Kleine Spoorbomen

Variant KL26/KL28/KL29

De Kleine Spoorbomen zijn een belangrijke verkeersschakel tussen het Centrum en de wijken Over ’t Spoor. Fietsers, (vracht)auto’s, bussen, en voetgangers maken er veel gebruik van. Ze komen uit allerlei richtingen bij de overweg bij elkaar op een beperkte ruimte. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook is de overweg is per uur circa 23 minuten gesloten. Veel Hilversummers ervaren de overweg daardoor een barrière tussen het Centrum en Over ’t Spoor. De problemen worden groter omdat het wegverkeer en het treinverkeer zullen toenemen. Binnen het project Kleine Spoorbomen zoekt de gemeente Hilversum samen met bewoners en andere belanghebbenden naar mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Mogelijke oplossingen herinrichting

In eerste instantie heeft de gemeente samen met een klankbordgroep van diverse betrokkenen in de 2e helft van 2017 gekeken naar alle mogelijke oplossingen voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen. ProRail, verantwoordelijk voor de veiligheid op het spoor, schoof op enig moment ook aan. Tijdens intensieve werksessies zijn mogelijke oplossingen besproken. De belangrijkste conclusie: géén tunnel of viaduct, wel herinrichting van de overweg. ProRail deelt deze conclusie van de klankborgroep. Zij maakten ‘de vertaling’ naar twee oplossingsvarianten voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen die het meest haalbaar lijken: KL26 en KL28 (pdf, 565 kB). In beide varianten blijft autoverkeer in twee richtingen over de Kleine Spoorbomen mogelijk. Wel vervallen er rijrichtingen op de aangelegen kruisingen.

Het college van B en W besluit op 6 november 2018 om variant KL26 verder te laten onderzoeken door ProRail in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Deze voorkeursvariant is gekozen omdat deze het beste scoort op de veiligheid bij de overweg en op de doorstroming van het verkeer. Variant KL28 valt in het onderzoek nog niet helemaal af en wordt als ‘terugvaloptie’ achter de hand gehouden.

Klankbordgroep ‘Wijkverkeer Kleine Spoorbomen’ adviseert autovrije spoorwegovergang

Begin 2019 startte een nieuwe klankbordgroep ‘Wijkverkeer Kleine Spoorbomen (opgericht in januari 2019) in nauwe samenwerking met de gemeente een (breder) onderzoek naar de verkeersveiligheid op de overweg en in de wijken aan de oostzijde van de Kleine Spoorbomen. Ook werd de leefbaarheid in de wijken en de autobereikbaarheid van het centrum onder de loep genomen. Een onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau voerde het onderzoek uit. Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op de twee varianten (KL26 en KL 28) voor aanpassing van de verkeersituatie rondom de Kleine Spoorbomen. In maart werd er een derde variant aan het onderzoek toegevoegd: een autovrije overgang, waarbij de overgang wel openblijft voor alle vormen van langzaam verkeer. In haar eindadvies pleit de klankbordgroep voor deze oplossing. Volgens het overgrote deel van de klankbordgroep scoort deze variant het beste op spoorveiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk. De onafhankelijk adviseur van XTNT deelt deze mening. Dat leidt tot de aanbeveling om ook de optie “Overweg dicht voor autoverkeer” naast de andere twee varianten verder uit te laten werken.

Nader onderzoek 3 varianten door ProRail

ProRail, verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor, was al bezig met het verder onderzoeken van de verkeersvarianten KL26 en KL28 op het gebied van spoorwegveiligheid op de overweg en technische haalbaarheid. Het college van B&W heeft op 9 juli 2019 besloten om de derde variant “Overweg Kleine Spoorbomen dicht voor al het autoverkeer” (onder de naam KL29 (pdf, 176 kB) ook door ProRail te laten onderzoeken. Hiermee neemt het college het advies van de ‘Klankbordgroep Wijkverkeer Kleine Spoorbomen’ over om ook deze variant verder uit te werken. Het eindadvies over de meest wenselijke wijze waarop de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen voor alle gebruikers veiliger gemaakt kan worden, zou aanvankelijk medio oktober 2019 klaar zijn. Maar door de complexiteit van het onderzoek is er iets meer tijd nodig. De onderzoekers verwachten nu begin februari 2020 het gezamenlijke advies van ProRail (verantwoordelijk voor veiligheid spoor) en gemeente (verantwoordelijk voor veiligheid weg) gereed te hebben.

Collegebesluit B&W: ‘Kleine Spoorbomen dicht voor autoverkeer”

11 februari 2020: Het college van B en W besluit dat de Kleine Spoorbomen op termijn geheel dicht gaan voor gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsen en voetgangers blijft de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen na de herinrichting open. Het besluit van B en W is gebaseerd op adviezen van zowel buurtbewoners (op basis van uitgebreide participatie) als van deskundigen. Met dit besluit (de zogenoemde KL-29 variant) wil het College van Burgemeester en Wethouders de verkeersveiligheid op en rond de Kleine Spoorbomen structureel verbeteren.

Gemeenteraad stemt in met sluiting Kleine Spoorbomen

In de periode april – mei 2020 boog de politiek zich over het raadsvoorstel Kleine Spoorbomen

16 april 2020: Een gecombineerde raadscommissie buigt zich over het voorstel van B en W om op termijn de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen – na herinrichting gebied rond de overgang – geheel te sluiten. Op 16 april geven allereerst zeven burgers, op individuele titel of namens een achterban, hun mening over het voorstel. Samenvattend hebben zij geen bezwaar tegen het veiliger maken van de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen, maar wel tegen de gevolgen daarvan: een toename van verkeer op de Buitenring-Noord.

22 april 2020: vervolg debat tussen de commissieleden en de wethouder Arno Scheepers, portfeuillehouder Kleine Spoorbomen. Het merendeel van de partijen onderschrijft de noodzaak om de verkeersveiligheid bij de Kleine Spoorbomen aan te pakken. De variant KL-29 is daarbij de juiste keuze. Wel erkennen vrijwel alle politici de gevolgen van deze keuze: meer verkeer op de Johannes Geradtsweg. Na een toezegging van wethouder Scheepers om snel met belanghebbenden te kijken naar mogelijkheden om de doorstroming te vergroten, waarbij op voorhand alle ideeën bespreekbaar zijn, stemt een in met behandeling - met debat - in de raad.

06/07 mei 2020: De voltallige gemeenteraad vergadert over het voorstel KL-29. Er is unanieme steun voor de aanpak van de verkeersonveilige situatie. Ook is er brede erkenning voor de verkeersgevolgen ervan voor de Buitenring, met name voor de Johannes Geradtsweg. Om die reden stemmen uiteindelijk de oppositiepartijen SP, CDA, ChristenUnie, PvdA en Leefbaar Hilversum tegen het plan. Zij willen eerst wachten op een integrale mobiliteitsvisie voor geheel Hilversum. De coalitiepartijen Hart voor Hilversum, D66, GroenLinks en de VVD stemmen voor. Hierdoor wordt het plan met 24 stemmen voor en 11 tegen, net na middennacht (7 mei, 00.10 uur) aangenomen.

Vervolg project Kleine Spoorbomen

De feitelijke aanpassing van de spoorwegovergang gaat op z'n vroegst in 2022 van start. Eerst moet er een ontwerp voor de herinrichting van het gebied rond de spoorwegovergang worden gemaakt. Daar worden omwonenden en deskundigen natuurlijk weer bij betrokken. Dat proces gaat na de zomer 2020 van start. Pas als er een goed doordacht en breed gedragen plan ligt, gaat dat opnieuw naar de raad die dan de investeringsgelden moet vrijgeven om de herinrichting te realiseren.

Voordat de werkzaamheden op en rond de spoorwegovergang van start gaan, moet eerst de Oosterengweg weer open voor het verkeer. Dit gebeurt na afronding van de werkzaamheden rondom de nieuwe busverbinding HOV in ’t Gooi.

Meer informatie