Presentaties, verslagen en documenten

Handouts | Programma van Eisen | Visie | Stedenbouwkundig Plan

Documenten 2021

Documenten 2020

Documenten 2019

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2019 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan in ontwikkeling. Al eerder, op 16 april 2016, ging het college van B&W akkoord met deze plannen.

Documenten 2018

Van september tot december 2018 kunnen geïnteresseerden meedenken over de twee modellen voor het stedenbouwkundig plan en over de beeldkwaliteit. Hieronder vindt u de presentaties:

2 oktober rondetafelgesprekken omwonenden en presentatie gemeenteraad

8 oktober inloopbijeenkomst: modellen stedenbouwkundigplan en Kleine Spoorbomen

Documenten 2017

In 2017 hebben bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden hun ideeën kunnen geven voor het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. Hieronder vindt u de verslagen en presentaties:

Achtergronddocumenten

De gemeenteraad heeft 14 december 2016 de Stedenbouwkundige Visie en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het stationsgebied vastgesteld. Deze zijn afgestemd met diverse stakeholders, zoals NS, Prorail, Spoorbouwmeester en Connexxion.

In de Structuurvisie Hilversum 2030 uit 2013 en in de Centrumvisie uit 2015 worden uitgangspunten voor het Stationsgebied genoemd. In de visie op het Stationsgebied staan de eerste ruwe schetsen hoe we met het stationsgebied om willen gaan. Het plan dat we nu maken is een uitwerking van deze schetsen.

Besluiten gemeenteraad

In december 2017 heeft de gemeenteraad gesproken over het concept stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied van Hilversum. Op hoofdlijnen is er veel steun voor het plan. De raad stemde dan ook in met het plan, maar heeft wel twee amendementen (voorstellen tot wijzigingen) aangenomen:

  1. Het eerste amendement gaat over een goede uitwerking van de beeldkwaliteit in het gebied. Dit gaat over de sfeer en uitstraling van het gebied en hoe de bebouwing eruit ziet.
  2. In het tweede amendement heeft de raad aan het college gevraagd om het verkeersvraagstuk rond het Stationsgebied verder uit te werken*. Het gaat met name over de ligging van de centrumring ter hoogte van de Koninginneweg, de Kleine Spoorbomen en de Schapenkamp (verdiept of op maaiveld).

Het raadsbesluit met de amendementen vindt u bij de vergaderstukken van 6 december 2017.

Op 29 mei 2019 stemde de gemeenteraad in met het definitieve stedenbouwkundig plan Stationsgebied. Dit plan is een uitwerking van het conceptplan waarmee de raad in december 2017 instemde. Het definitieve plan is op een groot aantal punten aangepast. Het raadsbesluit met de amendementen vindt u bij de vergaderstukken van 29 mei 2019.

Bijlage