Herinrichting Trompenberg

Van 2021 - 2023 wordt er gewerkt aan het vervangen van de wegverharding en herinrichting van de straten in de Trompenberg. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd.

Straten Planning
Ceintuurbaan 2021
Domeinweg 2021
Kroonlaan 2021
Witte Kruislaan 2021
Chr. de Wetlaan 2022 - 2023
Jacobus Pennweg 2022 - 2023
Trompenbergweg 2022- 2023
Van Hengellaan 2022- 2023

 

De tijdelijke snelheidbeperkende maatregelen worden meegenomen in de uitvoering in 2022 - 2023. Dit zijn de volgende kruispunten:

 • Kruising/rotonde Ceintuurbaan - Jacobus Pennweg
 • Kruising Trompenbergerweg – Van Hengellaan
 • Splitsing Trompenbergerweg
 • Kruising Kroonlaan – Witte Kruislaan

Klik op de onderstaande afbeelding om de uitvoeringsplanning Trompenberg (pdf, 285 kB) te openen.

Uitvoeringsplanning Trompenberg

Kroonlaan

Hieronder vindt u het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Kroonlaan:

Definitief ontwerp Kroonlaan (pdf, 2 MB)

Plantoelichting herinrichting Kroonlaan


In de Kroonlaan wordt dit jaar de verharding vernieuwd. In samenhang met deze werkzaamheden wordt de straat opnieuw ingericht. Dit biedt mogelijkheden om de inrichting te optimaliseren en om de straat  zo in te richten dat alle verkeersdeelnemers hun eigen herkenbare plek krijgen.

Huidige situatie

In de huidige situatie bestaat de straat uit een rijweg van asfalt met aan beide zijden een trottoir. De trottoirs zijn deels bestraat met betontegels en deels met een brede sierstrook van gebakken klinkers. In de trottoirs staan meerdere bomen. Doordat de bomen te weinig ruimte hebben wordt de verharding op veel plekken omhoog gedrukt.

Aan beide zijden van de straat wordt geparkeerd op een rabatstrook (de sierstrook). Dit betekent dat de geparkeerde auto’s deels op het trottoir staan en deels op de rijweg. Door de combinatie van geparkeerde auto’s en brede groene erfafscheidingen worden de trottoirs soms geblokkeerd. De parkeerdruk in de Kroonlaan is erg laag. Volgens de parkeertelling uit 2018 staan er op het drukste moment in de week 10 auto’s geparkeerd. De meeste parkeerdruk wordt ervaren aan de noordzijde van de Kroonlaan. Het beschikbare aantal parkeerplaatsen is groot doordat aan beide zijden van de rijweg de mogelijkheid bestaat om te parkeren op de rabatstrook.

De particuliere inritten worden langs de weg gemarkeerd door een strook klinkers. Deze strook is even breed als de sierstrook waarop wordt geparkeerd. Het onderscheid tussen de parkeerstroken en inritten is hierdoor niet goed zichtbaar.

Voorstel

 • Het huidige beeld van de Kroonlaan wordt sterk bepaald door de verharding. Het terugdringen van de hoeveelheid verharding en het vergroenen van de openbare ruimte is een belangrijk beleidsuitgangspunt in Hilversum. In de Kroonlaan moet een aantal bomen worden vervangen.
 • Aan de oostzijde van de straat liggen de meeste woonadressen. Aan deze zijde van de straat wordt het trottoir geoptimaliseerd, zodat een goed bruikbaar doorgaand trottoir ontstaat. Het trottoir wordt van de weg gescheiden door een doorgaande groene berm. Deze berm wordt enkele keren onderbroken door de toegangen naar particuliere inritten.
 • Door de aanleg van de berm krijgen de bomen meer ruimte en een betere groeiplaats. Aan de noordzijde van de Kroonlaan, bij appartementengebouw Theobroma worden 9 langsparkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de parkeerdruk die hier wordt ervaren. De langsparkeerplaatsen hebben een breedte van 2,1 meter (inclusief de melafierstrook tussen parkeerplaats en rijweg). Door de parkeerplaatsen een goede breedte te geven wordt voorkomen dat auto’s deels op het doorgaande trottoir worden gezet.
 • Aan de westzijde van de weg wordt de groene berm vanaf de kop bij de Bussumergrintweg doorgezet in de Kroonlaan. Nabij het terrein van H.L.T.C. ’t Melkhuisje en aan de zuidzijde van de straat worden aan deze zijde van de straat verspreid een aantal langsparkeerplaatsen aangelegd met een breedte van 2,1 meter. Naast deze parkeerplaatsen ligt een uitstapstrook. De langsparkeerplaatsen liggen niet tegenover de particuliere inritten zodat geen hinder ontstaat voor deze inritten.
 • De rijweg wordt iets versmald naar een breedte van 4,2 meter. Hierdoor ontstaat enige afstand tussen de wegrand en de wortels van bestaande bomen. Het versmallen van het wegprofiel heeft daarnaast een snelheidbeperkend effect. De verkeerskundige verwacht daarmee dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn. De weg ligt op gelijk niveau met de bermen, het parkeren en het trottoir. Het regenwater kan hierdoor eenvoudig afstromen in de bermen.
 • Het materiaalgebruik en de detaillering sluiten aan bij het beeld van Trompenberg en de voorwaarden uit het beschermd dorps- en stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied. De rijweg bestaat uit asfalt. Aan beide zijden van het asfalt ligt een goot in klinkers. De rand van de rijweg wordt gevormd door een strook melafierkeien (natuursteen). De inritten naar particulier terrein worden langs de rijweg gemarkeerd door 3 stroken melafierkeien. De inritten zijn aan beide zijden 1 meter breder dan de bestaande particuliere inrit. Hierdoor zijn de inritten goed bereikbaar. Wanneer het, ten behoeve van de bereikbaarheid van de kavel nodig is, zijn deze stroken iets verbreedt.
 • Het trottoir en de uitstapstroken worden uitgevoerd in betontegels. Hierbij geldt dat hergebruik van bestaande tegels het uitgangspunt is. De parkeerstroken zijn gemaakt van roodbruine gebakken klinkers in elleboogverband. Hiermee wordt aangesloten bij het materiaalgebruik in de Bussumergrintweg. Zodoende ontstaat meer samenhang in beeld in Trompenberg.
 • De bomen die moeten worden vervangen worden indien mogelijk op de huidige locatie teruggeplant. In verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen en bestaande bomen moet worden uitgezocht wat exact mogelijk is. In de huidige ontwerptekening zijn een aantal zoeklocaties aangegeven. Het voorstel is om in de laan Plataan of Linde aan te planten. Op de kop bij de aansluiting op de Bussumergrintweg stellen wij Zomereik of Valse Acacia voor.
Witte Kruislaan west

Definitief Ontwerp Witte Kruislaan west (pdf, 2 MB)

Plantoelichting herinrichting Witte Kruislaan west

In het westelijke deel van de Witte Kruislaan wordt volgend jaar de wegverharding vernieuwd. In de huidige situatie bestaat de straat uit een rijweg van asfalt met een maximale breedte van 4,6 meter. De randen van de weg bestaan uit een strook melafierkeien (natuursteen). Aan beide zijden van de rijweg ligt een trottoir. Het trottoir aan de noordzijde van de rijweg sluit goed aan op de trottoirs in omliggende straten waardoor goede doorgaande routes ontstaan voor voetgangers. Op een aantal plekken wordt het gebruik van het trottoir beperkt door overhangend particulier groen. De trottoirs bestaan uit gele klinkers in waalformaat, die op de kant zijn aangebracht in elleboogverband. Langs de melafierkeien ligt een rollaag van klinkers in waalformaat. De particuliere inritten worden op een aantal plaatsen gemarkeerd door een strook bruine gebakken klinkers.

Er is parkeerdruk op het westelijk deel van de Witte Kruislaan. Volgens de parkeertelling uit 2018 staan er op de drukste momenten in de week 5 auto’s geparkeerd in de straat. De parkeerdruk ligt vooral nabij de aansluiting op de Bussumergrintweg. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van het restaurant.

Aan de zuidzijde van de rijweg wordt op een aantal plaatsen geparkeerd op de brede delen van het trottoir. Dit gebeurt bij de aansluiting op de Bussumergrintweg en bij de kruising met de Trompenbergerweg en de Kroonlaan. Aan de noordzijde van de rijweg wordt op de rijweg geparkeerd. Wanneer auto’s op de rijweg staan geparkeerd blijft een wegbreedte beschikbaar van ca. 2,6 meter. Auto’s en fietsers die elkaar willen passeren ter plaatse van een geparkeerde auto moeten elkaar voorrang geven.

Voorstel

De Witte Kruislaan vormt een lange gebogen weg die vanaf de Bussumergrintweg doorloopt tot de Naarderweg. Het deel van de weg binnen de bebouwde kom wordt in een aantal fasen opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting is het belangrijk dat de Witte Kruislaan een eenheid gaat vormen door eenduidigheid in materiaalgebruik en detaillering. 

Om de samenhang in beeld binnen Trompenberg te versterken is het voorstel om aan te sluiten bij het materiaalgebruik en de detaillering die recent in de Bussumergrintweg zijn toegepast. Deze inrichting met hoogwaardige materialen past goed binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht Noordwestelijk Villagebied en bij het karakter van Trompenberg.

De huidige inrichting en het gebruik van de Witte Kruislaan vormt de basis voor het voorstel voor de herinrichting. De rijweg krijgt overal een breedte van 4,6 meter (tussen de melafierstroken). De randen van de weg worden gevormd door stroken melafierkeien (natuursteen). De particuliere inritten worden in de wegrand gemarkeerd door 3 stroken melafierkeien. Deze markering is aan beide zijden van de particuliere inrit 1 meter breder dan de inrit zelf. Nabij parkeerplaatsen is deze markering 2 meter breder.

Het trottoir aan de noordzijde krijgt een vaste breedte van ongeveer 1,8 meter. De breedte van het trottoir aan de zuidzijde van de rijweg varieert. De trottoirs worden aangelegd in roodbruine gebakken klinkers in halfsteensverband. Ter plaatse van de particuliere inritten ligt dit halfsteensverband haaks op de rijrichting.

Op de plekken waar in de huidige situatie aan de zuidzijde van de rijweg op het brede trottoir wordt geparkeerd stellen wij parkeerplaatsen voor. De parkeerplaatsen worden aangelegd in roodbruine klinkers in elleboogverband. Hiermee onderscheiden de parkeerplaatsen zich van het trottoir.

Door het gebruik van hoogwaardige materialen en een herkenbare detaillering ontstaat een duurzaam ingerichte en goed bruikbare openbare ruimte.

Witte Kruislaan oost en Domeinweg

Plantoelichting herinrichting Witte Kruislaan oost en Domeinweg

In het oostelijke deel van de Witte Kruislaan en de Domeinweg wordt volgend jaar de wegverharding vernieuwd. In de huidige situatie bestaat de Witte Kruislaan uit een rijweg van asfalt met een breedte van ongeveer 4,6 meter. De randen van de weg bestaan uit een strook melafierkeien (natuursteen).

Langs delen van de Witte Kruislaan ligt aan beide zijden van de rijweg een trottoir. Op sommige plekken ligt slechts aan één zijde van de rijweg een trottoir. Het trottoir aan de noord- en westzijde van de rijweg sluit goed aan op de trottoirs in omliggende straten waardoor goede doorgaande routes ontstaan voor voetgangers. Op een aantal plekken wordt het gebruik van het trottoir beperkt door overhangend particulier groen. Een deel van de trottoirs bestaat uit gele gebakken klinkers. Richting de toegang tot het Vivaldipark ontstaat een verloop in kleur van de gebakken klinkers en het verband waarin de stenen zijn gelegd. Hier liggen roodbruine gebakken klinkers. De meeste particuliere inritten zijn niet gemarkeerd in de rand van de rijweg of herkenbaar gemaakt in de bestrating van de trottoirs. Op enkele plekken zijn particuliere inritten op het trottoir gemarkeerd door het straatverband in een andere richting te leggen. Langs grote delen van de Witte Kruislaan mag op de rijweg worden geparkeerd. Hierbij moeten de particuliere inritten worden vrijgehouden.

De Domeinweg is een smalle straat met asfaltverharding. De rijweg is ongeveer 3,5 meter breed. Langs beide zijden van de rijweg ligt een strook melafierkeien. Naast de rijweg ligt een onverharde berm.

Voorstel

De Witte Kruislaan vormt een lange gebogen weg die vanaf de Bussumergrintweg doorloopt tot de Naarderweg. Het deel van de weg binnen de bebouwde kom wordt in een aantal fasen opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting is het belangrijk dat de Witte Kruislaan een eenheid gaat vormen door eenduidigheid in materiaalgebruik en detaillering.  

Om de samenhang in beeld binnen Trompenberg te versterken is het voorstel om aan te sluiten bij het materiaalgebruik en de detaillering die recent in de Bussumergrintweg zijn toegepast. Deze inrichting met hoogwaardige materialen past goed binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht Noordwestelijk Villagebied en bij het karakter van Trompenberg.

De huidige inrichting en het gebruik van de Witte Kruislaan vormt de basis voor het voorstel voor de herinrichting. De rijweg krijgt overal een breedte van 4,6 meter (tussen de melafierstroken). De randen van de weg worden gevormd door stroken melafierkeien (natuursteen). De particuliere inritten worden in de wegrand gemarkeerd door drie stroken melafierkeien. Deze markering is aan beide zijden van de particuliere inrit 1,0 meter breder dan de inrit zelf.

Het doorgaande trottoir aan de noord- en westzijde van de Witte Kruislaan heeft een breedte van ongeveer 1,8 meter. De bestrating bestaat uit roodbruine gebakken klinkers. Ter plaatse van de particuliere inritten ligt het straatverband in een afwijkende richting, waardoor de inrit herkenbaar wordt.

Op de Domeinweg wordt de bovenste laag van het asfalt vervangen. De randen van de rijweg worden gevormd door melafierkeien. De bermen blijven onverhard. De particuliere inritten en toegangen tot particuliere parkeerplaatsen worden gemarkeerd door drie stroken melafierkeien. De inritten naar particulier terrein krijgen een eigen uitstraling, passend bij het perceel. Deze inritten worden uitgevoerd in halfverharding of gebakken klinkers.

Door het gebruik van hoogwaardige materialen en een herkenbare detaillering ontstaat een duurzaam ingerichte en goed bruikbare openbare ruimte.

Hieronder vindt u de presentatie van de voorlopig ontwerp voor de Witte Kruislaan oost en de Domeinweg

Ceintuurbaan

Plantoelichting herinrichting Ceintuurbaan

In de Ceintuurbaan wordt volgend jaar de wegverharding vernieuwd. In de huidige situatie bestaat de straat uit een rijweg van asfalt met een maximale breedte van 5,4 meter. De randen van de weg bestaan uit een strook melafierkeien (natuursteen). De inritten naar particulier terrein worden in de huidige situatie niet heel duidelijk gemarkeerd in de wegrand. De materialisatie van deze inritten verschilt per perceel. Aan beide zijden van de rijweg ligt een gedeeltelijk groene berm. In de bermen staan grote laanbomen. Een aantal bomen staat dicht op de rijweg, waardoor zij de verharding omhoog drukken.

Aan de oost- en noordzijde van de Ceintuurbaan mag op de rijbaan worden geparkeerd. Langs de west- en zuidzijde van de rijweg geldt een verbod om stil te staan. Nabij  kinderboerderij ‘De Hertenkamp’ liggen vijf parkeerplaatsen haaks op de rijweg. Bij HLTC “Hoogerheide” en kinderopvang Koningskinderen liggen particuliere parkeerterreinen die worden ontsloten op de Ceintuurbaan.

De parkeerdruk op de Ceintuurbaan is niet hoog. Volgens de parkeertelling uit 2018 staan er op het drukste moment in de week 13 auto’s geparkeerd. Het beschikbare aantal parkeerplaatsen is relatief groot. De hoogste parkeerdruk lijkt vooral voor te komen op het zuidelijke deel van de Ceintuurbaan, tussen de Koepelweg en de Godelindeweg.

Voorstel

Het huidige beeld van de Ceintuurbaan wordt bepaald door de doorgaande wegverharding met aan beide zijden deels groene bermen met daarin veel grote laanbomen. Om de bomen te ontzien bij de herinrichting en het opdrukken van verharding te voorkomen is het voorstel  om de rijweg iets te versmallen naar 5,0 meter (tussen de melafierstroken). Hierbij blijft, naast een geparkeerde auto, nog voldoende ruimte voor een auto en fietser om elkaar te passeren.

Door de weg overal een gelijke breedte te geven vormt de Ceintuurbaan een doorlopende gebogen rijweg, begeleid door bermen met laanbomen. Dit sluit goed aan bij het ruimtelijk beeld van Trompenberg. Het versmallen van het wegprofiel heeft een snelheidbeperkend effect. De weg ligt op gelijk niveau met de bermen. Het regenwater kan hierdoor afstromen in de bermen en infiltreren.

Het materiaalgebruik en de detaillering sluiten aan bij het beeld van Trompenberg. De rijbaan bestaat uit asfalt. Aan beide zijden van het asfalt ligt een goot in betonklinkers. De rand van de rijweg wordt gevormd door een doorlopende strook melafierkeien (natuursteen). De particuliere inritten en toegangen tot particuliere parkeerplaatsen worden gemarkeerd door drie stroken melafierkeien. De inritten naar particulier terrein krijgen een eigen uitstraling, passend bij het perceel. Deze inritten worden uitgevoerd in halfverharding of gebakken klinkers.

De parkeerplaatsen ter hoogte van kinderboerderij ‘De Hertenkamp’ worden aangelegd in gebakken klinkers. De parkeerplaatsen worden 5,8 meter diep. Door de parkeerplaatsen iets dieper te maken wordt de ruimte om in- en uit te rijden geoptimaliseerd. Het bestaande stuk stoep aan de noordzijde van de parkeerplaatsen wordt vervangen door een extra parkeerplaats.

In aanvulling op de participatie over de herinrichting van de straat wordt een nieuw participatiemoment georganiseerd waarbij ook een boomdeskundige aanwezig zal zijn. Wij zullen met de boomdeskundige de bomen in de straat nalopen en controleren. De boomdeskundige kan dan toelichting geven over de conditie van bomen. Op basis van de uitkomsten van deze participatie gaan we kijken welke stappen verder moeten worden ondernomen.