Herinrichting Van Linschotenlaan - Jacob van Heemskerckstraat

In de Van Linschotenlaan en de Van Riebeeckweg wordt het hoofdriool vervangen. Ook in de Jacob van Heemskerckstraat wordt het riool vervangen. In de Van Linschotenlaan wordt gewerkt tussen de Oosterengweg en de Van Riebeeckweg. In de Van Riebeeckweg alleen in de kruising met de Van Linschotenlaan en tussen de flatblokken met de huisnummers 198-208 en 91-161. In de Jacob van Heemskerckstraat wordt gewerkt tussen de Van Linschotenlaan en de Oosterengweg.


Aanleiding herinrichting

In de Van Linschotenlaan en de Van Riebeeckweg wordt het hoofdriool vervangen. Hierop wordt het riool van het nieuwe ziekenhuis aangesloten. Het nieuwe hoofdriool verbindt het bestaande onder de Oosterengweg met het pompgemaal bij de Van Riebeeckvijver. Gelijktijdig met deze klus wordt het riool in de Jacob van Heemskerckstraat vervangen.

Het vervangen van het riool biedt de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten.                                                                                                                                                           

Voorstel nieuwe inrichting

Op de tekening van het definitieve ontwerp Van Linschotenlaan -  Jacob van Heemskerckstraat (pdf, 1 MB)  ziet u de nieuwe inrichting. 

Het voorstel voor de nieuwe inrichting is gebaseerd op het huidige gebruik van de openbare ruimte. Ondergronds vervangen we alleen het hoofdriool. Aan het tracé van kabels en leidingen verandert niets. Vanwege duurzaamheid worden bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. We streven ernaar om een gelijk aantal parkeerplaatsen terug te brengen.

Met de nieuwe inrichting geven we voldoende ruimte aan alle verkeersdeelnemers door ze ieder een eigen plek te geven. De snelheid blijft vastgesteld op 30 km per uur. Met de nieuwe inrichting voldoet de straat aan de richtlijnen voor verkeersveiligheid. Zowel het eenrichtingsverkeer als de huidige rijrichting blijven behouden. Ook in de nieuwe situatie kunnen fietsers in twee richtingen blijven rijden. De trottoirs worden goed bruikbaar voor rolstoelers, kinderwagens, enz.

Toelichting op het profiel van de Van Linschotenlaan

Tekening van het huidige en nieuwe profiel van de Van Linschotenlaan (pdf, 1,5 MB)

  • Huidige situatie Van Linschotenlaan

Op de bovenste tekening ziet u het profiel van de huidige situatie van de Van Linschotenlaan.
Dit profiel bestaat uit een rijweg van 5,7 meter breed. Aan de kant van de portiekflats (westzijde) ligt een breed trottoir (3,0 meter). Daar waar de vuilcontainers zijn geplaatst, is dit trottoir aanzienlijk smaller. Langs deze zijde van de weg mag op de rijbaan worden geparkeerd.

Langs de oostzijde van de weg zijn langsparkeervakken aangebracht van 1,8 meter breed. Langs die parkeerplaatsen ligt een trottoir van 2,1 meter breed.

In het zuidelijke deel van de Van Linschotenlaan geldt éénrichtingsverkeer voor auto’s in noordelijke richting (van de Oosterengweg naar de Van Riebeeckweg). Fietsers mogen hier in twee richtingen rijden. Tussen de geparkeerde auto’s blijft een vrije ruimte over van 3,7 meter. Voor het gebruik door auto’s in één richting en fietsers in twee richtingen is deze maat te krap.

  • Nieuwe situatie Van Linschotenlaan

Op de onderste tekening ziet u het profiel van de Van Linschotenlaan in de nieuwe situatie.
De straat krijgt hier een rijweg van 4,0 meter breed. Aan beide zijden van de weg worden langsparkeervakken aangelegd. Deze krijgen een breedte van 2,0 meter.
Het trottoir aan de zijde van de portiekflats krijgt een breedte van 2,7 meter.

Aan de zijde van de appartementengebouwen komt een trottoir met een breedte van 1,8 meter

De bestaande bomen langs de Van Linschotenlaan worden behouden. De boomspiegels (onverharde ruimte rond de boomstam) worden vergroot. Het bestaande groen aan de zijde van de appartementengebouwen ligt buiten de scope van dit project. Daarmee gebeurt niets.

Tekening van het huidige en nieuwe profiel van de Jacob van Heemskerckstraat (pdf, 1,2 MB)

  • Huidige situatie Jacob van Heemskerckstraat

Op de bovenste tekening ziet u het profiel van de Jacob van Heemskerckstraat in de huidige situatie. Dat bestaat uit een brede rijweg van 7,0 meter. Aan beide zijden van de straat mag op de rijweg worden geparkeerd. Dan blijft er tussen de geparkeerde auto’s een ruimte beschikbaar van slechts 3,0 meter. Op een aantal plaatsen wordt regelmatig gedeeltelijk op het trottoir geparkeerd. Het gebruik van de bestaande trottoirs wordt op meerdere plekken beperkt door de behuizingen van vuilcontainers, overhangend groen en geparkeerde auto’s.             

  • Nieuwe situatie Jacob van Heemskerckstraat

Op de onderste tekening ziet u het profiel van de Jacob van Heemskerckstraat in de nieuwe situatie. De rijweg krijgt hier een breedte van 4,0 meter. Aan beide zijden van de weg worden langsparkeervakken aangelegd met een breedte van 2,0 meter. De trottoirs krijgen aan beide zijden een breedte van 2,0 meter. De bestaande bomen in de Van Heemskerckstraat worden gekapt en er worden vijf nieuwe bomen aangeplant.
De rijweg wordt voldoende breed voor fietsverkeer in twee richtingen en autoverkeer in één richting

De langsparkeervakken hebben een goede breedte, waardoor auto’s niet meer deels op de rijweg hoeven te staan. De straatverlichting blijft naast de parkeerplaatsen op het trottoir staan.

Ondergrondse perscontainers GAD

De GAD heeft het voornemen om de bestaande afvalcontainers in dit deel van het Riebeeckkwartier te vervangen door ondergrondse perscontainers. Dit betekent dat er drie ondergrondse perscontainers (huisvuil, PMD en papier) op een centrale locatie bij de aansluiting van de Van Heemskerckstraat op de Van Linschotenlaan worden geplaatst. Daarnaast wordt er nog een aantal bovengrondse gft-containers geplaatst.

Voorlopige planning

Start werkzaamheden mei 2022. Doel is om voor de zomer de werkzaamheden af te ronden. Bewoners ontvangen een brief voordat de werkzaamheden beginnen.