Pilot Velbeleid

Foto siertuinDe pilot Velbeleid is een van de, op dit moment, 5 pilots/experimenten waarmee de gemeente Hilversum oefent met de komst van de Omgevingswet. Die wet wordt begin 2021 ingevoerd. Met invoering van de wet, verwacht de Rijksoverheid zowel van lagere overheden als van de samenleving een andere manier van ‘werken’. Zo krijgen inwoners meer zeggenschap over het inrichten van hun (fysieke) leefomgeving. Het idee is dat ze dit samen met hun buurtgenoten vorm geven. De gemeente laat in dat proces wat regels los. Dit heet in vakjargon deregulering. Niet alles wordt meer bepaald in het Raadhuis, maar juist de inbreng van bewoners is belangrijk. Dat is waar we de komende jaren mee gaan oefenen. Want voor beide partijen is deze nieuwe werkvorm wennen!

Groen beleven

Het college van B&W heeft besloten dat we in Hilversum Noord gaan oefenen met het loslaten van regels bij het kappen van particuliere bomen binnen de bebouwde kom.
Voor inwoners verandert er dus iets bij het aanvragen van een omgevings-/kapvergunning: zij hoeven namelijk geen (kostbare) vergunning meer aan te vragen.
De gemeente gaat er in dit proces vanuit dat inwoners verantwoordelijkheid voelen voor een groene leefomgeving. In dat kader houden we de komende tijd goed in de gaten of en hoeveel particuliere bomen worden gekapt.

Monitoren

In de maand december controleren we iedere week of en hoeveel particuliere bomen in Hilversum Noord zijn gekapt. Daarbij kijken we naar de beschermde bomenlijst, waarvoor een vergunning nodig is én naar de overige particuliere bomen. Indien nodig Versteende tuinkan de gemeente een handhavingstraject starten, wanneer blijkt dat er geen vergunning is aangevraagd voor het kappen van een boom op de bomenlijst. In 2019 vindt deze inspectie 1 x per maand plaats.

Start pilot

De pilot start op 1 december 2018. Vanaf dat moment moet voor alle bomen op de beschermde bomenlijst (157 stuks), een vergunning worden aangevraagd.
Er verandert daarmee niks in relatie tot de eerdere situatie die gold tot 1 december 2018, ook toen moest voor het kappen van een particuliere boom een vergunning worden aangevraagd.
Wanneer bewoners een huis huren of in gebruik hebben, is het zinvol om te overleggen met de eigenaar over eventuele overlast van bomen. Wellicht hebben zij een goede tip.

De pilot in een notendop

Tijdens het experiment is het mogelijk om binnen de bebouwde kom in Hilversum Noord zonder vergunning een particuliere boom te kappen. Hiervoor waseen omgevingsvergunning verplicht.
Om de meest waardevolle en bijzondere particuliere bomen te beschermen, is door de gemeentelijke landschapsarchitect en een bomendeskundige een lijst opgesteld met  particuliere bomen die niet in de pilot vallen.
Deze bomen mogen niet worden gekapt, zonder kapvergunning.
De bomen zijn beoordeeld op criteria zoals grootte, vorm, soort, diameter van de stam, natuurwaarde en locatie.

Beschermde bomenlijst

Samen met inwoners van Hilversum Noord, heeft de gemeente de lijst met waardevolle particuliere bomen aangevuld. Op dit moment staan er op de definitieve lijst 157 bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. De particuliere bomen staan voor een belangrijk deel op grondgebied van de woningcorporaties. Hiermee zijn  gesprekken gevoerd.

Gemeentelijke bomen

Voor alle gemeentelijke bomen blijft een kapvergunning noodzakelijk. Zij vallen niet in de pilot. Deze bomen zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente Hilversum en worden gezien als bepalend voor het straatbeeld.

Waarom Hilversum Noord?

Hilversum Noord is gekozen als pilot-gebied omdat het een gevarieerd en divers beeld laat zien in tuin- en woningtype.
We starten in Hilversum Noord met het ontwikkelen van een gemeentelijke Groene Kaart, waarmee we het aantal regels ten aanzien van het vellen/kappen van bomen verminderen.

Groene kaartmodel

De lijst met waardevolle bomen is gebaseerd op het Groene Kaartmodel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op de groene kaart staan beschermde gebieden en vrije gebieden. De kaart bevat een lijst van beschermde bomen. Voor de overige bomen is geen vergunning nodig. De Groene Kaart wordt ook in andere gemeenten gebruikt.

Het doel van de pilot velbeleid in een notendop

De gemeente wil in beeld krijgen of het loslaten van de regels voor het kappen van bomen invloed heeft op de groenbeleving van inwoners en de hoeveelheid particulier groen in de wijk. Gaan inwoners zonder vergunning sneller over tot kap en in hoeverre is het loslaten van de regels merkbaar bij de hoeveelheid vergunningaanvragen en klachten? Onderdeel van de pilot betreft ook de reacties in de wijk. Bij een positief resultaat wordt het Groene Kaart model mogelijk Hilversum-breed opgesteld.

Gesprekken met belanghebbenden

Voor de zomerperiode  zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de woningcorporaties, bewoners en de bomenstichting. We hebben met hen doel en opzet van de pilot besproken. Mede door die input zijn twee buurtwandelingen en een inloopavond georganiseerd. zijn

Bomen in de Virtuele Stad

Naast de bomenlijst, is in de Virtuele Stad in kaartvorm een overzicht van de bomen in Hilversum Noord te vinden. Klik op de afbeelding of volg de link naar de Virutele Stad : http://virtuele-stad.nl/hilversum/bomen

Kaart uit de virtuele stad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Heeft u vragen over de pilot of de Omgevingswet in Hilversum?
Neemt u dan gerust contact op met Lemmy Koskamp, communicatieadviseur via l.koskamp@hilversum.nl

Bijlagen