Planning verkeersveiligheid

Naast de normale onderhoud- en rioleringswerken geeft de gemeente jaarlijks een extra aantal wegen voorrang omdat dit de verkeerssituatie verbetert en veiliger maakt.

In 2021 staan de volgende wegen op de planning:

Kerkelanden

De planning en meer informatie over de werkzaamheden in Kerkelanden vindt u op de pagina 'Kerkelanden'.

Rode Dorp
  • Parkeervakken Gijsbrecht van Amstelstraat tussen Bodemanstraat en Zeverijnstraat
  • Aanpassen aansluiting Gijsbrecht van Amstelstraat – Zeverijnstraat
Gijsbrecht van Amstelstraat

De Gijsbrecht van Amstelstraat is een gebiedsontsluitingsweg in het zuidelijke deel van Hilversum. Op het gedeelte tussen de Utrechtseweg en de Pieter de Hooghlaan is de maximale toegestane snelheid vastgesteld op 50 km per uur. In het meest oostelijke deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat ligt een aantal basisscholen. Vanwege de vele oversteekbewegingen is aan de westzijde van kruising met de Van der Helstlaan een ‘geregelde oversteekplaats’ (GOP) gemaakt, een oversteek met verkeerslichten. Deze GOP is op piekmomenten ingeschakeld. Daarbuiten staat hij uit. Tussen de Van der Helstlaan en de Diependaalse Drift is een schoolzone aangelegd: er liggen twee verkeersdrempels die geschikt zijn voor een snelheid van 40 km/uur, en een zebrapad. Het rode wegdek van de fietsstroken is doorgetrokken over de zebra. Aan beide zijden van de drempels/zebra is de aanduiding ‘schoolzone’ op de weg aangebracht. Bij de GOP en de zebra worden de verkeersregels door verschillende weggebruikers stelselmatig genegeerd: fietsers en auto’s rijden tijdens de ochtendspits regelmatig door rood. Fietsers, met name middelbare scholieren, rijden daarnaast over de stoep om het verkeerslicht te vermijden wanneer dit op rood staat.

Onderzoek

Vorig jaar is door onafhankelijk bureau XTNT samen met de buurtbewoners en de omliggende basisscholen onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid in de schoolzone (en directe omgeving) op de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum.

De gemeente heeft het advies uit dit onderzoek ter harte genomen en XTNT gevraagd twee onderdelen hiervan verder uit te werken. Namelijk: het vervangen van de GOP door een middeneiland en het aanpassen van de schoolzone.

Op basis hiervan is de gemeente tot een definitief ontwerp gekomen. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het Rijk die inmiddels is toegekend.

De onderzoeksrapportage kunt u bij ons opvragen via verkeer@hilversum.nl

Ontwerp

Op dit deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat wordt de schoolzone geheel vervangen. De huidige markering verdwijnt en een nieuwe schoolzone wordt aangebracht. Ook wordt er een plateau met daar bovenop een zebrapad aangebracht. Het plateau krijgt een oranje kleur voor extra attentie waarde.

In de onderstaande afbeelding ziet u dat bij de oversteekplaats bij de Van der Helstlaan de verkeerslichten worden weggehaald. Daarvoor in de plaats worden twee middeneilanden geplaatst die het mogelijk maken de Gijsbrecht in twee delen over te steken.  

Reageren?

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar verkeer@hilversum.nl. Dit kan tot vrijdag 30 april. Wij doen ons best uw vragen binnen twee weken te beantwoorden.

Uitvoering

Naar verwachting starten de werkzaamheden in augustus Voorafgaand daaraan ontvangt u een huis-aan-huisbericht met daarin de planning.

Harry Banninkstraat
  • Aanbrengen verkeersdrempel ter hoogte van kruising Tony van Verrestraat.
Hilversumse Meentweg

Ter hoogte van de Zuidermeent en de Noordermeent worden de fietsoversteken van de Hilversumse Meentweg veiliger gemaakt. Daarvoor worden middengeleiders in de rijbaan aangebracht. Deze komen op een drempelplateau te liggen. Door middengeleiders aan te brengen kunnen fietsers (en voetgangers) de rijbanen van de Hilversumse Meentweg in twee delen oversteken. Eerst de ene, dan de andere rijbaan. De middengeleider geldt dan als het ware als een soort rustpunt. Om de snelheid uit het verkeer op de rijbanen van de Hilversumse Meentweg te halen, worden de middengeleiders allebei verhoogd uitgevoerd. Hierdoor komen de oversteken als het ware op een soort plateau te liggen.

De werkzaamheden betekenen een behoorlijke ingreep op de Hilversumse Meentweg en hebben dan ook (tijdelijk) impact op de doorstroming van het verkeer. Om die reden worden de werkzaamheden in drie verschillende fases uitgevoerd.

Fase 1

Van 18 tot 22 oktober wordt vooral naast de rijbanen van de Hilversumse Meentweg gewerkt. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder.

Fase 2

In fase twee van de werkzaamheden begint de aannemer met de aanleg van de middengeleider in de kruising van de Hilversumse Meentweg met de Zuidermeent. Deze fase is opgeknipt in twee delen: fase 2a (de westelijke helft) en fase 2B (de oostelijke helft van de middengeleider).

Fase 2a

Op maandag 25 oktober wordt begonnen met het aanbrengen van de westelijke helft van de middengeleider. In de praktijk betekent dit dat voor het aanleggen van de middengeleider eerst op de ene helft van de rijbaan van de Hilversumse Meentweg wordt begonnen en in fase 2b de andere helft aan de beurt komt. Daardoor kan het doorgaande verkeer over de rijbaan waaraan niet gewerkt wordt, doorrijden. Om dat in goede banen te leiden wordt een om-en-om-regeling toegepast die geregeld wordt met verkeerslichten. Op die manier kan het verkeer dus in beide richtingen geregeld met tijdelijke verkeerslichten om de werkzaamheden heen rijden.

Fase 2b

Deze fase gaat van start na afronding van fase 2a*.
Ongeveer drie weken na de start van fase 2a begint de aannemer met het aanleggen van de oostelijke helft van de middengeleider. In praktijk betekent dit dat nu de andere rijbaan van de Hilversumse Meentweg ter hoogte van de kruising met de Zuidermeent is afgesloten. Fase 2b
duurt circa drie weken. Ook in deze fase wordt de om-en-om-regeling toegepast.

Fase 3

Deze fase gaat van start na afronding van fase 2a.  Dan gaat de kruising van de Hilversumse Meentweg met de Noordermeent op de schop. (Het gaat om de zuidelijke poot daarvan). Voor de werkzaamheden aan deze kruising wordt geen knip aangebracht. De kruising gaat dus in zijn geheel op de schop. Verkeer kan dan gewoon via de Zuidermeent en de noordelijke poot van de Noordermeent de wijk in- en uitrijden.  

*Afhankelijk van wat de aannemer al dan niet (onvoorzien) in de bodem tegenkomt kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Vandaar dat in dit bericht een voorbehoud is aangebracht bij het noemen van exacte startdata. Vast staat dat op maandag 18 oktober met de voorbereidende werkzaamheden wordt begonnen en op maandag 25 oktober begonnen wordt met fase 2a.

Hinder

De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met hinder voor omwonenden. De gemeente vraagt u om uw begrip en medewerking.

Informatie

Met vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de heer J.P. Oskam telefonisch bereikbaar via 14035.
 

Rotonde Kerkelandenlaan

Aanbrengen waarschuwingslichtjes fietsers in by-pass.

Rotonde op Amaliatunnel

Aanbrengen waarschuwingslichtjes fietsers in by-pass.

Naast de normale onderhoud- en rioleringswerken geeft de gemeente jaarlijks een extra aantal wegen voorrang omdat dit de verkeerssituatie verbetert en veiliger maakt. Dit kunnen we doen, omdat de provincie Noord-Holland ons hiervoor subsidie heeft verleend.