Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Individuele studietoeslag

Financiële bijdrage | Voorwaarden

Contact met Sociaal Plein In Hilversum ontvang je 256 Euro aan individuele studietoeslag (per 1 januari 2018). De individuele studietoeslag is bedoeld voor jongeren die een opleiding volgen en door een handicap niet in staat zijn om zelf het minimumloon te verdienen.

Voorwaarden

  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF).
  • Of u heeft recht op een bijdrage op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft een handicap (lichamelijk, verstandelijk en/of geestelijk) en bent niet in staat om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.
  • U heeft niet teveel eigen geld.

Jongeren met een Wajong-uitkering zijn uitgesloten van deze gemeentelijke toeslag. Heeft u een Wajong-uitkering die is toegekend vóór 1 januari 2015? Dan kunt u een Studieregeling aanvragen bij het UWV.

Neem voor de overige voorwaarden contact op met (uw contactpersoon van) het Sociaal Plein.

Aanvragen

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Bel dan uw consulent voor een aanvraagformulier. Op dit formulier staat welke gegevens u moet aanleveren. Wat al bekend is, hoeft u niet nog een keer aan te leveren.

Heeft u geen uitkering? Dan kunt u zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur van het Sociaal Plein. Bent u getrouwd of heeft u een partner dan moet u samen naar het spreekuur komen.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
  • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen
  • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
  • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.