Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Kleine Spoorbomen

Variant KL26/KL28/KL29 | Klankbordgroep | Verder onderzoek

De Kleine Spoorbomen zijn een belangrijke verkeersschakel tussen het Centrum en de wijken Over ’t Spoor. Fietsers, (vracht)auto’s, bussen, en voetgangers maken er veel gebruik van. Ze komen uit allerlei richtingen bij de overweg bij elkaar op een beperkte ruimte. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook is de overweg is per uur circa 23 minuten gesloten. Veel Hilversummers ervaren de overweg daardoor een barrière tussen het Centrum en Over ’t Spoor. De problemen worden groter omdat het wegverkeer en het treinverkeer zullen toenemen. Binnen het project Kleine Spoorbomen zoekt de gemeente Hilversum samen met bewoners en andere belanghebbenden naar mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Mogelijke oplossingen herinrichting

In eerste instantie heeft de gemeente samen met een klankbordgroep van diverse betrokkenen in de 2e helft van 2017 gekeken naar alle mogelijke oplossingen voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen. ProRail, verantwoordelijk voor de veiligheid op het spoor, schoof op enig moment ook aan. Tijdens intensieve werksessies zijn mogelijke oplossingen besproken. De belangrijkste conclusie: géén tunnel of viaduct, wel herinrichting van de overweg. ProRail deelt deze conclusie van de klankborgroep. Zij maakten ‘de vertaling’ naar twee oplossingsvarianten voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen die het meest haalbaar lijken: KL26 en KL28 (pdf, 565 kB). In beide varianten blijft autoverkeer in twee richtingen over de Kleine Spoorbomen mogelijk. Wel vervallen er rijrichtingen op de aangelegen kruisingen.

Het college van B en W besluit op 6 november 2018 om variant KL26 verder te laten onderzoeken door ProRail in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Deze voorkeursvariant is gekozen omdat deze het beste scoort op de veiligheid bij de overweg en op de doorstroming van het verkeer. Variant KL28 valt in het onderzoek nog niet helemaal af en wordt als ‘terugvaloptie’ achter de hand gehouden.

Klankbordgroep ‘Wijkverkeer Kleine Spoorbomen’ adviseert autovrije spoorwegovergang

Begin 2019 startte een nieuwe klankbordgroep ‘Wijkverkeer Kleine Spoorbomen (opgericht in januari 2019) in nauwe samenwerking met de gemeente een (breder) onderzoek naar de verkeersveiligheid op de overweg en in de wijken aan de oostzijde van de Kleine Spoorbomen. Ook werd de leefbaarheid in de wijken en de autobereikbaarheid van het centrum onder de loep genomen. Een onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau voerde het onderzoek uit. Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op de twee varianten (KL26 en KL 28) voor aanpassing van de verkeersituatie rondom de Kleine Spoorbomen. In maart werd er een derde variant aan het onderzoek toegevoegd: een autovrije overgang, waarbij de overgang wel openblijft voor alle vormen van langzaam verkeer. In haar eindadvies pleit de klankbordgroep voor deze oplossing. Volgens het overgrote deel van de klankbordgroep scoort deze variant het beste op spoorveiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk. De onafhankelijk adviseur van XTNT deelt deze mening. Dat leidt tot de aanbeveling om ook de optie “Overweg dicht voor autoverkeer” naast de andere twee varianten verder uit te laten werken.

Nader onderzoek 3 varianten door ProRail

ProRail, verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor, was al bezig met het verder onderzoeken van de verkeersvarianten KL26 en KL28 op het gebied van spoorwegveiligheid op de overweg en technische haalbaarheid. Het college van B&W heeft op 9 juli 2019 besloten om de derde variant “Overweg Kleine Spoorbomen dicht voor al het autoverkeer” (onder de naam KL29 (pdf, 176 kB) ook door ProRail te laten onderzoeken. Hiermee neemt het college het advies van de ‘Klankbordgroep Wijkverkeer Kleine Spoorbomen’ over om ook deze variant verder uit te werken. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio oktober verwacht.

Vervolg

Op basis van de adviezen uit beide onderzoeken (Klankbordgroep wijkverkeer en ProRail) zal het college van B&W in het najaar een voorstel aan de gemeenteraad doen over de wijze waarop de verkeerssituatie rondom de Kleine Spoorbomen moet worden aangepakt. De planning is dat de gemeenraad daar in december vervolgens een besluit over neemt.

Meer informatie