Planning wegen 2020 - 2021

Naast de normale onderhoud- en rioleringswerken geeft de gemeente jaarlijks een extra aantal wegen voorrang omdat dit de verkeerssituatie verbetert en veiliger maakt.

In 2021 staan de volgende wegen op de planning:

Lanen in Kerkelanden

De gemeente ontvangt al geruime tijd verkeersklachten van bewoners van de hofjes in Kerkelanden. Deze klachten gaan over:

 • Het ervaren van te hard rijden door de straat;
 • Het huidige snelheidsregime van 50 km/u wordt door veel bewoners te hoog gevonden.

De huidige snelheid in uw straat is 50 kilometer per uur. Wij vinden dit niet langer passend in woonstraten. Daarom  maken we er 30 kilometerzones van. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijnen voor een “Duurzaam en Veilige” inrichting. Deze richtlijnen zijn afkomstig van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Voor het inrichten van alle hofjes en woonstraten in Kerkelanden heeft het Rijk de gemeente subsidie verleend

Om van uw straat een 30 km zone te maken zijn de volgende maatregelen nodig:

 • Het nemen van een verkeersbesluit waarin we vastleggen dat de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u wordt veranderd;
 • Het plaatsen van een bord aan het begin van uw straat met ’30 kilometer zone’;
 • Het aanleggen  van drempels en verkeersplateaus.

Bij het aanleggen van de drempels en verkeersplateaus zijn er een aantal uitgangspunten.

We gaan de drempels aanleggen:

 • niet ter plaatse van  putten;
 • liefst midden tussen twee opvolgende putten zodat het regenwater goed weg kan;
 • in de buurt van een lantaarnpaal, zodat de drempel ’s nachts ook goed zichtbaar is.

Een verkeersplateau leggen we aan bij een kruising of een zijweg. De hele kruising leggen we dan verhoogd aan. Op basis van deze richtlijnen van de CROW zijn voor alle straten verkeersplateau’s en drempels ingetekend.

Hieronder leest u wat dit voor uw straat betekent:

Vragen?

Stuur dan voor zaterdag 12 juni een mail naar hofjeskerkelanden@hilversum.nl. Wij doen ons best uw vragen binnen uiterlijk twee weken te beantwoorden.

Hofjes in Kerkelanden

De hofjes van Kerkelanden worden ingericht als 30-kilometerzones. De gemeente doet dit omdat er door de bewoners van deze hofjes veel wordt geklaagd over te hard rijden. In november 2020 zijn we al begonnen met het plaatsen van zoneborden. Vervolgens is subsidie aangevraagd voor het plaatsen van drempelplateaus en verkeersdrempels. Het Rijk heeft de gemeente deze subsidie verleend. Naar verwachting worden de maatregelen na de bouwvakvakantie van 2021 uitgevoerd. 

Hieronder leest u per hofje waar de drempels komen te liggen:

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Water en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW)

Met het plaatsen van drempelplateaus en verkeerdrempels voldoen de hofjes straks aan de richtlijnen van “Duurzaam Veilig” van het CROW.

Bij het aanleggen van de drempels is een aantal randvoorwaarden van belang. Deze wegen mee bij de situering. Zo worden drempels:

 • Niet ter plaatse van putten geplaatst;
 • Zo mogelijk midden tussen twee opvolgende putten  zodat het regenwater nergens geblokkeerd wordt;
 • Niet ter plaatse van een oprit geplaatst;
 • Zo dicht mogelijk bij een lantaarnpaal zodat de drempel ’s nachts ook goed zichtbaar is.

Voor de woonstraten in Kerkelanden anders dan de hofjes wordt ook een plan voor 30-kilometerzonering gemaakt. Daar komen we op terug zodra daar meer duidelijkheid over is.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of stuur voor vrijdag 30 april 2021 een mail naar hofjeskerkelanden@hilversum.nl. Wij doen ons best uw vragen binnen twee weken te beantwoorden.

Kerkelandenlaan
 • Aanbrengen snelheidsbeperkende maatregelen.
Rode Dorp
 • Parkeervakken Gijsbrecht van Amstelstraat tussen Bodemanstraat en Zeverijnstraat
 • Aanpassen aansluiting Gijsbrecht van Amstelstraat – Zeverijnstraat
Gijsbrecht van Amstelstraat

De Gijsbrecht van Amstelstraat is een gebiedsontsluitingsweg in het zuidelijke deel van Hilversum. Op het gedeelte tussen de Utrechtseweg en de Pieter de Hooghlaan is de maximale toegestane snelheid vastgesteld op 50 km per uur. In het meest oostelijke deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat ligt een aantal basisscholen. Vanwege de vele oversteekbewegingen is aan de westzijde van kruising met de Van der Helstlaan een ‘geregelde oversteekplaats’ (GOP) gemaakt, een oversteek met verkeerslichten. Deze GOP is op piekmomenten ingeschakeld. Daarbuiten staat hij uit. Tussen de Van der Helstlaan en de Diependaalse Drift is een schoolzone aangelegd: er liggen twee verkeersdrempels die geschikt zijn voor een snelheid van 40 km/uur, en een zebrapad. Het rode wegdek van de fietsstroken is doorgetrokken over de zebra. Aan beide zijden van de drempels/zebra is de aanduiding ‘schoolzone’ op de weg aangebracht. Bij de GOP en de zebra worden de verkeersregels door verschillende weggebruikers stelselmatig genegeerd: fietsers en auto’s rijden tijdens de ochtendspits regelmatig door rood. Fietsers, met name middelbare scholieren, rijden daarnaast over de stoep om het verkeerslicht te vermijden wanneer dit op rood staat.

Onderzoek

Vorig jaar is door onafhankelijk bureau XTNT samen met de buurtbewoners en de omliggende basisscholen onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid in de schoolzone (en directe omgeving) op de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum.

De gemeente heeft het advies uit dit onderzoek ter harte genomen en XTNT gevraagd twee onderdelen hiervan verder uit te werken. Namelijk: het vervangen van de GOP door een middeneiland en het aanpassen van de schoolzone.

Op basis hiervan is de gemeente tot een definitief ontwerp gekomen. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het Rijk die inmiddels is toegekend.

De onderzoeksrapportage kunt u bij ons opvragen via verkeer@hilversum.nl

Ontwerp

Op dit deel van de Gijsbrecht van Amstelstraat wordt de schoolzone geheel vervangen. De huidige markering verdwijnt en een nieuwe schoolzone wordt aangebracht. Ook wordt er een plateau met daar bovenop een zebrapad aangebracht. Het plateau krijgt een oranje kleur voor extra attentie waarde.

In de onderstaande afbeelding ziet u dat bij de oversteekplaats bij de Van der Helstlaan de verkeerslichten worden weggehaald. Daarvoor in de plaats worden twee middeneilanden geplaatst die het mogelijk maken de Gijsbrecht in twee delen over te steken.  

Reageren?

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar verkeer@hilversum.nl. Dit kan tot vrijdag 30 april. Wij doen ons best uw vragen binnen twee weken te beantwoorden.

Uitvoering

Naar verwachting starten de werkzaamheden in augustus Voorafgaand daaraan ontvangt u een huis-aan-huisbericht met daarin de planning.

Harry Banninkstraat
 • Aanbrengen verkeersdrempel ter hoogte van kruising Tony van Verrestraat.
Meentweg
 • Aanbrengen fietsoversteken op diverse punten (tevens snelheidsbeperkende maatregel).
Rotonde Kerkelandenlaan

Aanbrengen waarschuwingslichtjes fietsers in by-pass.

Rotonde op Amaliatunnel

Aanbrengen waarschuwingslichtjes fietsers in by-pass.