Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is in principe een tijdelijke gemeentelijke uitkering waar allerlei rechten en plichten bij horen. Uiteindelijk moet u weer aan het werk. U krijgt de uitkering van het Sociaal Plein. Zij begeleiden u actief bij het vinden van werk.

Bijstandsnormen downloaden

Als inwoner van Nederland kunt u recht hebben op bijstand. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen en Lichtenstein, Noorwegen en IJsland)? Dan moet u een verblijfsvergunning hebben. Ook mag u op geen enkele andere manier voldoende inkomsten hebben, zoals voldoende salaris of spaargeld.

U hebt pas recht op bijstand vanaf het moment van uw aanvraag. U kunt dus geen bijstand met terugwerkende kracht ontvangen.

U heeft géén recht op een bijstandsuitkering als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Jonger bent dan 21 jaar en in een instelling verblijft (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand).
 • Jonger bent dan 27 jaar en uit uw gedrag blijkt dat u de arbeidsplicht en overige verplichtingen niet wilt nakomen.
 • Jonger bent dan 27 jaar en u kunt een opleiding volgen waar u wel/geen studiefinanciering voor kunt krijgen, maar dat niet doet.
 • Een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering of een andere tegemoetkoming ontvangt.
 • Met onbetaald verlof bent of uw partner met onbetaald verlof is (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand).
 • Zonder inkomen zit omdat u deelneemt aan een staking.
 • Langer dan toegestaan op vakantie bent.
 • Bijstand vraagt om een schuld af te lossen, terwijl u voordat u die schuld aanging genoeg geld had om van te leven.
 • Gedetineerd bent (als u met proefverlof bent of deelneemt aan een penitentiair programma en daarom buiten de gevangenis verblijft, hebt u wel recht op bijstand).
 • Gedwongen bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand).

Aanvraag

Elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur kunt u bij het Sociaal Plein terecht voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Na het invullen van een indicatieformulier maken we een afspraak. Tijdens deze afspraak krijgt u te horen welke stukken wij nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag en wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Daarnaast ontvangt u informatie over uw rechten en plichten.

Voor alle informatie over bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering, uw rechten en plichten en de verdere manier van werken: kijk op Werk.nl.

Rechten en plichten

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan horen daar rechten en plichten bij. Zo heeft u naast de inlichtingenplicht ook de arbeidsverplichting. De arbeidsverplichting houdt in dat iedereen die bijstand ontvangt en kan werken, zijn best moet doen om werk te vinden en mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van een ‘plan van aanpak’. Uw klantmanager zal dit plan samen met u maken en de afspraken die met u gemaakt zijn hierin opnemen.

Kostendelersnorm

De hoogte van de uitkering hangt af van het aantal (volwassen) personen waarmee het huis wordt gedeeld. De wet gaat ervan uit dat de woonkosten kunnen worden gedeeld, als er meer personen in 1 woning wonen. Vandaar de naam ‘kostendelersnorm’. Kostendelers zijn bijvoorbeeld ouders met volwassen kinderen, grootouders of inwonende vrienden. Informatie over de kostendelersnorm en de normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

AOW-leeftijd

Rond de leeftijd dat u pensioen krijgt berekent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeveel AOW u krijgt. Heeft u de AOW-leeftijd en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan is uw inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) krijgen. De SVB berekent of u hiervoor in aanmerking komt. Is dit het geval, dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier voor een AIO-aanvulling.

Bijzondere bijstand

Heeft u door bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen? Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijzondere kosten, zoals tandartskosten die niet onder de vergoeding van de (aanvullende) zorgverzekering vallen.

Taaleis

Om de taalvaardigheid van mensen met een bijstandsuitkering te vergroten is de wet Taaleis aangenomen. Deze wet verplicht mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende te kennen (niveau van een kind in groep 8 van de basisschool).

Melden bijstandsfraude

Bij het vermoeden van bijstandsfraude kunt u een anoniem een melding maken via www.meldmisdaadanoniem.nl of bellen met 0800 7000.