Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is in principe een tijdelijke gemeentelijke uitkering waar allerlei rechten en plichten bij horen. Uiteindelijk moet u weer aan het werk. U krijgt de uitkering van het Sociaal Plein. Zij begeleiden u actief bij het vinden van werk.

Bijstandsnormen

Als inwoner van Nederland kunt u recht hebben op bijstand. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen en Lichtenstein, Noorwegen en IJsland)? Dan moet u een verblijfsvergunning hebben. Ook mag u op geen enkele andere manier voldoende inkomsten hebben, zoals voldoende salaris of spaargeld.

U hebt pas recht op bijstand vanaf het moment van uw aanvraag. U kunt dus geen bijstand met terugwerkende kracht ontvangen.

U heeft géén recht op een bijstandsuitkering als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Jonger bent dan 21 jaar en in een instelling verblijft (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand).
 • Jonger bent dan 27 jaar en uit uw gedrag blijkt dat u de arbeidsplicht en overige verplichtingen niet wilt nakomen.
 • Jonger bent dan 27 jaar en u kunt een opleiding volgen waar u wel/geen studiefinanciering voor kunt krijgen, maar dat niet doet.
 • Een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering of een andere tegemoetkoming ontvangt.
 • Met onbetaald verlof bent of uw partner met onbetaald verlof is (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand).
 • Zonder inkomen zit omdat u deelneemt aan een staking.
 • Langer dan toegestaan op vakantie bent.
 • Bijstand vraagt om een schuld af te lossen, terwijl u voordat u die schuld aanging genoeg geld had om van te leven.
 • Gedetineerd bent (als u met proefverlof bent of deelneemt aan een penitentiair programma en daarom buiten de gevangenis verblijft, hebt u wel recht op bijstand).
 • Gedwongen bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand).

Aanvraag

U kunt de aanvraag digitaal doen via werk.nl.

Rechten en plichten

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan horen daar rechten en plichten bij. Zo heeft u naast de inlichtingenplicht ook de arbeidsverplichting. De arbeidsverplichting houdt in dat iedereen die bijstand ontvangt en kan werken, zijn best moet doen om werk te vinden en mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van een ‘plan van aanpak’. Uw klantmanager zal dit plan samen met u maken en de afspraken die met u gemaakt zijn hierin opnemen. Om de taalvaardigheid van mensen met een bijstandsuitkering te vergroten is de wet Taaleis aangenomen. Deze wet verplicht mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende te kennen (niveau van een kind in groep 8 van de basisschool).

Kostendelersnorm

De hoogte van de uitkering hangt af van het aantal (volwassen) personen waarmee het huis wordt gedeeld. De wet gaat ervan uit dat de woonkosten kunnen worden gedeeld, als er meer personen in 1 woning wonen. Vandaar de naam ‘kostendelersnorm’. Kostendelers zijn bijvoorbeeld ouders met volwassen kinderen, grootouders of inwonende vrienden. Informatie over de kostendelersnorm en de normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Melden bijstandsfraude

Bij het vermoeden van bijstandsfraude kunt u een anoniem een melding maken via www.meldmisdaadanoniem.nl of bellen met 0800 7000.

Huisbezoek
Medewerkers van de gemeente Hilversum kunnen bij u op huisbezoek komen. Met een huisbezoek onderzoeken wij of de informatie klopt die u ons hebt gegeven of om uw situatie te beoordelen. Om deze redenen komen wij langs zonder dit vooraf aan te geven. Wij kunnen ook op huisbezoek komen als u niet naar ons toe kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte.
Twee medewerkers van de gemeente komen op een huisbezoek
Zij kunnen zich altijd legitimeren. Vertrouwt u het niet? Bel dan met de gemeente op
telefoonnummer 035 629 2700 om het te controleren. Er is bij ons altijd bekend wie, wanneer en waar op huisbezoek gaat.
Medewerkers vragen altijd toestemming om binnen te komen
Wij komen namelijk in uw woning en alles daaromheen en vinden dat wij daar netjes mee om moeten gaan. Medewerkers die op huisbezoek gaan om te controleren of uw gegevens kloppen, moeten zich aan strenge afspraken houden.
U mag ‘nee’ zeggen tegen een huisbezoek
U bent niet verplicht mee te werken aan een huisbezoek, maar als u niet meewerkt kan dit nare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld geen uitkering omdat we uw woonsituatie niet kunnen vaststellen.
 
Hoe het huisbezoek gaat hangt af van de reden van ons bezoek
We kunnen verschillende vragen bespreken, zoals: Hoe is de situatie thuis? Hoe ziet uw omgeving eruit? Hebt u een vraag of probleem waar de gemeente bij kan helpen? Kunt u gebruik maken van voorzieningen van de gemeente? En soms kijken we of de informatie die u ons gaf klopt. Het kan zijn dat we daarvoor samen uw woning bekijken. Wij vragen altijd toestemming om bijvoorbeeld in een kamer te kijken.
Na het huisbezoek maken de medewerkers een verslag
Hierin staat wat er is besproken en welke afspraken zijn gemaakt. Het helpt ons om een besluit te nemen. Soms hebben we meer informatie nodig. Dit vragen we dan bij u na. Het verslag van het huisbezoek kunt u altijd opvragen bij de gemeente. Bent u het niet eens met het verslag? Dan kunt u om een aanpassing vragen.