Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Keuzes en positie bepalen

Elke groep verzorgde  een pitch over de structurerende principes en hoe deze zijn aangescherpt door de deelnemers uit de desbetreffende werksessie. Hieruit kwamen een aantal keuzen voort die werden voorgelegd aan het grotere publiek. Over deze keuzevraagstukken volgde een open discussie met de deelnemers over de richting waarin oplossingen gezocht kunnen worden.

Pitch 1 – Leefbaarheid, ontmoeten en spelen

Iedereen is het eens over het belang van ontmoetingsplekken en een goede structuur in de wijk. De Groene Lopen heeft veel steun, al zijn er vragen over de praktische invulling ervan in de huidige situatie. Er is ook veel steun voor een goede spreiding van ontmoetingsplekken en voorzieningen over de verschillende buurten, met beperkte loopafstanden. Het beter richten op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld speeltuinen gericht op bepaalde leeftijden, verdient verdere uitwerking. Een groot deel van de deelnemers geeft aan dat het eigenaarschap van de ontmoetingsplekken bij de bewoners zou kunnen liggen. Maar de gemeente of ontwikkelende partijen dienen de ontmoetingsplekken te faciliteren. Een deel van de ontwikkelende partijen geeft aan wel een mogelijke rol te zien in een bijdrage aan de realisatie ervan, maar dat vanwege continuïteit de gemeente logisch partij is in het (toezien op) beheer en onderhoud ervan. 

Pitch 2 – Verkeer, Veiligheid en Parkeren

De structurerende principes voor verkeer en parkeren zorgen voor de nodige discussie. Iedereen is het erover eens dat de parkeerproblematiek een urgent vraagstuk is in de buurt: het staat vol, er is weinig parkeerruimte, onoverzichtelijk blik op straat. Veel deelnemers geven aan dat meer collectieve vormen van parkeren toe te juichen zouden zijn, bijvoorbeeld op drie gerichte plekken in de buurt. Dit structurerende principe biedt een leidraad om op bepaalde plekken een begin te maken met andere manieren van parkeren. Veel deelnemers geven aan dat het veel gaat vergen om alle huidige bewoners mee te krijgen, ook in een verdergaande betaald parkeerregime voor heel 1221. Het alternatief moet aantrekkelijk zijn: meer groen en ruimte in de straat. Het financieringsvraagstuk van parkeren vraagt uitwerking. Dat nabij het station lagere parkeereisen (centrum normen) ingevoerd zouden worden, vinden veel deelnemers logisch en de moeite van waard voor uitwerking. Daarnaast vragen met name de bewoners aandacht voor de verkeersstructuur rond het Oosterspoorplein. Eerder is onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente naar een nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor (via Venetapark en locatie Hunkemöller). Door bewoners wordt gevraagd dit opnieuw te bekijken. De gemeente geeft aan dat breder onderzoek zal plaatsvinden naar de verkeerseffecten van de nieuwbouw ontwikkelingen op de verschillende ontwikkellocaties in 1221.

Pitch 3 – Wonen & Werken

Niemand blijkt te twijfelen aan nut en noodzaak van nieuwe woningen in de buurt, op de verschillende ontwikkellocaties. Nieuwbouw biedt kansen om bestaande problemen in de buurt aan te pakken (bijvoorbeeld logistiek van vrachtwagens, verouderde bedrijfsgebouwen). Ook nieuwe doelgroepen, met name jongeren en jonge gezinnen, kunnen een goede aanvulling zijn in de vergrijsde buurten. Focus op een bruisend hart voor Oost nabij het station krijgt steun vanuit de deelnemers. Een menging van voorzieningen voor de buurt, aangename verblijfsmogelijkheden en veel meer groen. Hier liggen kansen voor nieuwe bedrijvigheid, maar de bedrijvigheid, verspreid in de buurten moet ook blijven. De driedeling in werkgelegenheid is een verhelderend principe. De invulling van de woningbouwlocaties geeft aanleiding tot discussie, met name de mogelijke hogere bouw in relatie tot de bestaande woningen. Het structurerende principe van hogere bouw & extensieve openbare ruimte en lagere bouw/intensievere bebouwing wordt als te dwingend gezien. Er moet ‘losser’ met hogere bouw worden omgegaan, meer maatwerk, gericht op de plekken zelf, met meer ruimte voor diversiteit. In de huidige plannen voor de Korte Noorderweg zien bewoners te veel en te hoge bouwblokken. Met inbreng van bewoners moet gekeken worden wat het meest passend zou zijn op de verschillende ontwikkelingslocaties.

Pitch 4 – Groen & Duurzaam

Door deze groep is geen keuzevraagstuk voorgelegd aan het publiek. De drie structurerende principes: groene loper, klimaatadaptief en slimme warmteoplossing zijn aan het publiek gepresenteerd. Deze principes krijgen brede steun. Als je de principes op elkaar afstemt ontstaat synergie. Zo kun je een warmtenet onder de groene loper aanleggen, en kan tegelijkertijd de groene loper hittestress verminderen in bepaalde gebieden.