Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Verbeteren doorstroming Buitenring-Noord

Buitenring-Noord | toenemende verkeersdruk | kansrijke aanpassingen

De doorstroming van het autoverkeer op de Buitenring-Noord, tussen het Mediapark en het Den Uylplein, is, met name tijdens de spitsuren, onvoldoende. Door de autonome toename van het verkeer, de groei van het Media Park en de toekomstige herinrichting van de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen zal de drukte op deze buitenring in de komende jaren verder toenemen. Een nog te ontwikkelen Mobiliteitsvisie 2040 zal voor heel Hilversum, en dus ook voor de Buitenring-Noord, een antwoord moeten geven op de vraag hoe Hilversum in de nabije en verdere toekomst bereikbaar blijft met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen.

Vooruitlopend op de komst van de Mobiliteitsvisie en de uitvoering ervan, start de gemeente met het project ‘Verbeteren doorstroming Buitenring-Noord’. Doel van dit project is om een aantal kansrijke verkeerskundige aanpassingen op het traject ‘Buitenring-Noord’ te realiseren waardoor de doorstroom op korte(re) termijn al verbeterd gaat worden. Daarvoor is inmiddels al een eerste verkeerskundig onderzoek uitgevoerd dat een aantal mogelijke korte termijn maatregelen, zogenoemde quick-wins, in kaart heeft gebracht.

Klankborgroep Buitenring-Noord

In februari deed de gemeente een oproep aan betrokken burgers, wonende aan of in de directe omgeving van de Johannes Geradtsweg, om zitting te nemen in een klankbordgroep Buitenring-Noord. Deze klankbordgroep is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner waar het gaat om maatregelen om de doorstroming van het autoverkeer op de Buitenring-Noord op de korte(re) termijn te verbeteren. Het is fijn dat verschillende bewoners van zowel de Johannes Geradtsweg als van omliggende straten zich hiervoor hebben aangemeld. Daardoor kunnen vraagstukken op het gebied van mobiliteit gezamenlijk worden opgepakt.

Bijeenkomsten juni 2020

De gemeente organiseert in juni een aantal bijeenkomsten met de klankbordgroep Buitenring-Noord. Doel van deze bijeenkomsten is het ophalen en uitwisselen van ideeën om de gevolgen van de sluiting van de Kleine Spoorbomen medio 2022 zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent de sluiting van de spooroverweg voor de verkeerssituatie en de leefbaarheid voor bewoners aan en rond de Buitenring-Noord?  En wat zijn de oplossingsrichtingen op korte en lange termijn om de te verwachten oplopende verkeersdruk tegen te gaan?

Voorafgaand aan deze bijeenkomsten is er nog een aparte bijeenkomst voor klankborgroepleden die direct wonen aan de Johannes Geradtsweg. Tijdens deze bijeenkomst zal het raadsbesluit om de Kleine Spoorbomen medio 2022 voor gemotoriseerd verkeer te sluiten, nog eens worden toegelicht. En er wordt gesproken over de verkeersproblematiek van de Johannes Geradtsweg vroeger en nu.

Bij alle bijeenkomsten zal wethouder Annette Wolthers (portefeuillehouder bereikbaarheid) aanwezig zijn. Van iedere bijeenkomst verschijnt er na afloop een verslag op deze pagina.

 

Overzicht onderzoeken

Meer informatie en documenten over relevante verkeersonderzoeken, luchtonderzoeken en onderzoeken Kleine Spoorbomen vindt u op deze pagina..