Participatiebijeenkomst Johan Geradtsweg

Datum:19 oktober 2020
Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: VONK
Voorzitter: Marco Maréchal
Aanwezig: Gemeente Hilversum: Annette Wolthers, Frances van Kooten, Marieke Tschur Woordvoerder J Geradtsweg: De heer van Son, de heer Daalderop, de heer Verhagen, de heer Visser, mevrouw Stoeckart , de heer Gerard Bakker, de heer Willebrands, de heer Du Bois, de heer Matthijs Bakker, de heer Vonville.

Annette heet alle aanwezigen welkom.

Voorzitter Marco licht de agenda van deze avond toe: als eerste tot 19:45 uur een presentatie van de mobiliteitsvisie 2040, op hoofdlijnen, die vervolgens op de Johannes Geradtsweg kan worden toegepast daarna is een interactief gedeelte (workshop) om gezamenlijk met elkaar, middels een kaart van de Johannes Geradtsweg en foto’s van de straat de volgende meetpunten in te tekenen, namelijk:
Matrixborden; u rijdt te snel, Trillings-, kenteken-, geluidonderzoek, Bosschage en flitscamera’s.
Marco houdt kort in spelvorm een kennisvraag.

Bij de start van de presentatie het verzoek om de getoonde gegevens met inachtneming van geheimhouding te behandelen. Deze gegevens zijn nog niet openbaar.
Marco licht zijn presentatie toe met de volgende opmerkingen:

  • Het is van belang om de mobiliteitsvisie 2040 robuust te maken, waarbij innovatie van groot belang omdat het om de toekomst gaat, namelijk 2040.
  • Er wordt een toelichting gegeven op de diverse vertrekpunten die er zijn. Deze komen onder andere naar voren uit de omgevingsfoto van Hilversum (reeds toegezonden en uit verschillende rapporten van onder andere het CPB, het ministerie van I&W en de eigen prognose berekeningen vanuit Hilversum.
  • 1802 mensen hebben enquête ingevuld.
  • 4 trends, namelijk:

1.    Woon – werk verkeer; In Hilversum gebeurt het.
2.    Klimaat en duurzaamheid; Hilversum wordt schoner.
3.    Verkeersverbinding; Hilversum verbindt het.
4.    Technologie; Hilversum High Tech
5.    Hilversum zegt het zelf. (Hier wordt de volgende bijeenkomst meer bij stil gestaan).

De input die is geleverd is ook daadwerkelijk opgenomen in deze mobiliteitsvisie. En onderstreept het document de foto van de stad, oftewel de omgevingsfoto (reeds in jullie bezit).

Marco gaat verder met de presentatie, en licht toe:
Het onderzoek wordt nader toegelicht: marktonderzoek voor Hilversum waar zit de behoefte en hoe kunnen wij daarop inspelen? Kennis, houding en gedrag op het gebied van de huidige trends in Nederland. Hier wordt het BSR model (aansluiten op de levensstijl van de inwoners van Hilversum) aan toegevoegd. Dit is een model waarin levensstijlen in 4 categorieën worden ingedeeld, hiervoor zijn vier kleuren gebruikt; namelijk; rood, blauw, groen en geel. Hilversum heeft overwegend blauwe inwoners. Opvallend hierbij is dat in zuid Hilversum veel blauw is en in Hilversum noord groen.

Het interactieve gedeelte volgt.
Een kaart / foto van Hilversum is getoond, waarbij de mogelijke maatregelen en items zelf in het gebied weergegeven en ingezet kunnen worden. De concrete maatregelen worden genoemd. Marco laat zien dat de gehele Johannes Geradtsweg is weergegeven en deze te verwerken in de kaart.
Er volgt een gesprek over de volgende punten.

Trilling onderzoek

Met vragen als wie gaat dit uitvoeren en wat wordt er gemeten? Hoe kunnen wij de overlast van zwaar vervoer aangeven. Dit veroorzaakt scheuren in huizen en geluidsoverlast. Annette vraagt of de aanwezigen een onderzoek willen en wat kunnen wij bereiken met de uitkomsten van een dergelijk onderzoek? Het verzoek is om deze trillingen te vermindering. De oorzaak is ook bekend: groot vrachtverkeer (Prorail wordt genoemd). Het onderzoek is niet nodig iedereen is ervan overtuigd. Is onderzoek noodzakelijk om maatregelen door te voeren? Deze vraag parkeren wij.

Kentekenonderzoek

Bij het inzetten van een kentekenonderzoek zou dit door de gehele stad dienen plaats te vinden, niet alleen JG weg. Frances geeft aan dat er meetpunten op alle ingangen van radialen zijn en er aanvullend op de ingangen Mediapark, Havengebied en centrum in te zetten. Frances is met vooronderzoek bezig o.a. of Crailo ook meegenomen dient te worden. Verzoek om van Frances deze informatie te krijgen. Frances stuurt de voorhanden informatie omtrent de meetpunten. Er zijn al gegevens van een kentekenonderzoek. Een gegeven hieruit is dat 20% doorgaand verkeer is. Met ander woorden 80% heeft hier een doel. Nu verder te onderzoeken o.a. welk soort auto, soort vervoer. Er is al contact met Prorail vanuit de gemeente om groot vrachtverkeer voornamelijk overdag te laten rijden.
Geluid Heeft het verminderen van geluid te maken met de aanleg van bossages en geluidwerend asfalt bij de betreffende wegen? Gemeente Hilversum heeft dit asfalt gebruikt, het heeft echter geen lange levensduur, het slijt snel. Geluidwerende oplossing worden benoemd zo ook bij het tegengaan van remmende en gasgevend verkeer. Er is een pilot onderzoek in Rotterdam gaande. Frances gaat na wat de stand van zaken is van de evaluatie van het onderzoek in Rotterdam.

Flitspalen

De aanwezigen vragen of er flitspalen bij de ingezette matrix borden kunnen komen. Een goede optie is verplaatsbare flitspalen.
Frances meldt dat er onderzocht gaat worden wat de gevolgen zijn van een 30 KM-gebied op de Johannes Geradtsweg en ook wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van een milieuzone.
Bij het afronden is het verzoek om de planning voor deze participatie kenbaar maken. Annette geeft aan dat er huiswerk is en dit voorbereid moet worden, gestuurd wordt op vervolgacties midden november, hierbij zou de mobiliteitsvisie doorgenomen kunnen worden. Voorstel 30 november volgende klankboord vergadering.
Annette sluit af en bedankt hartelijk voor de inbreng en het prettige gesprek.

Vragen en antwoorden

Vraag: Is het rapport pre corona document?
Antwoord: men verwacht dat Corona van redelijk korte termijn van invloed is.
Vraag: Is disruptive technology meegenomen?
Antwoord: Ja is meegenomen.
Vraag: Een voorbeeld van de stad Narbonne wordt genoemd: aan de rand van de stad kun je niet verder met de auto, daar vertrekken bussen die je verder brengen in het centrum. Is dat een bekende oplossing en is het ook een oplossing voor Hilversum.
Antwoord: Ja, het is effectief, is niet in alle steden mogelijk. Het beleid moet ook daarop aansluitend gemaakt worden.
Echter voor de logistiek, zoals bevoorrading van winkels en woon- werkverkeer is dit voor Hilversum goed mogelijk.
Vraag: Zijn er gegevens beschikbaar over de bewegingen per auto, bij voorbeeld voor doorstroom. Van belang zou zijn als je weet waar ze voor komen: dan zou je kunnen sturen.
Antwoord: Ja, dat zou kunnen.
Vraag: Is de enquête bewust zo opgesteld zodat hier al vooraf de met uitkomsten gestuurd kon worden?
Antwoord: Nee, er is echter wel een beleidsrichting, waarbij ook los van technologieën een beleid op te stellen is. Alle stakeholders worden gehoord, en alle opties meegenomen. zoals mediapark, dit is al geïnitieerd. Hiervoor gaan wij de stakeholders toe verleiden; het is meer beleidsmatig. Trend 5 zal ook meegenomen worden.
Vraag: Is deze vorm van participatie al uitgerold in een Nederlandse gemeente?
Antwoord: Nee, wel onderdelen, of gedeelte van uitrol en er zijn veel pilots geweest. Voorbeelden zijn genoemd. Appelscha, Utrecht, en China!
Vraag: Is er geluidwerend asfalt gebruikt in de gemeente Hilversum?
Antwoord: Ja, het is echter onderhevig aan slijtage.