Pilot Velbeleid

Pilot Velbeleid

Op woensdag 26 september jl. heeft de Hilversumse gemeenteraad de pilot velbeleid goedgekeurd. Er zijn door een paar partijen moties ingediend met betrekking tot voorbescherming en de wijze van evaluatie (VVD, Leefbaar Hilversum, D66, Hart voor Hilversum, GroenLinks), Door GroenLinks en D66 is een amendement ingediend over de gebiedsafbakening van de pilot.

Start pilot

Op dit moment wordt de pilot velbeleid ambtelijk voorbereid en wordt gekeken naar de manier waarop de moties en het amendement op een goede manier kunnen worden ingepast.
Alles is erop gericht om de pilot met ingang van 1 december a.s. te laten starten in Hilversum Noord.

Wat houdt de pilot in?

Tijdens het experiment is het mogelijk om binnen de bebouwde kom in Hilversum Noord zonder vergunning een particuliere boom te kappen. Hiervoor is nu nog een omgevingsvergunning verplicht.
Om de meest waardevolle en bijzondere particuliere bomen te beschermen, is door de gemeentelijke landschapsarchitect en een bomendeskundige een lijst opgesteld met  particuliere bomen die niet in de pilot vallen. Deze bomen mogen niet worden gekapt, zonder kapvergunning. De bomen zijn beoordeeld op criteria zoals grootte, vorm, soort, diameter van de stam, natuurwaarde en locatie. Zodra de pilot is gestart, wordt door de bomendeskundige om de paar maanden een inspectieronde gehouden. Op die manier is het mogelijk om een beeld te krijgen van het aantal bomen dat zonder vergunning is gekapt.

Beschermde bomenlijst

Samen met inwoners van Hilversum Noord, heeft de gemeente de lijst met waardevolle bomen aangevuld. Dit was mogelijk tot en met 15 september jl.  De particuliere bomen staan voor een belangrijk deel op grondgebied van de woningcorporaties. Hiermee zijn  gesprekken gevoerd. Voor alle gemeentelijke bomen blijft een kapvergunning noodzakelijk. Zij vallen niet in de pilot. Deze bomen zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente Hilversum en worden gezien als bepalend voor het straatbeeld.
Aanpassing APV
Om dit experiment te kunnen uitvoeren, is een aanpassing van de APV noodzakelijk.  Met de pilot experimenteert de gemeente alvast met de invoering van de Omgevingswet, die begin januari 2021 wordt ingevoerd. Zo wordt er ervaring opgedaan met het anders omgaan met regels, een terugtredende overheid en het meer ruimte bieden aan de samenleving.

Waarom Hilversum Noord?

Hilversum Noord is gekozen als pilot-gebied omdat het een gevarieerd en divers beeld laat zien in tuin- en woningtype.
We starten in Hilversum Noord met het ontwikkelen van een gemeentelijke Groene Kaart, waarmee we het aantal regels ten aanzien van het vellen/kappen van bomen verminderen.

Groene kaartmodel

De lijst met waardevolle bomen is gebaseerd op het Groene Kaartmodel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op de groene kaart staan beschermde gebieden en vrije gebieden. De kaart bevat een lijst van beschermde bomen. Voor de overige bomen is geen vergunning nodig. De Groene Kaart wordt ook in andere gemeenten gebruikt.

Het doel van de pilot velbeleid in een notendop

De gemeente wil in beeld krijgen of het loslaten van de regels voor het kappen van bomen invloed heeft op de groenbeleving van inwoners en de hoeveelheid particulier groen in de wijk. Gaan inwoners zonder vergunning sneller over tot kap en in hoeverre is het loslaten van de regels merkbaar bij de hoeveelheid vergunningaanvragen en klachten? Onderdeel van de pilot betreft ook de reacties in de wijk. Bij een positief resultaat wordt het Groene Kaart model mogelijk Hilversum-breed opgesteld.

Gesprekken met belanghebbenden

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de woningcorporaties, bewoners en de bomenstichting. We hebben met hen doel en opzet van de pilot besproken. Mede door die input, is ervoor gekozen een buurtwandeling te maken met buurtbewoners en andere geinteresseerden. Ook heeft inmiddels een inloopavond plaatsgevonden.
Bent u geinteresseerd in de criteria die zijn gebruikt voor de bomenlijst? Kijk dan naar de bewonersbrief van 20 augustus 2018. Hierin treft u de criteria aan.

Vragen

Heeft u vragen over de pilot of de Omgevingswet in Hilversum?
Neemt u dan gerust contact op met Lemmy Koskamp, communicatieadviseur via l.koskamp@hilversum.nl

Bijlagen