Advies verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van mevrouw A. Wolthers
Postbus 9900
1201 GM Hilversum


Hilversum, 15 januari 2021
Betreft: Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021


Geachte mevrouw Wolthers, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zendt u hierbij het gevraagde advies aangaande “Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021”                                      ’.

Het betreft een op 1 december 2020 gevraagd advies.
Het is de Adviesraad Sociaal Domein gelukt om ondanks de feestdagen gevolg te geven aan uw verzoek dit advies tijdig aan u te doen toekomen.

Mocht het advies vragen oproepen, dan is de Adviesraad graag bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

 

Mw. A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter


I. Algemeen                                                    

Datum                : 15 januari 2021
Wethouder            : Mevrouw A. Wolthers
Ambtenaar            : Mevrouw A. Keates. De heer O. van Strien
Naam van het dossier    : Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021, d.d. 8-12-2020
Bijlage(n)            :
Deadline advies        : 12 januari 2021 (in overleg 15 januari 2021)

II. Status                                                    

Ter kennisname        :
Ongevraagd advies        :
Gevraagd advies        : X
III. Besluitvorming door                                    
Ambtelijk/management    :
College            :
Gemeenteraad        : X

IV. Toelichting                                                   

Het advies betreft: Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021, d.d. 8-12-2020

V. Inleiding                                                   

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum heeft in zijn vergadering van 17 december 2020 gesproken over de: Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021, d.d. 8-12-2020 en verder telefonisch en per mail hierover overleg gehad. Het advies is verder in de vergadering van 14 januari 2021 besproken.
Hieronder treft u zijn op- en aanmerkingen, aanvullingen en adviezen aan.

VI. Algemene en inhoudelijke opmerkingen                            

1. Algemene opmerkingen

* De adviesraad kan zich vinden in enkele toegevoegde artikelen zoals o.a.: 2.7 of 2.10
die de verordening beter te begrijpen en duidelijker maken.

* Wel vraagt de ArSD zich af of de besparing werkelijk zo substantieel is dat een aanmoediging tot vrijwilligerswerk en uitstroom niet meer nuttig is. Zeker gezien het feit dat het afgelopen jaar niet de volledige budgetten voor deze doelen zijn gebruikt.
* Sociale zelfredzaamheid wordt twee keer uitgelegd in de begripsbepalingen. Bij economische zelfredzaamheid kunt u de omschrijving van sociale zelfredzaamheid verwijderen. (de tweede dekt ook meer de lading).

2. Inhoudelijke opmerkingen over de Verordening.
Art. 1.1.r: De aanduiding belanghebbende werkt hier verwarrend. Een belanghebbende is immers degene voor wie het vrijwilligerswerk verricht wordt. Niet degene die het werk verricht.
* Advies: vervang belanghebbende in de vrijwilliger

Onder art. 1.1 mist de ArSD de onafhankelijke cliëntondersteuning.
* Advies: toe te voegen (vgl. VNG, Movisie):
art 1.1. lid t: Onafhankelijke cliëntondersteuning:  Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”

Art. 2.5 De ArSD mist het artikel ter voorkoming van schooluitval. De reden waarom het lid indertijd is opgenomen is nog steeds valide.
* Advies: toe te voegen:
Art. 2.5. lid 3 Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien tot zevenentwintig jaar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Deze voorziening heeft als doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding en voorkoming van jeugdwerkeloosheid.

Art. 2.11 De ArSD mist hier de verwijzing naar onafhankelijke cliëntondersteuning zie ook onder toelichting 2.11 lid 4.
* Advies: toe te voegen:
Art. 2.11. lid 4  Het college zal de persoon uit de doelgroep wijzen op het recht van  “onafhankelijke cliëntondersteuning

Art. 2.14
In het kader van de bezuinigingen zijn de premies voor: vrijwilligerswerk, deeltijdwerk en volledige uitstroom naar werk vervallen. De ArSD betreurt deze beslissing ten zeerste. Het effect op mensen met een laag inkomen is ingrijpend. Juist deze voorzieningen zijn belangrijke financiële prikkels voor mensen om actief mee te kunnen doen in de samenleving en/of over te stappen van bijstand naar betaald werk.
U geeft aan niet te weten of de premies ook daadwerkelijk bijdragen aan de maatschappelijke participatie van deze doelgroepen. Als u dat niet weet, weet u ook niet wat het effect van deze maatregelen zal zijn. O.a. voor het vrijwilligerswerk bij verenigingen en instellingen kan afname van vrijwilligers forse problemen vormen.  
Op dit moment is er een overschot van € 450.000,- hiermee kan deze maatregel nog worden teruggedraaid.  Zo niet dan adviseert de ArSD:
* Advies: Deze maatregel bij de begroting voor 2022 weer terug te draaien.

Art. 2.17
* Moet lid 1 en 2 niet wisselen van volgorde? Het College vraagt eerst advies alvorens een verzoek te beoordelen.

Lid 4. Er moet nog steeds een inhaalslag gemaakt worden dus vraagt de ArSD zich af of het college zijn plafond niet hoger kan stellen dan dat wat vergoed of vastgesteld wordt.
Daarom adviseert de ArSD:
* Advies: Vervang tekst art 2.17 lid 4 door:
Het aantal jaarlijks te realiseren dienstbetrekkingen kan de ter beschikking gestelde rijksmiddelen dan wel het bij ministeriële regeling vastgestelde aantal overschrijden.

De ArSD adviseert lid 8 toe te voegen.
* Advies: toe te voegen:
Art. 2.17 lid 8: Alle aanvragers van beschut werk hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

3. Toelichting op de verzamelverordening:
   
Met betrekking tot hoofdstuk 6 vind u het niet nodig de beslagvrije voet te omschrijven:
“beslagvrije voet: dit begrip spreekt voor zichzelf;”.
Wij adviseren u dit begrip uit te leggen. Diegenen die gebruik maken van een inkomensvoorziening zullen in het algemeen geen inzicht hebben in wat ermee bedoeld wordt. Zelfs bij medewerkers van het Sociaal Plein blijkt soms onwetendheid over de strekking van dit begrip.
* Advies: omschrijf het begrip beslagvrije voet.

Bezit:
* Advies: Schrijf PW voluit zodat iedere lezer weet waarvoor dit staat
Verder:
Gaat het begrip “bezit” dus over o.a. huisraad, sieraden enz en valt onroerend buiten de beoordeling? Zo ja:
* Advies: toe te voegen: een duidelijke uitleg hierover.

Art. 2.11
U refereert in 2.11 over persoonlijke ondersteuning aan de cliëntondersteuning uit de WMO: ” Het college is verantwoordelijk voor ondersteuning van de inwoner op een aantal domeinen. In artikel 1.1.1 en 2.1.1 Wmo is de cliëntondersteuning verwoord, die alle levensgebieden bestrijkt.” Maar dat betreft niet persoonlijke ondersteuning, maar de onafhankelijke cliëntondersteuning waarover de ArSD in 2014 het volgende heeft geadviseerd:
“ De Adviesraad mist in de verordening de onafhankelijke cliëntondersteuning zoals die door professionals van MEE, maar ook door anderen gegeven kan worden. Onafhankelijke cliëntondersteuning staat in de Wmo2015 genoemd als een voorziening die zich uitstrekt tot alle levensdomeinen.
De Gemeenteraad van Hilversum heeft op 8 oktober 2014 de Verordening Sociaal Domein aangenomen waarmee voor het gehele Sociale Domein de onafhankelijke cliëntondersteuning is geregeld (art 1.3 en art 4.4.). Uit de toelichting: “Cliëntondersteuning heeft een bredere reikwijdte dan alleen de Wmo 2015. De Wmo 2015 biedt het kader voor het maken van beleid voor cliëntondersteuning. Daarmee is in één wet de cliëntondersteuning voor het gehele sociale domein (dus ook Jeugdwet en Participatiewet) en andere levensdomeinen (zoals de zorg) geregeld.”
   Wat hier nu in de Verordening staat, klopt dus niet. Onafhankelijke cliëntondersteuning is helemaal geen vorm van persoonlijke ondersteuning.
Uitgelegd moet worden in een apart artikel dat dit verplicht gratis aangeboden moet worden en wat het inhoudt. Volgens de wet: “Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”

* De Adviesraad adviseert de inleiding in overeenstemming met bovenstaande, conform de wet te herschrijven.
* De Adviesraad Sociaal Domein adviseert daarnaast om in de toelichting van de Verordening aandacht te besteden aan het verplicht wijzen bij de melding van een ondersteuningsvraag op de onafhankelijke kosteloze cliëntondersteuning. Het is aan de cliënt daar wel of niet gebruik van te maken en te bepalen door wie hij zich wil laten ondersteunen.
* Advies: Pas de toelichting op de juiste manier aan en zet het onder een apart hoofd.

VII. Advies                                            

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum adviseert onder protest positief over de Verzamelverordening en vraagt nadrukkelijk aandacht voor haar op- en aanmerkingen en aanvullingen.
Het protest betreft de verlaging van de inkomensgrenzen en het afschaffen van de verschillende premies, zoals eerder door de gemeenteraad is besloten, zonder dat het effect daarvan op de (deelname aan de samenleving door) de kwetsbare burgers goed is onderzocht.

VIII. Stemming en oordeelsvorming                                                      
Stemming            : Bij de vergadering van de ArSD d.d. 14-01-2021 en per e-mail.
Oordeelsvorming        : zie bovenaan                
IX. Handtekening voorzitter                                    
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

 

A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal