente en regio (Samenkracht) en (vaak landelijke) patiëntenverenigingen. En uiteraard de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.
Lokale en regionale bijeenkomsten zullen vooral gaan over ervaringen met de uitvoering van het beleid, terwijl de andere informatie vooral ‘theorie’ en achtergrondinformatie zal zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de praktijk zijn bestaansrecht bewezen. Belangrijk daarvoor is het geven van goede adviezen over beleidsstukken en actief (nieuwe) ambtenaren wijzen op zijn bestaan.
Het zelf actief (vaak met steun van de wethouder) ambtenaren benaderen met het aanbod bij te dragen aan de beleidsontwikkeling is belangrijk en nuttig gebleken.
Het zelf actief doorsturen van gegeven adviezen aan de gemeenteraad draagt ook bij. In de gemeenteraad werd in het verleden besloten dat beleidsstukken met betrekking tot het Sociaal Domein niet worden behandeld zonder een bijgeleverd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Het signaleren van zaken die verbeterd kunnen worden bij de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein en dat doorgeven in de vorm van een ongevraagd advies, is onderdeel van de taak van de Adviesraad Sociaal Domein. In het reglement is daartoe opgenomen dat de Adviesraad gebruik maakt van signalen die hem bereiken en van de gegevens die uit de verschillende monitoren (gemeente, regio) worden verkregen.
Het controleren van de resultaten en effecten van de uitvoering van het beleid is echter een taak van de gemeenteraad. Incidenteel kunnen leden van de Adviesraad Sociaal Domein, door hun eigen achterban te bevragen, zaken signaleren die goed of slecht lopen.