Agenda 15 oktober 2020

Agendapunten

Datum:               oktober 2020

Aan:                 Leden Adviesraad Sociaal Domein Hilversum

Van:                 Anja Wijnands-van Daal, voorzitter

datum   :           donderdag 15 oktober 2020
tijd       :           van 10.30 – 13.30 uur

locatie  :           Raadhuis, Dudokpark 1 te Hilversum, Raadzaal 1.30

DEEL I: Algemeen deel A

Agenda:

1.        Opening en vaststellen agenda                                                                                             * vaststellen

2.         Mededelingen

3.        Ingekomen en verzonden post                                                                                               * doornemen
Ingekomen en verzonden stukken: zie overzicht onderaan deze agenda

4.        Bespreken (verzonden) adviezen

 • Ontvangen: Bestuurlijke reactie op advies Hilversumpas 11 september 2020
 • Adviesaanvraag SLA Doelgroepenvervoer:
  • mail 05/10: Presentatie Doelgroepenvervoer Regio,
  • Bijeenkomst bij regio over SLA (Service Level Agreement) Doelgroepenvervoer op 8 oktober 2020
  • als voorbereiding op de adviesaanvraag. Daarna 14 dagen voor advies.
  • Stukken komen 6 oktober 2020.

5.   Huishoudelijke zaken Adviesraad

 • Stand van zaken vacatures
  • aspirantlid doelgroep Jeugd: Frederike Ruijters
  • aspirantlid doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Aynur Polat
  • verdeling doelgroepen leden ArSD

 

 • Agenda 19 november 2020: Interne evaluatie ArSD + voorbereiden Jaarverslag 2020
  • voorbereiding door dhr. De Meij?                                                                                          * bespreken

6.   Verstedelijking Hilversum in relatie tot het sociaal domein    10 minuten                              * bespreken

 • toelichting dhr. De Meij en inventarisatie standpunt leden

7.   Bijgewoonde & bij te wonen bijeenkomsten                                                                          * bespreken

 • Verslag RVO 16/09 Bescherming en opvang: Beleidsplan 2017-2021
 • Stakeholdersbijeenkomst Woonvisie 30/09 (mw. Stuurwold, mw. Wijnands, dhr. De Wildt)

8.  Vergaderrooster 2021                                                                                                            * vaststellen

 • overzicht vergaderdata. De Raadzaal is beschikbaar en gereserveerd.

DEEL II: Informatie-uitwisseling en bespreking met de gemeente

9.     12.00 – 12.30 uur Leerwerkbedrijven, Re-integratie   30 minuten                                            * bespreken

 • dhr. W. Stoof 

10.    12.30 – 13.00 uur wethouder mw. K. Walters    30 minuten

 • geweld hoort nergens thuis: Voortgangsrapportage en het regionaal actieprogramma             * bespreken

11.  13.00 – 13.15 uur   mw. B. Verweij   15 minuten
op haar verzoek enkele bespreekpunten 

12. Mededelingen/informatie van de gemeente                                                                            * informeren     

 • dhr. Van Strien is deze vergadering verhinderd. Zaken zijn voorbesproken met de voorzitter.

13. Openstaande acties van de gemeente (actielijst) B                                                              * doornemen

 • dhr. Van Strien is deze vergadering verhinderd. Zaken zijn voorbesproken met de voorzitter.

14. Sociaal Plein

 • kennismaken met dhr. Van de Haar

DEEL III: Algemeen deel B

15.     Notulen en actielijst

 • Notulen vergadering 3 september 2020 versie 4                                                                      * goedkeuren
 • Actielijst 3 september 2020 versie 1                                                                                       * doornemen

16. Rondvraag en sluiting

Ingekomen en verzonden mail:

 • zijn er naar aanleiding van de vorige vergadering ontvangen documenten van

dhr. Van Strien, nog bespreekpunten?

04/09: PPT-presentatie Onderwijskansenbeleid van mw. Zondag.
03/09: Algemene Subsidieverordening Hilversum 2020 + toelichting: embargo
06/09: Collegebrief 25 juni 2020 over Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen met
rapportage onderzoek van de RUU
07/09: Zorgkantoor Menzis stemt pgb af op budgetplan https://www.pgb.nl/zorgkantoor-menzis-stemt-pgb-af-op-budgetplan/
Dit gaat over Wlz, maar geldt ook voor pgb’s van gemeente in WMO en JW
10/09: Terugbrengen tekorten Wmo en jeugdhulp flinke klus – artikel Binnenlands Bestuur
16/09: Vertrouwelijk; verslag Zoomvergadering 3 september 2020 mbt de Omgevingsvisie        
16/09: Mw. Seijsener: Agenda Lokale Inclusie 2021-2023 (Uitvoering van het VN Verdrag Handicap).
Ter informatie vanwege het feit dat de Agenda is aangepast in lijn met het advies van de ArSD eerder.
16/09: dhr. Mark Nijland: opstellen Woonvisie, nu in de fase van inventariseren van beleid en gegevens.
De ArSD is uitgenodigd voor de stakeholdersbijeenkomst op woensdag 30 september 2020 zie7
21/09: GGZ Nieuws: Generieke module Dwang en drang klaar voor consultatiefase  https://www.ggznieuws.nl/?p=54880
01/10: Bestuurlijke reactie op advies Hilversumpas 11 september 2020 zie 4

Verzonden post:

14/09: mail aan dhr. B. Pedawi (beleidsregisseur sociaal domein) met vraag naar stand van zaken Diversiteitstraad.
28/09 antwoord van dhr. Pedawi dat in het dossier Diversiteitsraad achter de schermen in de afgelopen weken het een en ander is gedaan.
16/09: mail nieuwe vergaderdata ArSD in 2020: 15 oktober, 19 november, 17 december 2020
28/09: afspraak maken met dhr. Ingmar Meijer: mw. Wijnands en mw. Bakker
02/10: Persbericht 29 september 2020 Hilversum inclusief en toegankelijk voor iedereen
05/10: Presentatie Doelgroepenvervoer Regio zie4
05/10: Verslag onderzoek bruikbaarheid website Hilversum voor mensen met een beperking