Overleg klankbordgroep 1 september 2020

Wethouder Wolthers schetst het traject van de Mobiliteitsvisie 2040. De participatie hiervoor zal plaatsvinden in vierde kwartaal 2020/begin 2021. Waarna de Besluitvorming Mobiliteitsvisie in hoofdlijnen in januari/februari 2021 op de agenda gezet zal worden ter besluitvorming. Op hoofdlijnen zal het gesprek met de “de stad” worden aangegaan (als onderdeel van de omgevingsvisie) over de uitvoeringsmaatregelen van de Mobiliteitsvisie. Dit gebeurt in het tweede kwartaal 2021. De vaststelling van de Omgevingsvisie, Woonvisie en Mobiliteitsvisie zal vervolgens in het derde kwartaal 2021 plaatsvinden. Afgelopen 2 weken is de Mobiliteitsvisie afgetrapt met het uitzetten van een enquête onder Hilversummers. Met de input uit deze enquête zal de mobiliteitsvisie verder uitgebouwd worden.

 • Scenario’s zullen worden opgesteld;
 • De enquête is een open enquête voor iedereen;
 • De uitkomsten van de enquête worden gelegd naast de gegevens zoals deze binnen de gemeente Hilversum aanwezig zijn;
 • De samenhang tussen de woonvisie, omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie.

Frances van Kooten geeft presentatie over de aanwezige onderzoeken die gedaan zijn in de straat. Aan de orde komt: het verkeer door de jaren heen, tijdens de coronacrisis, ongevallencijfers, luchtkwaliteit, geluid, trillingen, parkeerplaatsen, relevante verkeersveranderingen, de wettelijke bepalingen en de processtappen.

De presentatie laat de cijfers zien over de diverse metingen die er de afgelopen jaren gedaan zijn. De klankbordgroep geeft aan dat naast deze cijfers nog wel behoefte aan onderzoeken waarbij met name de piekmomenten voor wat betreft de luchtkwaliteit en geluid worden gemeten.  

Door de aanwezigen wordt geconcludeerd dat er behoefte is aan concrete maatregelen. Wat wordt er nu gedaan aan de pijnpunten op de Johannes Geradtsweg? Wethouder Wolthers meldt dat er geld aanwezig is om op korte termijn knelpunten aan te kunnen pakken. De vraag is hoe we dit met elkaar gaan oppakken? Wat is er nu, gezien de huidige knelpunten, goed om te doen?

Van belang is dat er robuuste maatregelen toegepast gaan worden. Daarbij is het belangrijk om te weten waar, gezien het huidige verkeersmodel, de gemeente in de toekomst naar toe wil? Als voorbeeld wordt het kentekenonderzoek genoemd. Als je maatregelen wil nemen is het van belang om te weten waar de auto’s vandaan komen en waar deze naar toegaan.

Wethouder Wolthers benadrukt dat we duidelijk moeten krijgen wat er op korte termijn, middellange termijn en lange termijn aangepakt moet worden. Op korte termijn is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk om de kerende auto’s op de Johannes Geradtsweg aan te pakken. We moeten bespreken wat realistisch is en hier het gesprek op inrichten.

De klankbordgroep haalt aan dat er een opvallende toename aan tankwagens en grootverkeer op de Johannes Geradtsweg geconstateerd wordt. Vooral in de nacht is er een toename aan vrachtwagen vervoer.

Marjan Klein meldt dat uit de presentatie van Frances van Kooten en de bevindingen van de klankbordgroep ingrediënten gehaald kunnen worden om op korte termijn verder te onderzoeken en op te pakken. Welke vervolgstappen kunnen als passende maatregelen op korte termijn genomen worden?

Het voorstel is om op korte termijn te bekijken of vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn. Te denken valt aan onderzoeken m.b.t. geluidspieken, kentekenonderzoek, trilling onderzoek, ongeval cijfers Kleine Spoorbomen, luchtkwaliteitsonderzoek. De klankbordgroep wil verder graag nog een nadere uitleg over slide 12 (verschilpilot KJ29 met referentie 2030), met name een toelichting op de onderliggende data.

Verder stelt de klankbordgroep voor om de tijd te nemen om de presentatie te laten bezinken en door te nemen met hun achterban. Om ook te bekijken in welke context de resultaten bezien moeten worden; “is het veel of is het weinig”.

Afspraken

 • De klankbordgroep zal presentatie met hun achterban doornemen en additionele vragen formuleren en deze doorsturen.
 • Gemeente zal onderzoeken of er op korte – en middellange termijn mogelijkheden zijn ten aanzien van verbeteren van leefbaarheid. Wat kan er al op korte termijn, dan wel op middellange termijn gerealiseerd worden, om zo op de irritaties die er zijn op in te spelen?
 • De volgende keer gaan we in gesprek over:
 • Waar geloven we in?
 • Wat willen we gaan doen aan onderzoeken?
 • Over 2 weken zal in klein comité (Ewold, Gerard, Maarten, Marjan en Marco) de scope vastgesteld worden.
 • Over 4 weken (28 sept) zal volgend overleg plaatsvinden, waarbij we richting scenario’s gaan. Tevens is dan de uitslag van de enquête binnen en zal er een doorkijk gegeven worden van de resultaten. Deze bijeenkomst zal dan in het teken staan van de mobiliteitsvisie 2040 en dus de langere termijn.
 • Over 6 weken (19 okt) vindt er een plenaire sessie plaats waarin de korte termijn maatregelen vastgesteld gaan worden.