Multifunctionele Accommodatie (MFA) Hilversum Zuid

Begin mei 2021 is het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE) vastgesteld voor de MFA waar de Paulusschool, BINK kinderopvang en BSO, buurthuis De Lelie en een vestiging van Jeugd en Gezin worden gehuisvest.

Vragen en Antwoorden

Tijdens en na de informatiesessie van 17 mei zijn vele vragen binnengekomen. Hieronder vindt u een dynamisch overzicht dat regelmatig wordt aangevuld en geüpdatet.

Algemeen

Wat is de MFA

MFA staat voor Multifunctionele Accommodatie. Buurthuis De Lelie is in 2017 afgebrand. In plaats van alleen een nieuw buurthuis, is het idee ontstaan voor één centrale plek in de wijk met verschillende functies en dus voor verschillende instanties. Naast dat het een buurthuis wordt, zullen ook BINK Kinderopvang en BSO, Jeugd en Gezin, en de Paulusschool er een plek krijgen.

Hoe is het project georganiseerd

 • Rol gemeente/projectleider
  • De projectorganisatie kent een stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep. In de stuurgroep wordt het project op hoofdlijnen bewaakt. In de projectgroep worden de details afgestemd/uitgewerkt. Hier zitten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in. De klankbordgroep levert input voor het buurthuis. Afhankelijk van de te bespreken zaken in de projectgroep levert de klankbordgroep 1 of 2 personen voor de projectgroep. Versa Welzijn ondersteunt de klankbordgroep.
 • Rol Versa Welzijn: Versa Welzijn wordt de beheerder/exploitant van het buurthuis en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt.
 • De klankbordgroep bestaat momenteel uit 7 deelnemers en zouden de groep graag uitbreiden met meer buurtbewoners. Mocht je interesse hebben meld je dan aan via: kbgdenieuwe lelie@gmail.com

Wat is de huidige planning

 • Architectenselectie: april - juli 2021
 • Samenwerkingsovereenkomst: juli 2021
 • Start Architect: juli 2021
 • Voorlopig ontwerp gereed: oktober 2021
 • Investeringsbesluit raad: januari 2022
 • Proces Omgevingsvergunning: februari – juni 2022
 • Start bouw: september 2022
 • Oplevering gebouw: najaar 2023

N.B. Dit is de planning op basis van de informatie die op dit moment bekend is, het is mogelijk dat deze tijdens het project nog wijzigt.

Vervolgstappen

Wanneer wordt de buurt geïnformeerd over de vervolgstappen? Zodra het schetsontwerp gereed is, wordt er een nieuwe meeting georganiseerd. Hopelijk dat dat weer in een zaal plaats vinden.

Waar vind ik het Programma van Eisen

 • Het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen is terug te vinden op www.hilversum.nl/mfa
Functies en deelnemende partijen in het MFA

Hoe combineer je de verschillende functies? (Bij een buurthuis wil je graag aanloop hebben, maar bij een kinderdagverblijf juist niet)
De partijen krijgen hoogstwaarschijnlijk ook een eigen entree, zodat verschillende doelgroepen en verschillende openingstijden elkaar niet in de weg zitten. Hoe dit precies uit pakt zal duidelijk worden wanneer de architect start met schetsen.

Is onderzocht of er behoefte is aan al deze functies in dit gebouw?

Er is in het verleden zeer intensief met de buurt gecommuniceerd over de wensen op deze plek. De clustering van school, buurthuis en kinderopvang werd gezien als verrijking voor de buurt.

Waarom is er gekozen voor de huisvesting van Jeugd & Gezin en niet voor sportfaciliteiten, bibliotheek, maatjesproject

Er is geen ruimte en er zijn geen middelen voor sportfaciliteiten, een bibliotheek en het maatjesproject. Bovendien zijn deze functies al in voldoende mate beschikbaar in Hilversum. Jeugd & Gezin sluit naadloos aan bij de reeds aanwezige functies. Omdat deze vestiging twee bestaande locaties vervangt, is de financiële dekking geregeld.

Is het MFA een uitbreiding van de capaciteit voor alle instanties, of een vervanging van de huidige gebouwen?

De school heeft nu ruimte voor 8 groepen en krijgt in de nieuwe situatie ook 8 groepen. Het nieuwe buurthuis wordt iets groter dan het oude buurthuis. Het kinderdagverblijf betreft een nieuwe vestiging van Bink. De buitenschoolse opvang activiteiten worden voortgezet in ruimten van de school. De vestiging van Jeugd & Gezin betreft de vervanging van twee huidige locaties.

Hoe zorgen jullie ervoor dat het gebouw in gebruik blijft en niet in verval raakt?

Voor de oude Lelie geldt dat het afgebrande gebouw in een slechte staat is. Waar mogelijk zal het gebouw betrokken worden bij de ontwikkeling van het nieuwe pand. De gemeente heeft het pand enigszins hersteld zodat het niet verder kan vervallen.  

Komt er ook een opvang voor probleemjongeren?

Hierbij wordt waarschijnlijk gedoeld op een eventueel jongerencentrum. De gemeente distantieert zich van de suggestie dat een jongerencentrum een synoniem is voor een opvang voor probleemjongeren.

Vanuit de gemeenteraad is het verzoek gedaan om te onderzoeken of er een jongerencentrum aan de MFA toegevoegd kan worden. De architect zal dit onderzoek bij het ontwerp meenemen en een plus-scenario ontwerpen (inclusief jongerencentrum). Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te besluiten of het jongerencentrum er wel of niet komt.

Wordt er ook wat gedaan om de huidige overlast van jongeren op het (school)terrein in te toekomst tegen te gaan?

Ook in de toekomst zal het (school)plein openbaar toegankelijke ruimte blijven. Binnen het projectteam zal dit thema met de architect overlegd worden.

Waarin zit de meerwaarde van de combinatie van meerdere partijen in een pand

In het gebouw worden verbindingen gemaakt die het mogelijk maken om gemakkelijk van elkaars ruimte gebruik te maken. Vanwege de beheersbaarheid is het ook praktisch om wel duidelijk je eigen ruimten en entree te hebben. Zodat de verschillend partijen wel de lusten maar niet de lasten van een discussie over gemeenschappelijke ruimte krijgen, waar niemand zich echt verantwoordelijk voor voelt.

Wie gaat de binnen en buitenruimte exploiteren

Iedere organisatie is in principe verantwoordelijk voor de exploitatie van de eigen ruimte. Het groot onderhoud van de buitengevel en de gebouwinstallaties wordt gezamenlijk opgepakt.
Versa Welzijn verzorgt de exploitatie van het buurthuis. Hier is volop ruimte voor buurtinitiatieven.

Het proces rondom de realisatie

Waarom is het Programma van Eisen (PvE) niet eerst kenbaar gemaakt aan de bewoners, voordat dit is vastgesteld door het college

Dat is de bevoegdheid van het college. Wel is het zo dat het bouwplan eerst inclusief investeringsplan aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd en door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, voordat zij een investeringsbesluit vrij geven voor de bouw.

Is er door de klankbordgroep ruggespraak gehouden met de buurt nadat het voorbereidingskrediet is vastgesteld?

De diverse leden van de klankbordgroep staan steeds in nauw contact met de buurt. Ook Versa Welzijn heeft dagelijks contact met bewoners. De klankbordgroep zet zich vol enthousiasme in om hier het maximale uit te halen.

Wat is de achterliggende visie voor dit gebouw

De achterliggende visie is om een centrale plek te creëren die de buurt verbindt en waar veel functies samenkomen waar behoefte aan is en met efficiënt gebruik van de ruimte.

Waarom is de keuze voor een architect een Europese aanbesteding?

Het is wettelijk vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met overheidsgeld. Deze ontwerpopdracht overschrijdt het drempelbedrag en moet daarom de tijdrovende procedure voor een Europese architectenselectie doorlopen.

Wat zijn de selectievoorwaarden voor een architect

De selectievoorwaarden voor de architect zijn verwoord in de Selectieleidraad. Deze is op te vragen bij m.negen@hilversum.nl.

Op basis waarvan worden deze selectievoorwaarden voor een architect gemaakt?

De projectgroep heeft de kwalitatieve selectievoorwaarden bepaald. De inkoopadviseur van de gemeente begeleidt dit traject en heeft de juridische en financiële voorwaarden bepaald.

Het ontwerp en de bouw van het MFA

Duurzaamheid

In hoeverre wordt er rekening gehouden met duurzaamheid in dit gebouw? Zoals het er nu uitziet wordt het een BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Maar, gestreefd wordt naar een Energie Neutraal Gebouw. Het gebouw wordt sowieso gas-loos. Gedurende het ontwerpproces, zal de installatie-/duurzaamheidsadviseur het pakket aan maatregelen voordragen hoe te komen tot een zo duurzaam mogelijk gebouw. Het geheel dient uiteraard ook budgettair haalbaar te zijn. Het team streeft naar een balans tussen architectonische en functionele kwaliteit, exploitatie-/onderhoudskosten, duurzaamheid en bouwbudget.

Blijft de speeltuin openbaar

Bij het ontwerp voor het gebouw hoort ook het ontwerp van de buitenruimte om het gebouw heen. Of de speeltuin blijft zoals deze nu is, is nog niet bekend. Deze functie zal in ieder geval ergens terug komen. Het streven is om de buitenruimte openbaar te laten.

Parkeerdruk

Is er gedacht aan de parkeerdruk die toeneemt als het gebouw zoveel functies huisvest? Jazeker. Het project is zich bewust van de enorme parkeerdruk in de wijken probeert zoveel mogelijk parkeerplekken op de kavel zelf aan te bieden zodat de druk in ieder geval niet toeneemt.

Hergebruik oude Lelie Paulusschool

Gaat het oude gebouw van De Lelie helemaal weg?
Bij de start van de architect, wordt onderzocht of hergebruik van (een deel van) De Oude Lelie technisch en financieel haalbaar is.
Het oude gebouw van de Paulusschool wordt helemaal gesloopt.

Hoe hoog wordt het gebouw

Het gebouw heeft 2 bouwlagen: een begane grond en een eerste verdieping. De geschatte hoogte komt daarmee op circa 6 á 7 meter.

Hoe groot is de kavel

Net zo groot als de kavel nu is waar de Paulusschool op staat: ongeveer 3400m2.

Erfgrens

Het is bekend dat De ‘Oude’ Lelie heel dicht op de erfgrens staat. Dit is vrij uitzonderlijk. Bij de start van de architect wordt nauwkeurig geanalyseerd hoe groot het te bouwen volume is en door middel van diverse studies inzichtelijk gemaakt wat de meest logische opties zijn om het gebouw te plaatsen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle bestemmingsplanregels. In het bestemmingsplan wordt ook voorgeschreven hoe dicht op de erfgrens gebouwd mag worden. Bij de positionering van het gebouw nemen we ook de bezonningsstudie mee. Deze geeft inzicht in de (extra) schaduw die de nieuwbouw veroorzaakt. Het is een complexe puzzel met veel variabelen en wensen van een groot aantal belanghebbenden. Daarom zetten we ons nu in om door middel van een zorgvuldig te doorlopen architectenselectie een architect te selecteren die hier veel ervaring mee heeft.

Hoeveel vierkante meter kantoorruimte komt er

Er komen geen aparte kantoren of werkplekken in het gebouw. De kantoorruimtes die er zijn, zijn nodig voor de functie van de instanties die er ruimte krijgen. Wel wordt erover nagedacht om het in de huiskamer van het buurthuis mogelijk te maken om daar met je laptop te werken.

Komen er ramen aan de kant van de Hilvertsweg?

Er is nog geen ontwerp dus over dit soort aspecten kan nog niets gezegd worden.

Komen er aparte ingangen?

Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de diverse organisaties allemaal door de zelfde deur naar binnen gaan en door elkaar heen lopen. Het gebruik van elkaars ruimte zal op een gecontroleerde manier plaats vinden. Binnen worden er doorgangen gemaakt waardoor het gebruik van elkaars ruimten laagdrempelig wordt. Zodra de architect start kan het medegebruik van elkaars ruimten ook verder verkend worden en kunnen concrete voorstellen van de architect er ook toe leiden dat voor een iets andere invulling van het PvE wordt gekozen dan vooraf (op papier) was bedacht.

Waar komt de hoofdingang?

Het is nog niet bekend hoe de entree-logistiek exact wordt ingevuld.

Blijft er nog genoeg ruimte voor groen en om te spelen

We streven naar het behoud van zoveel mogelijk buitenruimte en hebben er vertrouwen in dat er voldoende ruimte overblijft om hier een prettige buitenruimte van te maken.

Waar vind ik de definitieve schetsen

De architect start direct na het afronden van de architectenselectie. De schatting is dat de definitieve schetsen er medio juli 2021 zullen zijn.

Is er een wijziging nodig van het bestemmingsplan?

Nee, op het perceel rust nu een maatschappelijke bestemming en dat is ongewijzigd.

Komt er een terras?

Het plan is om aansluitend aan de huiskamer van het buurthuis een bescheiden terras te realiseren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier een terras geëxploiteerd wordt dat concurreert met horeca in de omgeving.

Kunnen andere partijen activiteiten organiseren binnen de MFA?

De partners van de MFA staan open voor alle ideeën, dus ook voor andere partijen die een leuk plan hebben.

De klankbordgroep

Wat is de klankbordgroep

De klankbordgroep betreft een groep buurtbewoners, buurtondernemers, betrokkenen van De Oude lelie die de buurt vertegenwoordigt en belangrijke input levert aan de projectgroep. Versa Welzijn coördineert de klankbordgroep

Aanmelden voor de klankbordgroep


Aanmelden klankbordgroep kan via deze button

Hoeveel tijd kost het om deel te nemen aan de klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit mensen met verschillende specifieke expertises en komt niet verplicht samen volgens een vast patroon. Hoeveel tijd u eraan kwijt bent is afhankelijk van hoeveel tijd u eraan wilt besteden en afhankelijk van de projectfase. Heeft u een bouwkundige achtergrond? Dan zult u meer tijd kwijt zijn in de bouwfase van het project, dan wanneer het gebouw is opgeleverd. Heeft u een styling achtergrond? Dan bent u meer tijd kwijt tijdens de inrichting.

Is de klankbordgroep een representatieve afspiegeling van de buurt?

De klankbordgroep zou er graag meer jonge mensen bij willen hebben. De jongere generatie wordt aangemoedigd om zich aan te melden zodat er een brede vertegenwoordiging uit de buurt is. In overleg met de huidige leden wordt gekeken welke rol het best bij u past. De verwachting is dat naarmate het project concreter wordt, de interesse in deelname aan deze klankbordgroep toeneemt.

Is er een geschreven motivatie nodig om toegelaten te worden tot de klankbordgroep?

Nee, iedereen is welkom. Met elkaar wordt dan bekeken wat een geschikte taak zou kunnen zijn.

Neemt Buurtpost Zuid ook deel?

Leden van Buurtpost Zuid zijn net als andere buurtbewoners welkom om deel te nemen in de klankbordgroep.

Zijn de resultaten van de enquête (begin 2021) door Buurtpost Zuid meegenomen in het project?

Deze specifieke resultaten zijn niet meegenomen in het project. Het Programma van Eisen was destijds al nagenoeg gereed.

Waarom komen er aparte ingangen terwijl het een gebouw is

Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de diverse organisaties allemaal door de zelfde deur naar binnen gaan en door elkaar heen lopen. Het gebruik van elkaars ruimte zal op een gecontroleerde manier plaats vinden. Binnen worden er doorgangen gemaakt waardoor het gebruik van elkaars ruimten laagdrempelig wordt. Zodra de architect start, kan het medegebruik van elkaars ruimten ook verder verkend worden en kunnen concrete voorstellen van de architect er ook toe leiden dat voor een iets andere invulling van het Programma van Eisen wordt gekozen dan vooraf (op papier) was bedacht.