Veel gestelde vragen over de verkeermaatregelen in de hofjes van Kerkelanden

Waarom komen er drempels en plateaus in alle hofjes van Kerkelanden?

De hofjes van Kerkelanden worden ingericht als 30-kilometerzones. Landelijk is in 1990 vastgelegd dat alle verblijfsgebieden (lees woonstraten) als 30 km zones ingericht dienen te worden. Omdat dit tot op heden, landelijk nog onvoldoende is vorm gegeven, heeft het Rijk de zogenaamde SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) subsidie beschikbaar gesteld om de nog niet, of onvoldoende ingerichte verblijfsgebieden alsnog te voorzien van de juiste inrichting behorend bij een 30 km zone.

De gemeente heeft de hofjes van Kerkelanden aangedragen voor deze subsidie omdat

  • Deze nog niet waren ingericht als 30 km zone;
  • Er door bewoners van deze hofjes veel wordt geklaagd over te hard rijden en;
  • De vervanging van de riolering met groot onderhoud van de weg pas na 2045 plaats zal vinden.

In november 2020 zijn we al begonnen met het plaatsen van 30 km zoneborden. Vervolgens is de SPV subsidie aangevraagd voor het plaatsen van drempelplateaus en verkeersdrempels. Het Rijk heeft de gemeente deze subsidie verleend. Naar verwachting worden de maatregelen na de bouwvakvakantie van 2021 uitgevoerd.

Met de voorgenomen inrichting van deze 30 kilometerzones voldoen de hofjes aan de principes van Duurzaam Veilig volgens de richtlijnen opgesteld door de CROW. Dit is een van de randvoorwaarden voor het mogen inzetten van deze SPV subsidie.

Niet alleen in Hilversum, maar in heel Nederland dienen verblijfsgebieden als 30 kilometerzones te zijn ingericht.

Welke maatregelen zijn er mogelijk om het vele tegen de rijrichting in rijden in de hofjes tegen te gaan?

De inrichting met eenrichtingsverkeer is vorig jaar nog geëvalueerd en waar nodig aangevuld met bebording en markering op het wegdek. Het tegen de richting in rijden is een gedragsprobleem. Hierop handhaven is echter lastig.

Bij veelplegers (bestuurders die consequent vrijwel dagelijks deze verkeersregel negeren) zou het kenteken kunnen worden doorgegeven aan de politie om deze persoon op zijn asociale gedrag te wijzen en waarschuwen voor repressiemaatregelen als deze persoon zijn verkeersgedrag niet aan weet te passen.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van drempels in ons hofje?

Nee. Tegen de aanleg van drempels en plateau’s in 30 km gebieden is geen bezwaar mogelijk.

Overigens is het invoeren van 30 km zones in woongebieden een, sinds 1990 landelijk opgelegde maatregel.

Wat is de motivatie voor de drempels in de Theresiahof?

Uitganspunt is dat op wegvakken die langer dan ca. 80 m zijn, halverwege een snelheid remmende maatregel dient te komen. (In dit geval een drempel).
 

Kan met de subsidie die de gemeente heeft ontvangen voor de verkeersdrempels ook het aantal parkeerplaatsen in de hofjes worden uitgebreid?

De subsidie die de gemeente van de Provincie heeft ontvangen is uitsluitend bedoeld voor het aanbrengen van drempels en plateaus.
 

Kan er een legenda komen bij het kaartje op de website?

Dat leek ons niet nodig, maar voor de duidelijkheid: De oranje blokken zijn de verkeersdrempels en de grotere oranje vlakken bij het begin van de hofjes, zijn plateau’s

Wat betekenen de werkzaamheden (aanleggen verkeersdrempels) voor de bereikbaarheid van mijn hofje?

Wegwerkzaamheden in Hilversum worden veelal gefaseerd uitgevoerd. Dit om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. De exacte planning van de werkzaamheden per hofje en of welk hofje als eerste aan de beurt komt is nu nog niet bekend. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen de bewoners wiens hofje aan de beurt komt een brief waarin planning, duur van de werkzaamheden en wijze van uitvoeren en de eventuele gevolgen voor de bereikbaarheid uitgebreid aan de orde komen.

Komen er ook drempels in de Kerkelandenlaan en de Kloosterlaan?

Op de Kerkelandenlaan komen dit jaar ook snelheidsbeperkende maatregelen. Die werkzaamheden staan los van de werkzaamheden in de hofjes. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd.

De Kloosterlaan is net als de Kerkelandenlaan onderdeel van een bus route en heeft, anders dan de Kerkelandenlaan, geen vrijliggende fietspaden. Daardoor is het aanbrengen van “standaard” snelheids- remmende maatregelen hier niet zomaar mogelijk. De weg kon daardoor niet in deze subsidieronde van het Rijk meeliften. 

Voor de Kloosterlaan zijn we bezig om hiervoor maatregelen voor te bereiden om in de eerstvolgende subsidieronde mee te kunnen nemen. 

Kunnen er borden worden bijgeplaatst met pas op spelende kinderen?

Wij zullen geen extra borden plaatsen. Het bord zone 30 geeft aan dat hier langzaam gereden moet worden omdat er met onverwachtse uitwisseling van verkeer rekening gehouden moet worden én dus ook met spelende kinderen die plots oversteken of op straat spelen.