Ontwerp Plan Huydecopersweg

Natuurontwikkeling en waterberging (piekberging bij extreme neerslag) op de plaats van de voormalige afrit van de A27.

In de participatiebijeenkomst met omwonenden van het gebied op 13 juni jl. zijn de 2 modellen 'Tussen de lanen' en 'Buiten de lanen' uitgewerkt tot één ontwerp.

Waterberging

Voor de waterberging is gekozen voor de 5 compartimenten tussen de lanen van het oude tracé van het verlengde Tienhovens kanaal, op de plek van de voormalige afrit van de A27. Met dit ontwerp kan het meeste echt Gooise natuur worden gemaakt: droge bossen en natte heide met poelen. De 5 compartimenten krijgen een gemiddelde diepte van 0,50 – 1,50 +NAP met op verschillende plekken grondwaterpoelen. De compartimenten worden in de voorbereiding op de uitvoering verder uitgewerkt.

Recreatie

Het gebied wordt beter ontsloten voor recreatie: een fiets- en ruiterpad lopen door de oostelijke laan van de Huydecopersweg naar de Maartensdijkseweg. Fiets- en ruiterpad liggen op ruime afstand van elkaar (zoals bij het Gebed zonder End). De wandelpaden sluiten aan op het bestaande wandelnetwerk en doorkruisen het waterbergingsgebied via 2 dwarslaantjes. In het gebied tussen de waterberging en de A27 slingert een nieuw wandelpad langs heide, langs vennen en door bossen. Dit pad wordt zodanig aangelegd dat bomenkap tot een minimum wordt beperkt.

Ontwerp Huydecopersweg