Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Stationsgebied

Aantrekkelijke entree | Vernieuwing | Stedenbouwkundig plan

De gemeente zet in op een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. De resultaten zijn met onder meer het vernieuwde Marktplein en de volledige renovatie van het  winkelcentrum Hilvertshof steeds meer zichtbaar. Ook zijn er zowel in het centrum als rond het station extra fietsenrekken geplaatst om het fietsparkeerprobleem aan te pakken. We hebben echter ook nog een aantal grote opgaven voor de boeg. Zo willen we de doorstroming op de centrumring verbeteren, het centrum meer naar Oost brengen, het fietsparkeren oplossen door een stalling van 7.000 fietsen onder de grond te maken en met logische looproutes naar het centrum en de markt een sfeer creëren rond het stationsplein waar je graag wilt verblijven. In het project Stationsgebied zoeken we voor al deze uitdagingen oplossingen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het Stationsgebied zo een aantrekkelijke groene entree van Hilversum wordt.Getekende plattegrond

Stedenbouwkundig plan Stationsgebied

Het stedenbouwkundig plan is klaar. Dit plan is een uitwerking van het model ‘De 7 Straatjes’ dat uitgaat van een fijnmazig netwerk van straten, lanen, pleinen en brinken dat het vernieuwde stationsgebied verbindt met het centrum van Hilversum. Het stedenbouwkundig plan is ontstaan vanuit een visie over 5 pijlers, te weten ‘warm thuis komen in een levendig centrum’, ‘het kloppend hart van de mediastad’, ‘twee wijken aan weerszijden van het spoor visueel en fysiek verbonden’, ‘het Hilversums landschap ervaarbaar’ en tot slot ‘een toekomstbestendige ontwikkeling’. Vanuit deze visie en de ontwikkeling door de eeuwen heen van Hilversum is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat voldoet aan de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven.

Op de plankaart van het stedenbouwkundig plan is aangegeven hoe het gebied ontwikkeld gaat worden. Te zien is waar de wegen, fiets- en voetgangspaden komen te liggen, waar het busstation komt en waar en in welke vorm de gebouwen zijn gepositioneerd. Het stedenbouwkundig plan is het resultaat van een intensief participatietraject in de afgelopen twee jaar. Inwoners, belangengroepen en professionele stakeholders hebben op diverse momenten ideeën ingebracht en reacties op concept-plannen gegeven die zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan.

Gemeenteraad akkoord met Stedenbouwkundig plan

De gemeenteraad heeft op woensdag 29 mei 2019 met overgrote meerderheid ingestemd met het Stedenbouwkundig plan Stationsgebied (pdf, 20 MB). De raad sprak over een aangepast stedenbouwkundig plan ten opzichte van het concept stedenbouwkundig plan waarover het in december 2017 discussieerde. De raad ging toen akkoord onder de voorwaarden dat het definitieve plan op verschillende onderdelen zou worden aangepast. In de afgelopen anderhalf jaar is het plan op vele punten geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld de keuze voor het model ‘De 7-Straatjes’ de basis geworden voor het plan. De verkeerssituatie is aangepast ( o.a. geen verdiepte Schapenkamp, een autoluwe Stationsstraat, een ‘knip’ in de noord-zuid richting), er komt nieuwe bebouwing aan de spoorzijde Koninginneweg (bouwblokken met zichtlijnen tussen Oost en centrum), de fietstunnel wordt ruimer, etc.

Het aangepast plan werd op 16 april goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Nadat het op 15 mei ook groen licht had gekregen van de raadscommissie Bereikbaarheid en Wonen ging de gemeenteraad op 29 mei (met 31 stemmen voor en 4 stemmen - PvdA, SP - tegen) akkoord met het plan, waarmee de basis is gelegd voor de verdere invulling van het nieuwe stationsgebied.

Beeldkwaliteitsplan (in ontwikkeling)

Het Beeldkwaliteitsplan dat hoort bij het stedenbouwkundig plan Stationsgebied is volop in ontwikkeling. Dit plan gaat over architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Eind 2018 konden Hilversummers tijdens een inloopbijeenkomst en een online meningspeiling hun mening geven. Deze inbreng is verwerkt in het beeldkwaliteitsplan dat nu in ontwikkeling is. Een definitief beeldkwaliteitsplan zal te zijner tijd het toetsingskader vormen voor onder andere welstand. Getoetst kan dan of (nieuw) ontworpen gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte voldoen aan de wensen van de gemeente en inwoners zoals die in het beeldkwaliteitsplan zijn verwerkt.

Onderzoek verbinding Oost en Centrum

Tijdens de vergadering van woensdag 29 mei 2019 stemde de gemeenteraad unaniem in met het al eerder aangekondigde integrale onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum. In een brief aan de gemeenteraad (pdf, 148 kB) van 28 mei, benadrukte het college van B&W dat het tempo wil maken met het onderzoek vanwege ‘de gewenste duidelijkheid voor zowel de bewoners uit Oost als voor het project Stationsgebied zelf’. Het college besloot op 27 maart 2019 tot het onderzoek omdat vanuit de samenleving, met name van burgers uit Hilversum-Oost, de roep om meer aandacht voor verbeteringen van de verbinding tussen Oost en het Centrum duidelijk hoorbaar is. In de brief van 28 mei aan de gemeenteraad laat het college weten dat de voorbereidingen voor het onderzoek, in nauwe samenspraak met (vertegenwoordigers van) burgers uit Oost, al van start zijn gegaan. Uiterlijk in oktober hoopt het college de uitkomsten met de raad te kunnen delen. Naar aanleiding  van een amendement van het CDA en Leefbaar Hilversum heeft projectwethouder Arno Scheepers de raad toegezegd om de aanbevelingen uit het rapport eerst met de raad te bespreken alvorens er keuzes worden gemaakt over welke aanpassingen er mogelijk in het stedenbouwkundige plan en/of bestemmingsplan worden verwerkt.

Op 13 juni 2019 ging de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen akkoord met de aanpak en planning van het onderzoek. Deze aanpak, die in nauwe samenwerking tussen bewoners en gemeente tot stand is gekomen, staat beschreven in een brief van 11 juni die wethouder Scheepers naar de raad stuurde.

Op basis van een gezamenlijk opgestelde onderzoeksopdracht heeft een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en bewoners uit Oost, inmiddels gekozen voor het Ingenieursbureau Movares uit Utrecht om het onderzoek uit te voeren. Dit adviesbureau richt zich op vraagstukken op het gebied van (rail)infrastructuur, mobiliteit, ruimte, water en energie. Movares heeft veel ervaring met het transformeren van verouderde of niet goed functionerende stationslocaties tot gebieden waar iedereen zich welkom voelt en die worden gezien als de entree van de gehele stad.
 
Bij dit onderzoek richt Movares zich specifiek op het onderzoeken van de verbinding tussen Oost en het Centrum op zowel stedenbouwkundig als sociaal vlak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verblijfskwaliteit, aantrekkelijkheid gebied, levendigheid en sociale veiligheid aan beide kanten van het spoor. Ook wordt de verkeersafwikkeling (veiligheid en doorstroming), de bereikbaarheid van de wijken (voetganger, fietser, auto) en de consequenties van de aanbevelingen op het leefmilieu onder de loep genomen. Bij het uitvoeren van het onderzoek worden zowel de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen als de gemeente intensief betrokken. Daarnaast worden ook andere betrokken partijen in de wijk aangehaakt om een zo breed mogelijk beeld op te halen. Het onderzoek wordt op een open en transparante wijze uitgevoerd waarbij alle betrokkenen hun inbreng kunnen leveren en er gezamenlijk wordt gewerkt aan oplossingen voor de geïnventariseerde problemen en kansen.

Het onderzoek wordt in juli en augustus uitgevoerd. De planning is dat er eind juli een concept rapportage op tafel ligt die Movares met de gemeente en vertegenwoordigers uit Oost bespreekt. De reacties worden verwerkt in een eindrapport dat eind augustus gereed moet zijn.

Vervolgproces

Nu het Stedenbouwkundig plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, start de fase waarin de uitwerking van het plan vorm moet krijgen in een bestemmingsplan. De eerste stap is een voorontwerp bestemmingsplan, waarin onder meer wordt aangegeven waar welke functies komen (wonen, werken, detailhandel, horeca, etc). En bijvoorbeeld ook wat maximale bouwhoogtes zijn en op welke precieze locaties er gebouwd mag worden. De planning is dat het voorontwerp bestemmingsplan, samen met het voorontwerp beeldkwaliteitsplan, in het najaar gereed is. Vanaf dan kunnen burgers en andere belanghebbenden er een reactie op geven. Als alles volgens schema verloopt, wordt het definitieve bestemmingsplan in juni 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

Meer informatie