Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Pilots Omgevingswet

Velbeleid | Spoorzone | Geluid | Hoogvliet/Stam | Noordwestelijk Villagebied | Leidraad participatie

De gemeente Hilversum oefent de komende jaren met een aantal pilots, waarbij de inbreng van initiatiefnemers van grote waarde is. Op die manier krijgen we een beeld hoe initiatiefnemers met de buurt een plan of idee ontwikkelen en de gemeente minder de regie neemt.Logo

Op dit moment zijn er 5 verschillende pilots die gaan starten of al zijn gestart.

1) Pilot Velbeleid

Doel van de pilot is om te onderzoeken wat er met het groen in de wijk Hilversum Noord gebeurt, wanneer particuliere bomen vergunningvrij gekapt mogen worden. De pilot komt voort uit deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening  (Apv).

De gemeente Hilversum start eind 2018 met een pilot, in het kader van de Omgevingswet. Tijdens het experiment, dat naar verwachting 1 jaar duurt, wordt gemonitord wat de invloed van het verminderen van regels (deregulering) is, op het behoud van groen in de wijk en wat de effecten zijn op de interactie tussen buurtbewoners. In de pilot wordt gewerkt met een zogenaamde beschermde bomenlijst. Deze lijst bevat waardevolle particuliere bomen die niet gekapt mogen worden. Samen met bewoners van de wijk Hilversum Noord, gaan we de lijst de komende tijd, waar nodig, aanvullen. De pilot ‘velbeleid’ is een van de 5 pilots waarmee de gemeente in het kader van de Omgevingswet experimenteert. Lees meer…

2) Pilot Spoorzone     

In de pilot Spoorzone ontwikkelen en toetsen we nieuwe manieren van samenwerking, geven we  inhoud aan het begrip Programma en ontdekken we de term omgevingskwaliteit. Door middel van een open planproces met alle stakeholders, wordt gewerkt aan een document met korte en lange termijn maatregelen. De start is in postcodegebied 1221 (Geuzenbuurt, Electrobuurt, Kleine Driftbuurt). Lees meer...

3) Pilot Geluid

Met deze pilot experimenteren we met de afwegingsruimte op het gebied van Milieu en het opstellen van zogenaamde geluidsprofielen. Het doel van de pilot is om te kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om geluid onderling te kunnen ruilen.

4) Pilot Hoogvliet/Stam

Met de pilot Hoogvliet Stam, experimenteren we met het onderdeel ‘verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer’ en ‘rolneming van de gemeente in het participatietraject’. Concreet wordt geoefend met participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

5) Pilot Noordwestelijk Villagebied (omgevingsplan opstellen).

Met de pilot Noordwestelijk Villagebied experimenteren we met het voorbereiden van een Omgevingsplan en het ‘anders omgaan met regels’.

Hulpmiddel bij aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente heeft een hulpmiddel samengesteld om initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, ontwikkelaars) te helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Kijk daarvoor in de Leidraad Participatie: ‘Betrek de Omgeving’ (pdf, 2 MB).