Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Subsidie Cultuur aanvragen

Via deze pagina kunt u subsidie aanvragen voor culturele activiteiten in Hilversum.

Voorwaarden

Wij beoordelen subsidieaanvragen op hun artistieke waarde en zakelijke kwaliteit en toetsen daarnaast wat de meerwaarde van de activiteiten is voor Hilversum, in overeenstemming met de subsidiecriteria Kunst en Cultuur Hilversum 2016-2020. Wij toetsen vervolgens of een subsidieaanvraag voldoet aan de Algemene Subsidie Verordening en de Subsidieregeling Gemeente Hilversum 2017:

 

Basis- en programmasubsidie

Programmasubsidie

Iedere organisatie in Hilversum kan subsidie aanvragen voor het dekken van de kosten van activiteiten (programma’s/projecten). Dit noemen we programmasubsidie. U kunt dit doen door het formulier én het aanvraagformulier programmasubsidie cultuur in te vullen en de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Basissubsidie

Alleen organisaties die tot de culturele basisinfrastructuur worden gerekend kunnen een basissubsidie aanvragen voor het dekken van hun vaste kosten. De gemeente heeft voor de periode tot en met 2020 bepaald welke organisaties tot de culturele basisinfrastructuur behoren. Dit zijn professionele culturele organisaties, die met hun activiteiten structureel bijdragen aan de gemeentelijke doelen voor cultuur. De basissubsidie draagt bij aan de dekking van hun structurele lasten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting. In 2020 bepaalt de gemeente de basisinfrastructuur voor de periode vanaf 2021.

Is uw instelling onderdeel van de huidige basisinfrastructuur en wilt u een basissubsidie cultuur aanvragen? Ga dan naar 'aanvragen basissubsidie cultuur'.

Termijnen

Een programmasubsidie vraagt u uiterlijk aan vóór het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin de activiteit begint.

 • Datum begin activiteit: van 1 januari t/m 31 maart
 • Uiterlijke aanvraagdatum: 30 september voorafgaand
   
 • Datum begin activiteit: van 1 april t/m 30 juni
 • Uiterlijke aanvraagdatum: 31 december voorafgaand
   
 • Datum begin activiteit: van 1 juli t/m 30 september
 • Uiterlijke aanvraagdatum: 31 maart voorafgaand
   
 • Datum begin activiteit: van 1 oktober t/m 31 december
 • Uiterlijke aanvraagdatum: 30 juni voorafgaand

Wij bundelen de aanvragen en beslissen daarover per kwartaal. U ontvangt binnen 8 weken na de uiterlijke aanvraagdatum een beslissing op uw aanvraag.

Aanvragen

Stap 1: Vul het aanvraagformulier 'Programmasubsidie cultuur' in Knop Aanvragen Programmasubsidie

Stap 2: Verzamel alle gevraagde bijlagen

 1. Een werkplan waarin de activiteiten of de te leveren prestaties worden omschreven, ook in relatie tot de begroting;
 2. Een begroting van de activiteiten die sluitend en volledig is en waar nodig voorzien van een toelichting;
 3. (Indien van toepassing) een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, tenzij deze al bij de gemeente aanwezig zijn.

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, moeten ook als bijlage worden ingediend:Knop direct regelen aanvragen subsidie

 1. Een kopie van de oprichtingsakte van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
 2. Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Stap 3: Vraag de subsidie aan via 'Subsidie aanvragen'

Verstuur dit formulier samen met het aanvraagformulier 'Programmasubsidie cultuur' en de gevraagde bijlagen.

De Cultuurraad adviseert ons

De Cultuurraad Hilversum adviseert ons over uw subsidieaanvraag

Zij adviseert ons met een onafhankelijk advies over het verlenen van subsidie aan uw en aan andere culturele organisaties. Ook geeft de Cultuurraad ons gevraagd en ongevraagd advies over het culturele aanbod. Of over de ontwikkeling van kunst en cultuur in Hilversum. De Cultuurraad volgt daarnaast de organisaties die de culturele basisinfrastructuur vormen in Hilversum. Door het oprichten van de Cultuurraad op 29 juni 2016 versterken we de kwaliteit van het culturele programma.

De Cultuurraad bestaat uit een kleine groep experts

Deze experts hebben speciale kennis van 1 of meer kunstvakgebieden. En/of ze hebben een brede, algemene kennis van de culturele sector. Zij verdiepen zich in het culturele aanbod van Hilversum en bezoeken bijvoorbeeld voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen. De Cultuurraad vraagt waar nodig advies aan mensen met aanvullende kennis van een bepaald onderwerp. Het college stelt de leden van de Cultuurraad aan. De voorzitter draagt nieuwe leden aan waarna het college ze als lid benoemt. Het college benoemt de voorzitter rechtstreeks.

De leden zitten vier jaar in de Cultuurraad. Dit kan eenmaal worden verlengd. De leden worden uitgekozen op hun inhoudelijke kennis van de culturele sector. Ze zijn niet verbonden aan culturele organisaties in Hilversum. Of aan organisaties die een cultureel aanbod in Hilversum bieden. Zij zijn ook geen gemeenteraadslid van Hilversum of van een regiogemeente. Leden kunnen in Hilversum wonen, maar dat hoeft niet.

De Cultuurraad toetst of uw subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden

Wij willen namelijk dat uw aanvraag meehelpt de doelen van de gemeente te bereiken. Deze doelen staan in het Cultuurbeleid 2015-2020 (pdf, 4 MB) en in de subsidiecriteria voor kunst en cultuur. Het college neemt het besluit over uw subsidieaanvraag. Bij dit besluit houden wij rekening met het advies van de Cultuurraad.

De agenda en de afgegeven adviezen zijn openbaar. U kunt deze opvragen via cultuur@hilversum.nl. De vergaderingen van de Cultuurraad zijn niet openbaar.

Wilt u de Cultuurraad een vraag stellen?

Dat kan via cultuur@hilversum.nl.

Vragen?

Wilt u extra informatie over hoe u subsidie kunt aanvragen? Ga dan naar Toelichting aanvraag subsidie Cultuur (pdf, 717 kB)

Heeft u na het lezen van de toelichting toch nog vragen? Dan kunt u ons mailen via cultuur@hilversum.nl of bellen met de gemeente Hilversum via 14 035 .