Bouwen in de stad

Wilt u een verbouwing doen? Dan moet u een Hilversums BLVC-plan indienen.

De gemeente Hilversum gaat voortaan anders werken door u te vragen een BLVC-plan te overleggen.

Bouwprojecten hebben invloed op de omgeving. Er moet natuurlijk gebouwd kunnen worden, maar dat geeft altijd enige overlast. Als opdrachtgever, architect of bouwer kunt u zelf veel hinder vóór zijn, door vooraf goed na te denken over maatregelen. In gevallen waarin kans bestaat op meer dan gebruikelijke hinder en overlast, vragen wij u om een BLVC-plan in te dienen waarin u die maatregelen omschrijft. We willen graag samen met u zoveel mogelijk voorkomen dat er een onveilige situatie voor de omgeving of nadelige hinder voor de gezondheid of bruikbaarheid tijdens de bouw of sloop ontstaat.

Waarom een BLVC-plan?

Bouwwerkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid (B), leefbaarheid (L) en veiligheid (V) van de omgeving van de bouwplaats. Communicatie (C) door u met de omgeving is essentieel. Het Hilversums BLVC-plan beschrijft de maatregelen die u neemt om niet alleen veilig en efficiënt te bouwen, maar ook om de impact op de omgeving tijdens elke bouwfase zo klein mogelijk te houden.

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf zelf nadenkt over de gevolgen van uw bouwproject voor de omgeving. Daarin gaat Hilversum, net als steeds meer gemeenten, verder dan het Veiligheidsplan, dat verplicht is op grond van het Bouwbesluit. In het Hilversums BLVC-plan brengt u de overlast voor de omgeving in kaart en laat u zien hoe u die zoveel mogelijk beperkt. Om u daarbij te helpen, is een invulbaar BLVC-plan ontwikkeld.

Wanneer heeft u een Hilversums BLVC-plan nodig?

Als het gaat om een bouw- of sloopproject met een te verwachten grote impact op de omgeving. Dit kunt u nagaan door het beantwoorden van onderstaande vragen. Als u één daarvan met 'ja' moet  beantwoorden, is een BLVC-plan inclusief Veiligheidsplan nodig.

 1. Gaan er ingrijpende sloopwerkzaamheden vooraf aan de bouw?
 2. Is de verwachting dat er tijdens de uitvoering van het project grote overlast en hinder ontstaat voor de omgeving (zoals geluids- en trillingshinder, stank- en stofoverlast)?
 3. Gaat het om een langdurig bouwproject (bijv. 3 maanden of langer)
 4. Gaat het om een grootschalig project?
 5. Ligt het project in het binnenstedelijk gebied? (zoals de binnenring en alles daarbinnen)
 6. Zorgt het sloop- of bouwplan voor beperking van de bereikbaarheid voor verschillende verkeersdeelnemers (zoals een afsluiting van de weg, overlast voor een busroute, veel transportbewegingen tijdens de bouw, beperking van de doorgang van (hoofd)wegen, een omleidingsroute)
 7. Ligt het project gevoelig in de buurt? Verwacht u veel reacties uit de buurt?

Wat moet er in het Hilversums BLVC-plan staan?

Dat leest u in ons invulbaar voorbeeldplan. U omschrijft daarin hoe u tijdens de uitvoering van uw project de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid van de omgeving waarborgt. Ook licht u erin toe hoe u de communicatie met de omgeving organiseert. Op deze pagina vindt u aanwijzingen, handvatten en voorbeelden. De gemeente houdt toezicht op de juiste uitvoering van uw Veiligheidsplan en uw BLVC-plan en behandelt klachten over bouwoverlast.   

Gebruikt u liever een eigen sloop- en/of veiligheidsplan? Zorg dat deze voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, vul deze aan met een communicatieplan en geef extra uitleg over de BLVC-maatregelen die u neemt.

Hoe dien ik een Hilversums BLVC-plan in?

In de aanvraagfase dient u uw BLVC-plan in via het OLO. Een aantal weken voordat de bouw start, mailt u de definitieve versie van het plan naar de bouwinspecteur: het BLVC uitvoeringsplan. De gemeente toetst BLVC-plan inclusief het Veiligheidsplan. In onderstaand schema ziet u met wie u per  fase van uw project over het BLVC-plan overlegt.

Schema indienen Hilversums BLVC-plan

 
Fase Initiatieffase Aanvraagfase Voorbereiding bouw Uitvoering bouw
  BLVC-kaders  BLVC-ontwerp BLVC Uitvoeringsplan BLVC in werking
Contact Behandelaar vooronderzoek / Omgevingsregisseur Behandelaad aanvraag / Omgevingsregisseur Bouwinspecteur Bouwinspecteur

 

Tools

Overzicht van stukken die onderdeel zijn van het BLVC-plan

 • Tekening van de ligging van bouw- of sloopperceel en de omliggende wegen, bouwwerken (woningen, bedrijven, instellingen, maatschappelijke voorzieningen) (op schaal)
 • Situatietekening bouw- of sloopwerk met in ieder geval de toegang, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats, aan- en afvoerwegen, laad-, los- en hijszones, gevarenzone bouwverkeer, plaats van de bouwketen, machines, werktuigen en ander hulpmateriaal en de plaats van opslag van materialen, de aanwezige leidingen, bereikbaarheid bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen zoals bedoeld in art. 8.7 Bouwbesluit.
 • Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek.
 • Tijdsplanning en faseringsplan/planning leveranties
 • Verkeersplan met verkeersmaatregelen
 • Keuringscertificaat tank (indien van toepassing)
 • Communicatieplan
 • Rapport akoestisch onderzoek (indien van toepassing)
 • Rapport van trillingenonderzoek (indien van toepassing).

Waar moet u verder aan denken?

Er kunnen nog meer vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen nodig zijn. Houd rekening met de tijd die voor de behandeling daarvan nodig kan zijn.