Buurtschouw Geuzenbuurt

Buurtschouw | Speeltuin Hoge Larenseweg | Dr.P.J.H. Cuypersplein | Coehoornstraat | Brandkraan

Samen met een aantal buurtbewoners, politie, brandweer, medewerkers van de gemeente en wethouder Voorink heeft op donderdag 2 februari een buurtschouw plaatsgevonden in de Geuzenbuurt. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren in de Geuzenbuurt.

Hieronder de oplossingen waar naar gekeken is:

Parkeerplaats/Speelplaats Hoge Larenseweg

De speelplaats aan de Hoge Larenseweg is aan herinrichting toe. Als herinrichting plaatsvindt, kan het trottoir naast het speelplein iets worden verschoven waardoor drie langsparkeerplekken kunnen worden gerealiseerd. De herinrichting gaat plaatsvinden in overleg met de bewoners.

Foto speeltuin Hoge Larenseweg

Foto: Speeltuin Hoge Larenseweg

Dr. P.J.H. Cuypersplein

Naast het groen voor de kerk zijn nu vier langsparkeerplekken. Tevens staan er containers boven de grond. Het grasveld wordt door hondenbezitters gebruikt als uitlaatplek. Met name in de zomer zorgt dit voor veel stankoverlast. Met een herinrichting kunnen de containers onder de grond worden geplaatst. En in plaats van langsparkeren, kan schuinparkeren mogelijk worden. Hierdoor kan het aantal parkeerplekken worden uitgebreid naar 7 a 8 plekken. Tevens kunnen er rondom het grasveld lage struikbegroeiing worden aangeplant, waardoor het onmogelijk wordt om het grasveld te betreden. 

Luchtfoto Dr. P.J.H. Cuypersplein

Foto: Dr. J.P.H. Cuypersplein

Coehoornstraat

Bij het inrijden van de Coehoornstraat vanuit de Jan van der Heijdenstraat, zouden parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.
Indien de bewoners van de Coehoornstraat dit groen willen opofferen voor parkeren, kan hieraan medewerking worden verleend. Wethouder Voorink geeft dat de gemeente hier alleen medewerking verleent, indien de bewoners van de Coehoornstraat dit in meerderheid aangeven te willen.

Foto Coehoornstraat

Foto: Coehoornstraat

Dwarsparkeren i.p.v. langsparkeren    

Een aantal bewoners heeft geopperd om de langsparkeerplekken te vervangen door schuinparkeerplekken op de Geuzenweg en Hoge Larenseweg. Gemeten en berekend is dat de weg onvoldoende breed is om een voldoende schuine hoek – zodat het extra ruimte oplevert – mogelijk te maken. Te veel schuin geeft onvoldoende doorgang en de vakken kunnen dan niet meer (goed) in- en uitgereden worden. Te beperkt ‘schuin’ levert geen extra plaatsen op.

Locatie Brandkraan

De brandweer die aanwezig was tijdens de buurtschouw wees op de aanwezigheid van o brandkranen. Een brandkraan is een klein ovaal putje met een deksel waar de tekst  ‘brandkraan’ of ‘Hydrant’ op vermeld staat. Uit deze brandkraan haalt de brandweer tijdens calamiteiten het bluswater. Deze ondergrondse brandkraan ligt op veel plekken op de openbare weg. Het is zaak dat deze goed toegankelijk blijven voor de brandweer. Vandaar dat het op deze locaties niet mogelijk is om parkeerplaatsen te realiseren.

Foto brandkraan

Overig

Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven het jammer te vinden dat de buurtschouw plaatsvond op een donderdagmiddag en niet op een avond. De gemeente realiseert zich dat niet iedereen in de gelegenheid was om tijdens deze buurtschouw aan te sluiten. De buurtschouw was bedoeld om te zoeken naar extra parkeerplekken en niet om aan te tonen dat de parkeerdruk hoog is in de Geuzenbuurt. Desondanks zijn er veel ideeën aangedragen door de aanwezige bewoners (zeven bewoners). De gemeente blijft open staan voor mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren in de Geuzenbuurt. U kunt uw reacties doorgeven via de e-mail: parkerengeuzenbuurt@hilversum.nl