Stationsgebied

Na jaren van planvorming, participatie en besluitvorming, gaat Hilversum invulling geven aan een langgekoesterde wens: de transformatie van het Stationsgebied tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied voor iedereen. Op 15 september 2021 gingen alle seinen op groen. De gemeenteraad besloot positief over de financiën en kaders voor het plan dat de uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied mogelijk maakt. De raming van de totale ontwikkeling bedraagt ongeveer € 56 miljoen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is. Een Stationsgebied met de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad.

In 2021 begonnen al de eerste voorbereidende werkzaamheden. Na het raadsbesluit gaan we in volle vaart vooruit. De komende jaren is aan beide kanten van het spoor een enorme transformatie te zien en te beleven.

Wat is het Stationsgebied ?

Het Stationsgebied ligt in het centrum van Hilversum. Kort gezegd gaat het om het gebied tussen het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernardstraat.

Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit?

Levendig en écht Hilversums

Op dit moment is de uitstraling van dit gebied nog kil met veel beton, maar dat gaat veranderen! De Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur wordt zichtbaar in het nieuwe Stationsgebied Met het doortrekken van de kwaliteiten van het centrum tot aan het station wordt het gebied fraaier. Straten, lanen, pleinen en brinkjes vormen de kern van het nieuwe Stationsgebied. Er komt veel meer groen, water en levendigheid, wat het fijner maakt om hier te verblijven en doorheen te reizen. Meer groen en het toevoegen van water, zowel boven als onder de grond, dragen bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

De Kwekerij, die vorig jaar is geopend, is een voorproefje van het nieuwe Stationsgebied. Koffie of een biertje drinken, jeu de boules spelen: die sfeer willen we uiteindelijk in het Stationsgebied krijgen. In het gebied krijgen voetgangers en fietsers volop de ruimte via aantrekkelijke en veilige routes. Het Stationsgebied krijgt zo echt een eigen Hilversums gezicht. En anders dan nu, is het in de toekomst voor iedereen meteen duidelijk: ik ben in Hilversum Mediastad.

Wonen, werken en verblijven

Diverse locaties aan weerszijden van het Station bieden in de toekomst samen ruimte voor 600 tot 1000 extra woningen. Aan de centrumzijde is ruimte voor 325 woningen. Hiervan is 33% sociaal, 50% middelduur en 17% duur. Daarnaast is er ruimte voor in ieder geval 12.000 m² niet-woonfuncties, waaronder kantoren, creatieve bedrijven en in beperkte mate retail en horeca. Hilversum wil hier minstens één nieuw beeldbepalend rijksmonument laten verrijzen.  
De gemeente daagt de markt echter uit om energie neutrale of energie opwekkende gebouwen te bouwen. Na oplevering van de fietsenstalling onder het stationsplein in 2026 is er ruimte om ook de overige bouwwerkzaamheden in het gebied op te starten, Het gebied zal vooral mensen trekken die weinig van de auto en vooral van het openbaar vervoer gebruik maken.

Nieuwe fietsenstallingen

In 2026 wordt naar verwachting de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein opgeleverd met plek voor ruim 5.000 fietsen. Aan de Oostzijde van het station komen daar in de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij.  Door alles opnieuw in te richten, kunnen mensen straks makkelijker hun weg vinden in het  Stationsgebied. Hieronder lees je meer over het stallen van fietsen tijdens de voorbereidende werkzaamheden in het Stationsgebied.

Tijdelijk fietsparkeren

Vanwege de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van het Stationsgebied is eind maart 2021 een deel van fietsenrekken op de Schapenkamp verplaatst. Vanaf 28 juni 2021 is de grote stalling op het Stationsplein gesloten. Tijdens de werkzaamheden zijn er tijdelijke fietsenstallingen. In de toekomst verhuizen de fietsenrekken nog vaker tijdens de werkzaamheden aan het  Stationsgebied. Natuurlijk informeren we de fietsers daar tegen die tijd uitgebreid over. We realiseren ons dat het verplaatsen van fietsenrekken even wennen is, maar vanwege de werkzaamheden is dit wél noodzakelijk. En we krijgen er iets heel moois voor terug: een aantrekkelijk, dynamisch, groen Stationsgebied. Mét mooie, nieuwe fietsenstallingen.

Groener busstation met elektrische bussen


Begin 2022 wordt een tijdelijk busstation aangelegd om ruimte te maken voor de aanleg van het nieuwe, groenere en duurzame busstation vanaf het tweede kwartaal van 2022.
Op het nieuwe busstation komt een eiland, waar reizigers kunnen wachten op hun (HOV) bus. Dit wordt compact, groen en overzichtelijk ingericht, met een beeldbepalende overkapping voor wachtende reizigers. De regio Gooi- en Vechtstreek biedt met dit nieuwe busstation als eerste volledig elektrisch busvervoer aan. Hierdoor is de uitstoot van gassen en geluid vele malen minder dan in de huidige situatie. Het streven is om het nieuwe busstation te realiseren vóór de oplevering van de busbaan HOV in ’t Gooi eind 2022.

Station met twee voorkanten

Een vernieuwd Stationsgebied past perfect in het plaatje van het aantrekkelijke en goed bereikbare centrum waar Hilversum aan werkt. We verbeteren de aansluiting tussen het station en het centrum waardoor er meer eenheid ontstaat. Ook de verbinding tussen Hilversum Oost, het Stationsgebied en het centrum verbeteren we.
Het Stationsplein en het Oosterspoorplein worden allebei vernieuwd en de fietstunnel wordt aangepakt. We verbreden de ingangen van de tunnel en maken de tunnel transparanter waardoor deze straks aantrekkelijker en veiliger is. Met NS en ProRail wordt gewerkt aan de wens om de stationshal uit te breiden tot een aantrekkelijke, ruime entree van de stad. Het station krijgt door de aanpassingen twee voorkanten. Daarmee komt een belangrijke wens van de gemeente én van Hilversummers uit.

Betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

Autoverkeer kan het Stationsgebied niet altijd goed bereiken. De wegen rond het station staan vaak vast, vooral op dagen dat er markt is. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor ronkende motoren en uitlaatgassen van stilstaande auto’s. Om te zorgen dat het verkeer in de toekomst beter kan doorrijden, verleggen we vanaf eind 2025 de centrumring. Dit heeft ook als doel om het Marktplein en het centrum met elkaar te verbinden. Die eenheid is er nu niet vanwege het vele autoverkeer dat er tussendoor rijdt. Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere inrichting. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Samen tot een plan komen

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot, langlopend en ingewikkeld project met impact voor de omgeving in het hart van de stad. Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties, bewoners, gebruikers en ondernemers) is en wordt regelmatig uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het Stationsgebied.
Er zijn allerlei zaken om rekening mee te houden. Daarom is om te beginnen een stedenbouwkundig plan gemaakt, ‘De 7 Straatjes’. In dit plan staat hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Waar komen de wegen, de fietspaden en de voetpaden? Wat is de beste plek voor het busstation? En waar moet de bebouwing komen? Voor dit plan heeft de gemeente uitgebreid overlegd met belangengroepen en betrokken partijen. Ook de inwoners van Hilversum op zijn op meerdere momenten betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zij konden hun ideeën delen en meepraten over de voorlopige plannen. De reacties van al deze mensen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan dat op 29 mei 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het uiteindelijke bestemmingsplan (de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan) en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Op 29 juni 2021 is de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum in het college vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota staan de doelen, ambities, kaders, planning tot 2030 voor de realisatie van het Stationsgebied. Op 15 september heeft de raad positief besloten en kan de uitvoering van de plannen van start.  

Planning Stationsgebied 2021-2030

Van 2021 tot 2024 worden er diverse sloop en grondwerkzaamheden uitgevoerd in het Stationsgebied. In 2022 wordt een nieuw busstation gerealiseerd. De tijdelijke inrichting van de nieuwe centrumring vindt plaats tussen 2023 en 2026. Van 2023 tot 2024 wordt gewerkt aan de Kleine Spoorbomen. Van 2023 tot 2029 wordt er op het Stationsplein nieuwbouw gerealiseerd. Tegelijkertijd start van 2023 tot 2026 de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Vanaf 2026 moet er dan een autoluwe Stationsstraat zijn. Ook start vanaf 2026 de nieuwbouw op de Koninginneweg. Dit is in 2029 afgerond. Ten slotte vindt de definitieve verlegging van de centrumring plaats tussen 2029 en 2030.

Deze planning is in september 2021 opgesteld op basis van toenmalige inzichten. Door (onvoorziene) omstandigheden kan aanpassing nodig zijn.

Sloop GAK kelder

De gemeente laat de GAK kelder op het Stationsplein slopen om ruimte vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied, zoals een nieuw busstation en toekomstige nieuwbouw. De gemeente Hilversum realiseert hier de komende jaren een aantrekkelijk, dynamisch en groen Stationsgebied, waar het prettig wonen, werken en verblijven is.
De sloop van de GAK kelder start later dan gepland. Om overlast te beperken was het de bedoeling in de zomervakantie met de sloopwerkzaamheden te starten. Dit bleek in de praktijk niet mogelijk. Vanwege geconstateerde bodemverontreiniging had het project al enige vertraging opgelopen. Daarnaast is vertraging ontstaan omdat de damwanden die nodig zijn om de GAK kelder veilig te kunnen slopen, pas vanaf half oktober beschikbaar zijn. Bovendien moet eerst de kop van de Interwijktunnel aan de Centrumkant verwijderd worden. Deze is bouwkundig verbonden met de GAK kelder.

Nadat de kop van de Interwijktunnel aan de centrumzijde gesloopt is, worden er damwanden rondom de GAK kelder geplaatst. Deze zijn nodig voor het realiseren van een veilige werkomgeving. Daarna start de sloop van de GAK-kelder. De planning is dat deze voor het eind van dit jaar is afgerond.
Zie voor meer informatie over de planning en de werkzaamheden onderstaand overzicht:

Weeknummer Activiteit
34  (23 t/m 27 augustus) Plaatsen bouwkeet/bouwhekken
35 (30/8 t/m 3 september) Voorbereidende werkzaamheden Interwijktunnel
38 (vrijdag 24 september) Afsluiten Interwijktunnel (tunnel gaat voor ca. 2 maanden dicht)
39 (27/9 t/m 3 oktober) Sloop 'kop centrumzijde' Interwijktunnel
42 (18 t/22 oktober) Plaatsen van damwanden rondom GAK kelder (nodig voor het realiseren van een veilige werkomgeving)
Oktober tot eind 2021 Na het plaatsen van de damwanden start sloop van de GAK kelder

 

Tijdelijke afsluiting Interwijktunnel vanaf 24 september

Onder het Station bevindt zich de Interwijktunnel, een fiets- en voetgangerstunnel tussen de oost- en centrumzijde van het Station. Omdat deze tunnel en de GAK-kelder bouwkundig met elkaar verbonden zijn, is het noodzakelijk voorafgaand aan de sloop van de GAK-kelder eerst de 'kop' van de tunnel aan de centrumzijde van het Station te verwijderen. Daarom is de Interwijktunnel  vanaf vrijdag 24 september 2021 voor circa twee maanden tijdelijk afgesloten.

Voorbereidende werkzaamheden

Sinds 7 september staan er twee kranen op het Stationsplein bij de locatie GAK-kelder en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de verwijdering van de kop van de Interwijktunnel. De aannemer start met het verwijderen van een gedeelte - circa 30 meter breed - van het dak van de GAK-kelder. Als dat weg is, kunnen de machines over de keldervloer rijden. Ook ontstaat er ruimte rondom de Interwijktunnel en kan de aannemer de kop van de Interwijktunnel 'wegknijpen' in plaats van wegbreken. Dat geeft minder geluidshinder.

Alternatieve fietsroutes via Beatrixtunnel en Kleine Spoorbomen

De gemeente communiceert al vanaf begin augustus over de afsluiting van de tunnel en alternatieve routes. Zo zijn de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en de directe omgeving per brief ingelicht en worden persberichten en social media ingezet. Er komen borden waarop de omleidingsroutes staan aangegeven. Fietsers worden vanaf 24 september omgeleid via de Beatrixtunnel of via de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen. Om het verkeer bij deze drukke overgang zo veilig mogelijk te laten doorstromen zet de gemeente verkeersregelaars in. Om de snelheid van het autoverkeer af te remmen komen er verkeersdrempels op de Noorderweg vlak voor en na de afslag naar de overgang Kleine Spoorbomen.

Bij de Beatrixtunnel wordt bekeken of fietsers die uit de tunnel komen bij de oversteek bij de verkeerslichten (Schapenkamp/Prins Bernardstraat) voldoende opstelruimte en tijd hebben. Indien nodig, kan de gemeente de tijd, dat de verkeerslichten op groen staan, wijzigen

Route voor voetganger en minder valide door Stationshal

Voetgangers die van de centrumzijde naar de oostzijde van het Station willen - en vice versa - hoeven niet om te lopen. De NS stelt barcodes beschikbaar zodat ook voetgangers zónder OV chipkaart door de poortjes in het station kunnen.

Wie een NS-/OV-chipkaart heeft, kan gebruik maken van het passagerecht. Dit kan bij een NS-kaartautomaat gratis worden opgeladen en is een sleutel om eenmalig door de poorten te komen, let op: het is geen vervoersbewijs. Het passagerecht biedt toegang voor 1 persoon. Heb je een OV-chipkaart met voldoende saldo (€10 of €20), en check je binnen 60 minuten in- en uit, dan kan je de poortjes in Station Hilversum ook kosteloos passeren. Wie geen NS-/OV-chipkaart heeft kan een losse barcode met instructie krijgen voor passagerecht via de poortjes. Vanaf 24 september tot en met 29 september worden deze uitgereikt bij de ingang aan beide zijden van de tunnel. De barcodes zijn vanaf 24 september ook verkrijgbaar bij de VVV (Stationsplein 27) aan de centrumzijde en bij Matthijs Boon Brood en Banket (Noorderweg 2 - 4) aan het Oosterspoorplein.

Bereikbaarheid Station

Het station blijft aan de centrum- en aan de oostkant gewoon bereikbaar. De ingang van de Interwijktunnel aan de kant van het Oosterspoorplein is alleen open voor toegang tot de bewaakte NS fietsenstalling en de fietsenmaker.

Fietspad langs Schapenkamp

Een deel van het fietspad op de Schapenkamp langs de GAK-kelder (zie kaartje) is op 16 augustus tot eind van dit jaar al afgesloten vanwege de aanleg van een bouwinrit. Het fietspad is onderdeel van het terrein waar de sloop van de GAK-kelder gaat plaatsvinden. Fietsers kunnen oversteken naar de andere zijde van de Schapenkamp (richting Centrum). Hiervoor kan men gebruik maken van de bestaande oversteekplaatsen met verkeerslichten. Dit wordt ter plekke met borden aangegeven.

Kaartjeafsluiting tunnelDEFjpeg

Wat houden de sloopwerkzaamheden van de Gak-kelder in  en hoe voorkomen wij hinder?

Slopen gaat gepaard met geluid, stof en vrachtbewegingen. We realiseren ons goed, dat de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in het centrum van Hilversum waar mensen dichtbij wonen en werken. Wij willen de hinder op diverse manieren zoveel mogelijk beperken.

Bouwkundige vooropname

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden vindt er een bouwkundige vooropname plaats. Zo brengen we de bouwkundige situatie van de verschillende gebouwen rondom het werkterrein in beeld. Een onafhankelijke partij voert de vooropname uit en neemt contact op met de eigenaren, of gebruikers van de verschillende gebouwen.

Voorzorgsmaatregelen sloop

De aannemer plaatst bouwhekken voorafgaand aan de sloop. Ook komen er damwanden. De kelder ligt namelijk onder het omliggende terrein en damwanden voorkomen dat het omliggende terrein wegzakt in de bouwput. Zo kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Er wordt ook een tijdelijke in- en uitrit naar de Schapenkamp aangelegd. Dit vanwege de afvoer van sloopmateriaal en puin.

Geluid en stof

De sloopwerkzaamheden vinden plaats met een kraan. Hieraan is een zogenoemde ‘jekker’ of ‘knijper’ bevestigd. Dit kan geluidshinder geven, maar niet meer dan de toegestane wettelijke norm van 72 dB(A).
Om stofoverlast te beperken, sproeit de aannemer het sloopterrein nat.

Vrachtwagenbewegingen

Voor de afvoer van puin, maar ook voor de aanvoer van zand, maakt de aannemer gebruik van vrachtwagens. Deze rijden over de Schapenkamp. Dit is een weg met een hoge verkeersbelasting. De aannemer rijdt daarom niet tijdens de spitsuren om verkeershinder te voorkomen. Ook op woensdag en zaterdag – tijdens de markt – rijdt er geen vrachtverkeer. Nadat de kelder is verwijderd, wordt de bouwput met schoon zand aangevuld. Er ontstaat dan ruimte voor het realiseren van een tijdelijk busstation

Bodemverontreiniging

Onder de GAK-kelder bevindt zich een bodemverontreiniging. Deze bestaat uit zeer kleine deeltjes van enkele zware metalen. De verontreiniging is echter stabiel en kan zich niet verspreiden. Om te voorkomen, dat er tijdens de werkzaamheden enig contact met de omgeving ontstaat, isoleren we deze verontreiniging en dekken we deze af. Door de bouwput vervolgens aan te vullen met  schoon zand, worden eventuele nadelige milieueffecten voor mens en omgeving voorkomen.

Spoorwegovergang Kleine Spoorbomen

De spoorwegovergang Kleine Spoorbomen is een verkeersonveilige plek in Hilversum. In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten deze overgang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Bij dit besluit heeft de gemeenteraad onder meer geluisterd naar het advies van de klankbordgroep, die uit buurtbewoners bestaat. Het is de bedoeling dat deze overweg binnenkort vrij is van gemotoriseerd verkeer. Ook wil de gemeente de straten eromheen verkeersveiliger maken en ervoor zorgen dat dat het verkeer op de centrumring beter kan doorrijden. Met een werkgroep van omwonenden en andere betrokkenen heeft de gemeente de plannen voor spoorwegovergang Kleine Spoorbomen verder uitgewerkt. In de zomer van 2021 heeft de werkgroep een advies uitgebracht, dat najaar 2021 aan het college en de gemeenteraad wordt aangeboden.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het Stationsgebied? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van het Stationsgebied.

Meer informatie