Bijdrage kinderopvang bij scholing of re-integratie

Zijn de kosten voor uw kinderopvang hoger dan de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt? In een aantal situaties kunt u via de gemeente Hilversum een extra tegemoetkoming kinderopvang ontvangen.

Voorwaarden

U bent een ouder:

 • die een uitkering ontvangt op grond van de PW, de IOAW, IOAZ of ANW en maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling
 • die minderjarig is, scholing of een opleiding volgt en algemene bijstand op grond van de PW ontvangt of kan ontvangen
 • die op grond van de Wet Inburgering een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling en algemene bijstand op grond van de PW ontvangt
 • die niet-uitkeringsgerechtigd (Nugger) is, ingeschreven staat bij het UWV werkbedrijf en een reïntegratietraject volgt
 • die een opleiding volgt als bedoeld in de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS)
 • die een inkomen uit werk heeft en aanvullende algemene bijstand op grond van de PW ontvangt
 • die volledig is uitgestroomd uit de PW, IOAW, IOAZ of Anw door werkaanvaarding. En u heeft een inkomen tot maximaal 110 % van de van geldende bijstandsnorm

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, maar heeft u om sociaal-medische redenen wel kinderopvang nodig? Dan kunnen de kosten misschien vergoed worden via de bijzondere bijstand.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
 • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.
 • Zit u in een minnelijk of wettelijk schuldentraject? Stuur dan ook de berekening van het vrij te laten bedrag.

Beleidsregels Vergoeding kosten kinderopvang 2016