Achtergrond parkeerproef Taludweg/Hyacintenlaan

Voorstel Parkeren Taludweg aangepast

In de vergadering van de raadscommissie Verkeer & Beheer werd op 26 augustus 2015 gesproken over de parkeerplannen op de Taludweg. Aan de hand van binnengekomen zienswijzen en de bespreking in de raadscommissie werd besloten om het voorstel dat toen op tafel lag terug te nemen en aan te passen. Duidelijk is geworden dat de groenstrook aan de Taludweg niet langer beschikbaar zal zijn voor parkeren. Deze zal worden afgesloten door middel van boomstammen.
 
Bewoners van de Taludweg hebben hun voorkeur kunnen aangeven wat betreft de gewenste parkeerinrichting: rabatparkeren of straatparkeren aan de huizenzijde. Op basis van die keuze werd een meerderheid gevonden voor het straatparkeren aan de huizenzijde.
 
Tegelijkertijd werd een parkeerverbod aan de groenstrookzijde ingesteld. Op het eerste deel van de Taludweg (tot aan de zijtak naar de kerk) werd ook een parkeerverbod aan de huizenzijde ingesteld (uitgezonderd zon- en feestdagen).
Het college legde dit voorstel ter advisering voor aan de raadscommissie Verkeer en Beheer van 4 november 2015. Vervolgens ging op 1 januari de groenstrook dicht en is er sindsdien sprake van betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren op de parkeerplaatsen aan de huizenzijde van de Taludweg en op de Hyacintenlaan.

Enquête

De resultaten van de in januari 2015 gehouden enquête onder de bewoners over de parkeersituatie rond de Oude Haven en omstreken werden eind april 2015 bekend gemaakt. Deze zijn te downloaden in de rechterkolom. Daarnaast werd naar aanleiding van de informatieavond een Nota van Beantwoording opgesteld voor de aan de gemeente gestelde vragen en gedane suggesties. Ook deze is te downloaden via de rechterkolom.

Informatieavond

De gemeente Hilversum heeft donderdag 19 februari 2015 een informatieavond over parkeren georganiseerd voor bewoners rondom de Oude Haven. Het verslag van deze avond is hiernaast te downloaden. Op de avond werd ingezoomd op de parkeersituatie in de Havenstraatbuurt, Schrijverskwartier, Dichterskwartier en op de Taludweg in het bijzonder. De wethouder kondigde aan dat de groenstrook langs de Taludweg op korte termijn niet meer gebruikt kan gaan worden als parkeerstrook. Tegelijk nam hij de zorg bij veel bewoners weg dat de gemeente in de hele wijk betaald parkeren zou willen invoeren. Bewoners werden eind maart/begin april 2015 nader geïnformeerd.

Onderzoek

Bewoners van de Taludweg hebben de gemeente in 2014 gevraagd de parkeersituatie in de Taludweg te verbeteren. De gemeente is daarop gestart om onderzoek te doen naar de fysieke mogelijkheden en sturende maatregelen om het parkeren beter te doen plaatsvinden. Het onderzoeken van maatregelen gold voor zowel delen van het Schrijverskwartier als voor delen van de Havenstraatbuurt (o.a. Mauritsstraat) alwaar de parkeerdruk en –overlast eveneens hoog waren.
 
In de tweede helft van 2014 zijn verdere stappen gezet en werden ook bewoners uit het grotere gebied geïnformeerd en betrokken. (Zie voor informatie het huis-aan-huisbericht van 26 maart 2014 in de rechterkolom).

Start parkeerproef

Begin januari 2016 is de parkeerproef op de Taludweg en op het eerste deel van de Hyacintenlaan (tot aan de De Genestetlaan) van start gegaan. Op straat werden aan de huizenzijde parkeervakken gemarkeerd en op de groenstrook boomstammen geplaatst, zodat het parkeren niet meer mogelijk is. Ook werden er parkeerverbodsborden geplaatst, zodat het op straat duidelijk is dat het parkeren buiten de gemarkeerde vakken verboden is. Parkeren kan nu met een parkeervergunning, na te hebben betaald bij de geplaatste parkeerautomaten of via belparkeren op de gemarkeerde plaatsen en op de rabatparkeerplaatsen op de zijtak van de Taludweg en op de Hyacintenlaan (tot aan de De Genestetlaan).
 
De gemeente wilde graag weten wat de ervaringen zijn. Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen, die voorafgaand aan de proef bijeen is gekomen (zie verslag rechts) en die op 11 februari 2016 weer bij elkaar kwam. Voor de bewoners en omwonenden van het proefgebied is een online forum in ontwikkeling. Hierover worden de bewoners en omwonenden per brief geïnformeerd. Daarnaast is er een e-mailadres opengesteld: parkerentaludweg@hilversum.nl.
 
De gemeenteraad stemde 18 november 2015 in met een proef voor 6 maanden op de Taludweg (tot aan de Staringlaan) en op de Hyacintenlaan (tot aan de De Genestetlaan).

Parkeerverbod noordzijde Taludweg + betaald parkeren Taludweg/eerste deel Hyacintenlaan

Vanaf januari 2016 wordt de strook gelegen aan de noordzijde van de Taludweg gebruikt overeenkomstig zijn bestemming “groenvoorziening” en niet meer voor het parkeren. Op de Taludweg werden er op straat aan de huizenzijde een aantal parkeerplaatsen gemarkeerd. Buiten deze parkeerplaatsen en buiten de rabatparkeerplaatsen op de zijtak van de Taludweg, geldt op de Taludweg met ingang van 1 januari 2016 een parkeerverbod(szone).
 
Om er voor te zorgen dat deze parkeerplaatsen niet vol komen te staan met niet buurtgerelateerde parkeerders, is gelijktijdig betaald parkeren met medegebruik van vergunninghouders ingevoerd. Het betrof een proef van 6 maanden.