Agenda ArSD

 • Datum: 2 september 2021
 • Aan: Leden ArSD Hilversum en gasten
 • Tijd: 10:30 - 13:30 uur
 • Locatie: Raadzaal
 • Voorzitter: A. Wijnands-van Daal
 • Aanwezigen: F. de Graaf


DEEL I Algemeen deel A

1.1


Opening en vaststellen agenda

1.2


Mededelingen

 • welkom dhr. Nagtegaal, kandidaat lid 
 • m.k.a.:  mw. Geurts van Kessel, 

1.3


Ingekomen stukken en verzonden post

1.3.1


Ingekomen stukken: zie ook overzicht onderaan deze agenda


1.3.2


Collegebrieven afgelopen periode          

Bijlagen
210714 Collegebrief met reactie op (ongevraagd) advies Kadernota 2021
210714 Collegebrief met reactie op jaarverslag 2020 ArSD

Jaarverslag wijken en Buurten
collegebrief  beantwoording vragen GL (Art .41-vragen en cie
collegebrief Flexibiliseringsagenda asielopvang
collegebrief  Flexwonen, Toezegging T21-34 en T21-62, cijfers woningnet
collegebrief  inzake Inspectierapport Jeugdbescherming (784899)
collegebrief  Koers Tomingroep 2022 - 2025
Eindrapport scenariostudie Tomingroep 17 mei 2021 vastgesteld in AB
collegebrief  Tweede voortgangsrapportage Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
collegebrief  Verwijderen voetbalkooi Anthony Fokkerweg
Kwetsbare+kinderen+onvoldoende+beschermd+Landelijk+rapport+2021+Vervolgtoezicht
Raadsinformatiebrief 2021-54 inzake Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)
Raadsinformatiebrief 2021-62 inzake Jongerencentrum als plusvariant in MFA Hilversum-Zuid
Raadsinformatiebrief 2021-63 inzake Jaarverslag Wijken en Buurten 2020
Raadsinformatiebrief 2021-64 Noodsteun buurthuizen en (culturele) ontmoetingsplekken (1048977)
Raadsinformatiebrief 2021-64 Noodsteun buurthuizen en (culturele) ontmoetingsplekken (1048977).
Regio+Noord+Holland+en+Amsterdam+Kwetsbare+kinderen+onvoldoende+beschermd+vervolgtoezicht
Schriftelijke vragen art 41 van GroenLinks over sociale media
ragen van GroenLinks aan wethouder Wolthers over gemeenten kijken mee op sociale media (vragenhalfuurtje d.d.
VERTROUWELIJK Verordening inburgering concept 090821

1.3.3


Verzonden post

 • mail 12/07 mw. Stuurwold: declaratieformulieren leden 1e helft 2021
 • mail 09/07 Advies (regionaal) over de Service Level Agreement Leerlingen-vervoer Gooi en Vechtstreek 14 juni 2021 zie4

1.4


Bespreken (verzonden) adviezen

 • Advies (regionaal) over de Service Level Agreement Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek 14 juni 2021 B
 • mail 23/08: update mw. Stokman en reactie voorzitter inzake procject scootmobiel. B
 • Beleidsplan bescherming en opvang: adviesaanvraag wordt 03/09 verwacht

1.5


Huishoudelijke zaken Adviesraad

 • Vacatures terugkoppeling gesprek kandidaat GGZ: aanwezig is kandidaat lid  dhr. Nagtegaal (3e vergadering in november)
 • Tweejaarlijkse Evaluatie stand van zaken
 • Zelfevaluatie 2022 2x per jaar: voorstel voorzitter 
 • Taken en rollen ArSD (vervolg zelfevaluatie): voorstel voorzitter

1.6


Bijgewoonde / bij te wonen bijeenkomsten

 • mw. Riezebos afspraak 19 juli 201 mw. Riezebos, mw. Stuurwold en mw. Ruijters met mw. Rijssenbeek en mw. Terlouw over het Jeugdbeleid 
 • Mw. Ruijters uitnodiging voor 08/09 dialoogtafels mbt taaltrajecten perspectief op werk B2

 


DEEL II Informatie-uitwisseling en bespreking met de gemeente

2.0.1

12.00 – 12.30 uur Wethouder B. Heller
Onderwerp: portefeuille wonen, vergunninghouders en vluchtelingen 

Concept Verordening Wet Inburgering (vertrouwlijk) ontvangen. B

2.0.2

Pilot dagbesteding licht – stand van zaken
mw. Iris Stokman of mw. Esther Seijsener

Zie notulen vergadering 27 mei 2021: Er wordt een plan van aanpak gemaakt, dat komt hier terug op de agenda. Half augustus zal mw. Stokman met de voorzitter afstemmen over de stand van zaken. 

2.1


Mededelingen/informatie van de gemeente (mondeling)

2.2


Openstaande acties van de gemeente (actielijst)

 • Actielijst 8 juli 2021 versie  2   

2.3


12.30 – 13.00 uur Sociaal Plein
Teammanager: José Groothuis    Team Schuldhulpverlening, Tozo

3


DEEL III: Algemeen deel B

3.1


Notulen en actielijst
* Notulen vergadering  8 juli 2021 versie 1     
* Actielijst 8 juli 2021 versie  2    
3.2


Rondvraag en Sluiting

3.3


Ingekomen post/mail

 • mail 08/07: dhr. Van Strien over een aantal manieren om Nederlands te leren
 • mail 09/07 en 12/07: Uitnodiging mw. Houriya Harrane, accounthouder voor alle gebiedsgerichte teams en stedelijke diensten van Versa in Hilversum, om aan te sluiten bij het jaarprogramma gemeenteraadsleden en uitnodiging voor kennismaking 
 • mail 10/07: informatie het Rad van Misfortuin | Mantelzorgers gezocht
 • mail 12/07: link naar rijksoverheid; hoe verder na de coronacrisis https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/12/nederland-denkt-mee-over-hoe-verder-na-de-coronacrisis 
 • mail 24/07:Overzicht Samenkracht bijeenkomsten  (Regio) + uitnodiging voor 08/09 dialoogtafels mbt taaltrajecten perspectief op werk  zie6
 • mail 03/08: Rapport SER mei 2021 van systemen naar mensen Tien aanbevelingen voor de korte termijn (Jeugdzorg) B
 • mail 10/08: gesprekshandleiding eenzaamheid onder ouderen https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/nieuws/eenzaamheid-onder-ouderen-gesprekshandleiding-2021.pdf
 • mail 10/08: richtlijn eenzaamheid onder ouderen https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/nieuws/eenzaamheid-onder-ouderen-richtlijn-2021.pdf
 • mail 17/08: mw. Stokman: Update Scootmobielpool B
 • mail 23/08: reactie voorzitter op mail mw. Stokman inzake procject scootmobiel. zie4
 • mail 18/08: ter info: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2021
 • mail 22/08:Cliëntenraden slaan alarm over verlagen Wmo-indicaties - Vereniging Valente https://www.valente.nl/nieuws/clientenraden-slaan-alarm-over-verlagen-wmo-indicaties/
 • mail 23/08 sollicitatiebrief mw. Geurts van Kessel