Boomberg onderhoud wegen en riolering

De riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg staat de komende jaren op de planning.

De komende jaren wordt er gewerkt aan de riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zie de Uitvoeringsplanning (pdf, 1.3 MB).

Alle plannen voor de renovatie Boomberg kunt u hier vinden.

Schuttersweg

Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Schuttersweg

Hieronder vindt u de presentaties met betrekking tot de herinrichting van de Schuttersweg

Hieronder vindt u de presentatie met de resultaten van de buurtschouw van 18 augustus 2020

Plantoelichting Schuttersweg

De Schuttersweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Dit gebeurd in twee delen; een zuidelijk deel en een noordelijk deel. Het zuidelijke deel van de Schuttersweg ligt tussen de Vaartweg en de noordelijke aansluiting van de Albertus Perkstraat. Het noordelijke deel ligt tussen de Albertus Perkstraat en de aansluiting op het bestaande fietspad aan de noordzijde van de Schuttersweg

In het zuidelijke deel van de Schuttersweg wordt naar verwachting vanaf april 2021 gestart met de werkzaamheden. Hierbij wordt het riool vervangen en wordt de straat opnieuw ingericht.

In het noordelijke deel van de Schuttersweg is het riool recent vervangen. Hier wordt in 2022  de straat opnieuw ingericht. Ook wordt de bestaande wadi aangepast en wordt het noordelijke deel van de groenzone tussen de Schuttersweg en de Geert van Mesdagweg gerenoveerd. Daarnaast worden de bermen langs de hele Schuttersweg hersteld.

Huisaansluitingen op het riool

Met het vernieuwen van het hoofdriool in de rijweg, wordt ook de oude huisaansluiting en de ontstoppingsput vervangen. De vernieuwing van het riool gebeurt tot aan de erfgrens. Dit is meestal de erfafscheiding van uw voortuin. De ontstoppingsput ligt ongeveer een halve meter op uw eigen grond.

Wij vragen u om de aanwezige beplanting en andere obstakels bij de huisaansluiting en ontstoppingsput te verwijderen. Na het vernieuwen van de put zal de gemeente, als u wilt in overleg met u, uw tuin zoveel mogelijk in de oude staat herstellen.

Wanneer u een gezamenlijk riool heeft en een eigen huisaansluiting wil, is het mogelijk om een eigen aansluiting op het gemeenteriool aan te vragen. Dit kan tegen een tijdelijk verlaagd bedrag van € 587,- per aansluiting. Het normale bedrag bedraagt € 1.442,- per aansluiting (deze tarieven gelden voor 2020). U ontvangt ongeveer twee weken voor de werkzaamheden beginnen een huis aan huis brief waarin u kunt aangeven of u een eigen huisaansluiting wilt.

Wanneer u een eigen huisaansluiting aanvraagt, dan wordt deze aansluiting aangesloten tot de ontstoppingsput op uw eigen terrein. U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te (laten) zorgen dat de vuilwaterriolering vanuit de woning op de nieuwe ontstoppingsput wordt aangesloten.

Als u een woning huurt en geen eigen huisaansluiting heeft, dan vragen wij u om uw huiseigenaar te informeren over deze mogelijkheid van een eigen huisaansluiting.

Schuttersweg als voorrangsweg – auto te gast

De Schuttersweg maakt deel uit van het netwerk van hoofdfietsroutes in Hilversum. Dit komt echter niet tot uiting in de huidige inrichting van de weg. De aanwezigheid van een aantal scholen in de omgeving van de Schuttersweg leidt bovendien tot veel extra fietsbewegingen op de Schuttersweg en aansluitende straten.

Tijdens de schouw met bewoners in augustus 2020 is aangegeven dat een belangrijk knelpunt is dat fietsers met hoge snelheid vanuit de zijwegen de Schuttersweg oprijden. Daarnaast werd duidelijk dat omwonenden vinden dat de huidige drempels en wegversmallingen op de Schuttersweg voor gevaar zorgen en op de verkeerde plek liggen. Tijdens de participatie met de werkgroep kwam naar voren dat het inrichten van de Schuttersweg als voorrangsweg als de meeste verkeersveilige oplossing wordt gezien. Hierbij worden de aansluitingen van zijwegen op de Schuttersweg als verhoogd plateau aangelegd. De plateaus beperken de snelheid en markeren de aanwezigheid van de zijwegen. De wegversmallingen worden verwijderd.

Binnen een 30km/uur-gebied heeft verkeer van rechts voorrang en er zijn in beginsel geen voorrangswegen of -kruispunten. Hoofdfietsroutes vormen hierop een uitzondering. Wanneer de route wordt ingericht als een fietsstraat is het mogelijk om voorrangssituaties te creëren. Binnen de werkgroep is daarom geconcludeerd dat een fietsstraat de meeste verkeersveilige en ruimtelijk best inpasbare oplossing is voor de Schuttersweg.

In een fietsstraat is de auto te gast en geldt voor gemotoriseerd verkeer de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, auto’s zijn hier toegestaan maar ze zijn te gast. 

Indeling wegprofiel

De huidige inrichting van het wegprofiel is niet eenduidig, waardoor vooral voetgangers op sommige plaatsen heel veel ruimte krijgen en op andere plaatsen bijna geen ruimte. In de nieuwe situatie wordt aan de zijde van de bebouwing een doorgaand trottoir voorgesteld met een minimale breedte van 1,8 meter. Het bestaande rabatparkeren wordt verwijderd zodat het trottoir volledig beschikbaar is voor voetgangers.

Langs het doorgaande trottoir ligt de fietsstraat. De fietsstraat heeft een totale breedte van 5,7 meter en bestaat uit twee rijbanen van roodbruin asfalt die van elkaar worden gescheiden door een klinkerstrook. Aan de buitenzijden van de fietsstraat ligt een smalle klinkerstrook als schrikstrook en goot.

Uit de verhouding tussen aantallen fietsers en automobilisten blijkt dat een fietsstraat een aangename en veilige route voor fietsers is. Het roodbruine asfalt geeft aan dat de fietsers ruim baan krijgen, de automobilist moet zijn snelheid aanpassen aan die van de fietser. Door de klinkerstrook in het midden lijkt de weg voor de automobilist smaller en ervaren de fietsers meer ruimte.

De schrikstroken naast de rijbanen zorgen er voor dat fietsers voldoende afstand bewaren tot de rand van de weg. Bovendien zijn de fietsers, omdat ze meer richting het midden van de weg fietsen, nadrukkelijker aanwezig in de fietsstraat. 

Groen

Het landschappelijke karakter van de Schuttersweg is een belangrijke kwaliteit. Het beeld wordt bepaald door de laanbomen, het plantsoen tussen de Schuttersweg en de Geert van Mesdagweg, de Peerlkamplaan en de groene setting van de monumenten aan de Schuttersweg. Het groen in de particuliere tuinen levert een belangrijke bijdrage aan het beeld.

Om de landschappelijke kwaliteit van de Schuttersweg te behouden en verbeteren wordt in de herinrichting aangesloten bij het ruimtelijk karakter van de Schuttersweg en de omgeving.

Bij Villa Henriëtte en de Peerlkamplaan wordt geen parkeren teruggebracht. Hiermee worden het groenmonument en de monumentale villa met tuin zichtbaar en herkenbaar als bijzondere elementen langs de Schuttersweg en wordt de groenbeleving langs de Schuttersweg vergroot. De relatie tussen het groene verblijfsgebied en het Roland Holst College en de Vondelschool blijft behouden omdat het parkeerverbod ter plekke in de nieuwe situatie blijft bestaan.

Door de nieuwe wegindeling wordt de groenstrook op veel plaatsen verbreed. De bestaande bomen krijgen daarmee aanzienlijk meer ruimte. Een aantal bestaande bomen moeten worden vervangen en er worden nieuwe bomen aangeplant. De beeldbepalende boomstructuur wordt versterkt en duurzaam in stand gehouden.

Het groene straatprofiel van de Schuttersweg wordt doorgezet tot aan de Vaartweg, waarmee meer eenheid in het straatbeeld ontstaat. Bij de aansluiting op de Vaartweg wordt een groene entree gemaakt die past bij het karakter van de Boomberg.

Het nieuwe wegprofiel en de groene entree bij de Vaartweg resulteren in een uitbreiding van ca. 960 m² openbaar groen. Hiermee wordt de ca. 160 m² verharding ten behoeve van parkeren (dat deels in de bestemming ‘groenvoorzieningen’ komt te liggen) gecompenseerd. De belangrijkste kwaliteitsimpuls is het versterken van de samenhang in het groene beeld over de gehele lengte van de Schuttersweg.

In de planvorming wordt rekening gehouden met het servituut van Natuurmonumenten, waarin wordt aangegeven dat in de groenstook niet gebouwd mag worden en het bestemmingsplan.

Parkeren

In de huidige situatie wordt langs de Schuttersweg op meerdere manieren geparkeerd en gelden er verschillende parkeerregiems. Dit levert veel onduidelijke situaties op. Tijdens de schouw met omwonenden is gebleken dat het rabatparkeren ertoe leidt dat de trottoirs slecht toegankelijk zijn voor voetgangers. Het parkeren op de rijbaan in combinatie met het fietsverkeer leidt op enkele plaatsen tot gevaarlijke situaties. Daarnaast worden brede trottoirs oneigenlijk gebruikt als parkeerruimte.

Op een fietsstraat mag niet geparkeerd worden. Het parkeren moet plaatsvinden naast de rijbaan in aparte parkeervakken. Om tegemoet te komen aan de hoge parkeerdruk op enkele plekken worden een aantal langsparkeerplaatsen voorgesteld. Deze langsparkeerplaatsen vervangen de huidige mogelijkheid om op de rijbaan te parkeren. De langsparkeerplaatsen worden opgenomen in de groenstrook. Om aan te sluiten bij het karakter van het plantsoen, worden de parkeerplaatsen uitgevoerd in grasbetontegels met split.

Aan de zijde van de bebouwing wordt in de nieuwe situatie niet meer geparkeerd. Hiermee wordt voorkomen dat geparkeerde auto’s de doorgang voor voetgangers blokkeren. De enige uitzondering hierop is het brede trottoir tussen de Albertus Perkstraat en de Sterrelaan. Vanwege de hoge parkeerdruk en de beschikbare breedte van het trottoir worden hier enkele langsparkeerplaatsen gemaakt tussen de bestaande bomen.

Paaltjes en andere inrichtingselementen

Op dit moment wordt het gebruik van de openbare ruimte op enkele plaatsen gestuurd door paaltjes en hekjes. Dit is nodig omdat onduidelijk is waar mag worden geparkeerd en welke ruimte vrij moet worden gehouden.

In het ontwerp wordt door een heldere en herkenbare inrichting duidelijk hoe de openbare ruimte gebruikt moet worden. Het doorgaande trottoir is exclusief voor voetgangers en wordt duidelijk begrensd door een strook melafierkeitjes en een goot. De aanwezigheid van particuliere inritten wordt in de rand van de weg gemarkeerd.

Doordat het parkeren grotendeels aan de plantsoenzijde van de weg ligt worden conflicten tussen geparkeerde auto’s enerzijds en de voetgangers en particuliere inritten anderzijds voorkomen. De parkeervakken maken duidelijk waar mag worden geparkeerd en waar niet.

Door de duidelijke inrichting is het gebruik van paaltjes niet nodig en kan de hoeveelheid bebording worden beperkt. Bij de nieuwe inrichting zou het voor alle verkeersdeelnemers duidelijk moeten zijn welke verkeersgedrag er van ze wordt verwacht en welk gedrag er van anderen mag worden verwacht.

 

Sterrelaan, Oranjelaan, Van der Lindelaan

Hieronder vindt u de presentaties en het ontwerp voor de Sterrelaan, Oranjelaan en Van der Lindelaan. In de huis aan huis brief van 24 april 2020 leest u waar u terecht kunt met vragen of opmerkingen. In de presentatie ziet u:

  • De eerder opgehaalde informatie per straat
  • De uitgangspunten van het ontwerp
  • Het ontwerp en de visualisatie hiervan

De definitieve ontwerpen zijn vanaf 1 juni 2020 op deze website te vinden.

Sterrelaan

Oranjelaan en Van der Lindenlaan

Definitieve ontwerpen
Planning

Wanneer de werkzaamheden gaan beginnen, ontvangt u van ons een huis aan huis brief. In deze brief leest u bij wie u met uw vragen of problemen over de werkzaamheden terecht kan.

Werkgroep verkeersveiligheidBoomberg

Hier vindt u de presentatie over de voortgang van de werkgroep verkeersveiligheid Boomberg.

 

‚Äč