Vormen van jeugdhulp

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Heeft uw kind jeugdhulp nodig? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Plein. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

 • Ambulante jeugdhulp
  Hulp aan huis als er bijvoorbeeld ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen licht depressief zijn. 
 • Jeugd-GGZ
  Geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening.
 • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking
  Hulp aan kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een zintuigelijke beperking, een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH), een somatische of een psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme.
 • Pleegzorg
  Pleegouders nemen (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet deze goedkeuren.
 • Verblijf in een jeugdinstelling
  Jeugdigen met uiteenlopende problemen kunnen tijdelijk vrijwillig of gedwongen in een jeugdinstelling verblijven.
 • JeugdzorgPlus
  Hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de JeugdzorgPlus is een machtiging van de kinderrechter nodig.
 • Ondertoezichtstelling en voogdij
  Dit zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Ze zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de Kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit.
 • Jeugdreclassering
  Begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen.