Basissubsidie Cultuur aanvragen

Voorwaarden

Wij beoordelen subsidieaanvragen op hun artistieke waarde en zakelijke kwaliteit en toetsen daarnaast wat de meerwaarde van de activiteiten is voor Hilversum, in overeenstemming met de subsidiecriteria Kunst en Cultuur Hilversum 2016-2020. Wij toetsen vervolgens of een subsidieaanvraag voldoet aan de ASV en de Subsidieregeling Gemeente Hilversum 2017:

Basissubsidie

Organisaties die tot de culturele basisinfrastructuur worden gerekend kunnen een basissubsidie aanvragen voor het dekken van hun vaste kosten. De Gemeente heeft voor de periode tot en met 2020 bepaald welke organisaties tot de culturele basisinfrastructuur behoren. Dit zijn professionele culturele organisaties, die met hun activiteiten structureel bijdragen aan de gemeentelijke doelen voor cultuur. De basissubsidie draagt bij aan de dekking van hun structurele lasten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting.  In 2020 bepaalt de gemeente de basisinfrastructuur voor de periode vanaf 2021.

Organisaties die een basissubsidie aanvragen en ontvangen kunnen daarnaast ook programmasubsidie(s) aanvragen.

Vraagt u zowel basis- als programmasubsidie aan? Vul dan wel beide aanvraagformulieren in. U hoeft de gevraagde bijlagen slechts één keer in te dienen.

Termijnen

Basissubsidie vraagt u aan vóór 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt.

U ontvangt voor 1 december van het jaar waar in u subsidie aanvraagt een beslissing.

Aanvragen

Stap 1: Vul het aanvraagformulier 'Basissubsidie cultuur' in

Aanvraagformulier Basissubsidie downloaden

Stap 2: Verzamel alle gevraagde bijlagen

  1. Een instellingsbeleidsplan (pdf, 242 kB) voor vijf jaar waarin de activiteiten of de te leveren prestaties worden omschreven mede in relatie tot de begroting;
  2. Een meerjarenbegroting die (a) een vertaling is van de strategische doelen van de organisatie, (b) uitgewerkt is naar activiteiten en/of prestaties en (c) onderbouwd is en inzichtelijk, voorzien van een toelichting;
  3. Een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, tenzij deze al bij de gemeente aanwezig zijn.

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, moeten ook als bijlage worden ingediend:

  1. Een kopie van de oprichtingsakte van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  2. Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Stap 3: Vraag de subsidie aan via 'Subsidie digitaal aanvragen'

Aanvragen Subsidie

Verstuur dit formulier samen met het aanvraagformulier 'Basissubsidie cultuur' en de gevraagde bijlagen.

 

Vragen?

Wilt u extra informatie over hoe u subsidie kunt aanvragen? Ga dan naar Toelichting aanvraag subsidie Cultuur (pdf, 717 kB)

Heeft u na het lezen van de toelichting toch nog vragen? Dan kunt u ons mailen via cultuur@hilversum.nl of bellen met de gemeente Hilversum via 14 035 .