Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Onderzoeken

Documenten | rapporten | evaluaties

Verkeersonderzoeken

Hier vindt u de verkeersonderzoeken van de afgelopen jaren:

Eindrapport Verbinding Oost Centrum

Een beschouwing van de spoorkruisende verbindingen tussen Hilversum Centrum en Hilversum Oost (september 2019). Ingenieursbureau Movares heeft samen met gemeente en vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen de spoorkruisende verbindingen tussen Hilversum Centrum en Hilversum Oost kritisch onder de loep genomen met als invalshoeken: fysieke, ruimtelijke en sociale verbinding. Zo zijn bestaande nota’s, rapporten en plannen opnieuw bekeken en er is een inventarisatie gehouden over van wat leeft bij bewonersgroepen en andere belanghebbenden. In deze rapportage: de bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst. Lees hier het volledige eindrapport Verbinding Oost Centrum (pdf, 4 MB ).

Eindevaluatie IBP, rapport XTNT 

Het IBP (Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum) heeft zijn doelstellingen grotendeels gehaald. Een zorgpunt blijft het verkeer op de Diependaalselaan. Daar is alleen met een structurele ingreep verbetering te bereiken. Enkele lokale verbeteringen zijn mogelijk: op de Larenseweg en bij de rotonde Utrechtseweg. Lees hier de eindevaluatie IBP, rapport XTNT november 2017 (pdf, 1,5 MB)

          Kentekenonderzoek Hilversum

Om meer te weten over het doorgaande verkeer en het herkomst- en bestemmingsverkeer in Hilversum zijn verkeersstromen in beeld gebracht door een kentekenonderzoek te houden, van donderdag 26 november t/m woensdag 2 december 2015. Het kentekenonderzoek is uitgevoerd op 11 toegangswegen en op 4 locaties op de buitenring. Lees hier het volledige Kentekenonderzoek november 2015 (pdf, 2 MB)

     Verkeersintensiteiten Buitenring Noord

Al jaren telt de gemeente Hilversum het verkeer op een aantal vaste meetpunten. Er worden jaarlijks in twee periodes tellingen uitgevoerd. Eén in het voorjaar en één in het najaar. De tellingen vinden niet plaats tijdens vakantieperiodes. Er wordt per telling minimaal twee weken achter elkaar gemeten. Over de twee metingen wordt een werkweekgemiddelde berekend. De gepubliceerde verkeerstellingen betreffen de periode 2004 tot en met 2019. Het zijn etmaalwaarden. Lees hier het volledige rapport Verkeersintensiteit 2010 (pdf, 409 kB).

· 

Luchtonderzoeken

Lees meer over de onderzoeken naar luchtkwaliteit en meetrapportages op de Johannes Gerardtsweg.

Kleine Spoorbomen

De verkeerssituatie rond de spoorwegovergang nader onder de loep genomen:

Alternatievenstudie LVO Hoge Larenseweg

Het doel van deze studie: één voorkeursalternatief om deze overweg en haar omgeving binnen de kaders en doelen van het Landelijk Verbeteringsprogramma Overwegen (LVO programma) te verbeteren. Lees hier de Alternatievenstudie LVO Hoge Larenseweg, februari 2020 (pdf, 12 MB)

Definitief Eindadvies KBG Wijkverkeer Kleine Spoorbomen

Eindadvies Klankbordgroep Wijkverkeer Kleine Spoorbomen over de ontwerpalternatieven KL26, KL28 en KL29. Lees hier het Definitief Eindadvies KBG Wijkbeheer Kleine Spoorbomen, juli 2019 (pdf, 513 kB)

Rapport Kleine Spoorbomen en Verkeer

In deze studie is het effect van verschillende varianten, waaronder KL26 en KL28 op de verkeersveiligheid en leefbaarheid onderzocht. Lees hier het Rapport Kleine Spoorbomen en Verkeer, juli 2019 (pdf, 2 MB)

Meer informatie over de Kleine Spoorbomen vindt u op deze pagina.