Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Verkeer, Veiligheid en Parkeren

Na een korte introductie werden de structurerende principes geïntroduceerd: collectief parkeren in de wijk, informele veilige verbinding door de wijk, centrum- en schilparkeren. De eerste pitch was van Erik Vrieling van de Architecten Cie. Hij gaf zijn visie op de toekomst van mobiliteit. Het autobezit zal op termijn afnemen. Bewoners zullen meer en meer voor andere vormen van mobiliteit kiezen, waarbij ook deelconcepten (deelfietsen, deelauto’s) een belangrijke rol gaan spelen. Lager autobezit betekent minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en verblijf. Ter onderbouwing werd onder andere een voorbeeld uit Utrecht aangedragen. De parkeernorm is hierbij 0,5 parkeerplaatsen per woning, terwijl nieuwe bewoners een lagere parkeerbehoefte, circa 0,3 parkeerplaats per woning, hebben. Nu geeft de eigenaar nieuwe bewoners met auto voorrang op nieuwe bewoners zonder auto, om zo de parkeergarage vol, dus rendabel, te krijgen. Aangevuld werd dat het niet alleen gaat over de ruimte die een parkeerplaats vraagt, maar ook om de bijbehorende verkeersbewegingen. Maarten van Loenen van de gemeente nam de deelnemers mee in feiten en cijfers over het autobezit in Oost op dit moment en het huidig parkeerregime. De parkeerdruk in 1221 is hoog. Daarbij is het autobezit afgelopen jaren niet afgenomen. Het betaald parkeren regime wordt bij voldoende draagvlak onder bewoners uitgebreid. Dat betekent dat het stukje voor stukje gaat. Het is een zoektocht om te komen van de huidige situatie naar het gezamenlijke wensbeeld voor de toekomst, waarin de auto veel minder dominant is en meer ruimte is voor voetganger, fietser, groen, ontmoeten en spelen.

Van de drie principes stonden we lang stil bij het principe over collectieve parkeerplaatsen in de wijk, terwijl de beide andere principes over verbindingen en parkeerregime vrij algemeen gesteund werden. Bij het principe over collectieve parkeerplaatsen zijn twijfels over haalbaarheid. Zijn bewoners wel bereid verder te lopen om hun auto te parkeren? Een weinig succesvol voorbeeld uit het verleden (Lemet terrein) werd aangedragen. Tegelijkertijd werd aangegeven dat het op langere termijn wel het streven zou moeten zijn om in de straten zelf ruimte te krijgen. Wellicht is een pilot mogelijk. Gepleit werd voor volle inzet op  gedragsverandering bij zowel nieuwe als bestaande bewoners met mobiliteitsarrangementen, goede fietsparkeervoorzieningen en deelconcepten. Door aanwezigen werd verder aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid (voetpaden, fietspaden, oversteekbaarheid), voor de effecten van het project Kleine Spoorbomen en voor het verbeteren van de omgeving rond het Oosterspoorplein, die een schakel is in de verkeersstructuur van 1221.

Meer informatie