Advies beleidsregels

15 januari 2021

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van wethouder mevrouw A. Wolthers
Postbus 9900
1201 GM Hilversum


Hilversum, 15 januari 2021
Betreft:     Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
        Beleidsregels Verhaal en terugvordering Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
        Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021


Geachte mevrouw Wolthers, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

 

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zendt u hierbij het gevraagde advies aangaande
                       Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
        Beleidsregels Verhaal en terugvordering Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
        Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021                            
           

Het betreft een op 1 december 2020 gevraagd advies.
Het is de Adviesraad Sociaal Domein gelukt om ondanks de feestdagen gevolg te geven aan uw verzoek dit advies tijdig aan u te doen toekomen.

Mocht het advies vragen oproepen, dan is de Adviesraad graag bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

Mw. A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter


I. Algemeen  

                                                 
Datum                : 15 januari 2021
Wethouder            : Mevrouw A. Wolthers
Ambtenaar            : Mevrouw A. Keates, de heer O. van Strien
Naam van het dossier    : Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021,
        d.d. 8-12-2021,
        Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021,
        d.d. 8-12-2021,
  Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021,
  d.d. 8-12-2021.
Bijlage(n)            :
Deadline advies        : 12 januari 2021, in overleg 15 januari 2021

II. Status                                                    

Ter kennisname        :
Ongevraagd advies        :
Gevraagd advies        : x

III. Besluitvorming door                                    

Ambtelijk/management    :
College            : x
Gemeenteraad        :

IV. Toelichting                                                   

Het advies betreft: Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
               Beleidsregels Verhaal en terugvordering Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
               Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021

V. Inleiding                                                   

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum heeft in zijn vergadering van 17 december 2020 gesproken over de: Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021,            Beleidsregels Verhaal en terugvordering Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021,                Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021 en verder telefonisch en per mail hierover overleg gehad.
Hieronder treft u zijn op- en aanmerkingen, aanvullingen en adviezen aan.

VI. Algemene en inhoudelijke opmerkingen                            

1. Algemene opmerkingen
Op 1 december 2020 vraagt u advies over bovenstaande beleidsregels. Ze worden op 8 december 2020 besproken en vastgesteld door het college en zullen 1 januari 2021 ingaan.
Er wordt vriendelijk gesteld dat onze adviezen nog tot eventuele wijzigingen kunnen leiden in de beleidsregels en dat het college de beleidsregels dan opnieuw zal vaststellen. Echter de beleidsregels zullen ingaan op 1 januari 2021, uitgezonderd de Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021. Reageren voor 8 december was natuurlijk helemaal niet mogelijk en na een maand met feestdagen was zelfs 12 januari 2021 een huzarenstukje.
U zult begrijpen dat gezien de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum daarom geen advies zal uitbrengen. Maar wij willen u onze inhoudelijke opmerkingen niet onthouden.

2. Inhoudelijke opmerkingen
Betreffende alle beleidsregels heeft de gemeente zich genoodzaakt gezien besparingsmaatregelen door te voeren. Daarbij is gezocht naar de minst “schadelijke” regelingen. De ArSD begrijpt dit maar wil toch het volgende opmerken.
* Gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021
Het verlagen van de inkomensgrenzen van de Activeringsregeling en de Regeling Verduurzaming huishoudens heeft negatieve effecten op de financiële situatie van kwetsbare inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130%. De inkomensgrens voor de Activeringsregeling en Regeling verduurzaming huishouden is verlaagd. Dit zou niet een 1e keus zijn voor de ArSD. Het lijkt ons raadzaam de gevolgen van deze maatregel goed te volgen en zo nodig voor 2022 weer terug te gaan naar het oude niveau van 130%. Het is goed dat de regeling voor het Kindpakket en Tegemoetkoming chronische zieken blijft staan op 130%.
* Beleidsregels Verhaal en terugvordering Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021,
Dit betreft nieuwe beleidsregels waarvan de uitwerking nog niet bekend is. De ArSD heeft hier geen opmerkingen bij.
* Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021, d.d. 8-12-2021,  
Dit betreft nieuwe beleidsregels waarvan de uitwerking nog niet bekend is. De ArSD heeft hier geen opmerkingen bij.

VII. Advies                                            

Zoals hierboven vermeld zal de ArSD geen advies geven over de beleidsregels.

VIII. Stemming en oordeelsvorming                                                      

Stemming            :
Oordeelsvorming        : Bij de vergadering van de ArSD d.d. 14-01-2021 en per e-mail.    
IX. Handtekening voorzitter                                    
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal