Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Stationsgebied

Aantrekkelijke entree | Stedenbouwkundig plan | Voorontwerp-bestemmingsplan

De gemeente zet in op een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. De resultaten zijn met onder meer het vernieuwde Marktplein en de volledige renovatie van het winkelcentrum Hilvertshof steeds meer zichtbaar. Ook zijn er zowel in het centrum als rond het station extra fietsenrekken geplaatst om het fietsparkeerprobleem aan te pakken. We hebben echter ook nog een aantal grote opgaven voor de boeg. Zo willen we de doorstroming op de centrumring verbeteren, Hilversum-Oost meer en beter verbinden met het stationsgebied, het fietsparkeren verbeteren met een ondergrondse stalling van 7.000 fietsen, logische looproutes maken naar het centrum en een sfeer creëren rond het stationsplein waar je graag wil verblijven. In het project Stationsgebied zoeken we voor al deze uitdagingen oplossingen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het Stationsgebied zo een aantrekkelijke groene entree van en voor geheel Hilversum wordt.Getekende plattegrond

Stedenbouwkundig plan Stationsgebied

Het stedenbouwkundig plan is klaar. Dit plan is een uitwerking van het model ‘De 7 Straatjes’ dat uitgaat van een fijnmazig netwerk van straten, lanen, pleinen en brinken dat het vernieuwde stationsgebied verbindt met het centrum van Hilversum. Het stedenbouwkundig plan is ontstaan vanuit een visie over 5 pijlers, te weten ‘warm thuis komen in een levendig centrum’, ‘het kloppend hart van de mediastad’, ‘twee wijken aan weerszijden van het spoor visueel en fysiek verbonden’, ‘het Hilversums landschap ervaarbaar’ en tot slot ‘een toekomstbestendige ontwikkeling’. Vanuit deze visie en de ontwikkeling door de eeuwen heen van Hilversum is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat voldoet aan de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven.

In dit plan is te zien is waar bijvoorbeeld de wegen, fiets- en voetgangspaden komen te liggen, waar het busstation komt en waar en in welke vorm de gebouwen zijn gepositioneerd. Het stedenbouwkundig plan is het resultaat van een intensief participatietraject in de afgelopen twee jaar. Inwoners, belangengroepen en professionele stakeholders hebben op diverse momenten ideeën ingebracht en reacties op concept-plannen gegeven die zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan. Op 16 april 2019 keurde het college van B&W de eindversie van het plan goed. Nadat ook de raadscommissie Bereikbaarheid en Wonen op 15 mei groen licht gaf, ging in laatste instantie ook een overgrote meerderheid van de gemeenteraad (31 stemmen voor, 4 tegen) akkoord.

Voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied 2020

Het goedgekeurde Stedenbouwkundig plan wordt vervolgens ‘vertaald’ in een bestemmingsplan Stationsgebied 2020. In het bestemmingsplan worden alle plannen uit het Stedenbouwkundig plan planologisch en juridisch verder uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld aangegeven op welke locaties er mag worden gebouwd, waar functies als bv. wonen, werken, horeca, mogelijk zijn en welke maximale bouwhoogtes er gelden. Het bestemmingsplan wordt in drie stappen vastgesteld. Eerst is er een voorontwerp-bestemmingsplan, daarna een ontwerp-bestemmingsplan en tot slot een definitief bestemmingsplan.

Voorontwerp-beeldkwaliteitsplan

Tegelijk met het voorontwerp-bestemmingsplan verschijnt ook het voorontwerp-beeldkwaliteitsplan. Dit plan beschrijft in tekst en beeld de gewenste architectuur (bv. gewenste vormen van gebouwen, materiaalkeuze of kleuren) en inrichting van de openbare ruimte (bv. soort bestrating, beplanting) in het nieuw te ontwikkelen Stationsgebied. Ook dit plan wordt in drie stappen vastgesteld. Hierna volgt het ontwerpplan. Daarna komt het definitieve beeldkwaliteitsplan.  Dat plan wordt het toetsingskader voor het welstandbeleid en dienst als inspiratie voor ontwerpers die de plannen verder gaan uitwerken.

Inspraak op plannen

Het college van B&B heeft zowel het voorontwerp-bestemmingsplan als het voorontwerp-beeldkwaliteitsplan vrijgegeven voor inspraak. Van 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 kan iedereen de plannen met bijbehorende stukken inzien in de burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Engweg 23. De documenten zijn ook in te zien in de digitale burgerleeskamer. Het voorontwerp-bestemmingsplan kan daarnaast ook worden bekeken via http://0402.roview.net/ of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0402.11bp08stationplein-vo01. Het voorontwerp-beeldkwaliteitsplan is te zien op www.hilversum.nl/stationsgebied

Reageren kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd aan het College van B&W van Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Ook kan men per mail, eveneens gericht aan het college van B&W, reageren. Het emailadres is: stationsgebied@hilversum.nl

Voor een mondelinge reactie kan gebeld worden naar de heer R. (Ronald) Sprik, adviseur Omgevingsrecht bij de gemeente Hilversum: (035) 629 25 86

Onderzoek verbinding Oost en Centrum

Het college van B en W besloot op 27 maart 2019 tot een integraal onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum Oost en het centrum. Aanleiding voor het onderzoek was de roep van burgers, vooral uit Hilversum Oost, om meer aandacht te hebben voor de verbeteringen van de verbinding tussen beide delen van Hilversum. In een brief aan de gemeenteraad (pdf, 148 KB) van 28 mei, benadrukte het college van B en W dat het tempo wil maken met het onderzoek vanwege ‘de gewenste duidelijkheid voor zowel de bewoners uit Oost als voor het project Stationsgebied zelf. Tijdens de vergadering van woensdag 29 mei 2019 stemde de gemeenteraad unaniem in met het al eerder aangekondigde integrale onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum. Projectwethouder Arno Scheepers zegt de raad toe om de aanbevelingen uit het rapport eerst met de raad te bespreken alvorens er keuzes worden gemaakt over welke aanpassingen er mogelijk in het stedenbouwkundige plan en/of bestemmingsplan worden verwerkt.

Op 13 juni 2019 ging de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen akkoord met de aanpak en planning van het onderzoek. Deze aanpak, die in nauwe samenwerking tussen bewoners en gemeente tot stand is gekomen, staat beschreven in een brief van 11 juni die wethouder Scheepers naar de raad stuurde.

Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en bewoners uit Oost, heeft vervolgens ingenieursbureau Movares geselecteerd om het onderzoek uit te voeren. In de zomer van 2019 heeft Movares op basis van analyses van bestaande onderzoeken en gesprekken met gemeente, bewoners en belanghebbenden de fysieke, ruimtelijke en sociale verbinding tussen Oost en het centrum onderzocht. De resultaten, verwoord in 7 aanbevelingen, zijn vastgelegd in een eindrapport dat op 10 september in het college van B en W is besproken en vervolgens is doorgestuurd naar de Raad. In de raadsvergadering van 16 oktober sprak de voltallige gemeenteraad haar unanieme steun uit voor de uitkomsten van het onderzoek. Zij gaf het college van B&W de opdracht om de zeven aanbevelingen verder uit te werken.

In een gezamenlijk persbericht dat bij het verschijnen van het rapport is verstuurd, geven bewoners en gemeente aan dat het onderzoek tot tevredenheid is verlopen. De gemeente zal bij het uitwerken van de aanbevelingen uit het onderzoek opnieuw de samenwerking met bewoners zoeken, zo staat in het bericht.  

Vervolgproces

Na het voorontwerp-bestemmingsplan en voorontwerp-beeldkwaliteitsplan volgen in het voorjaar van 2020 de ontwerpplannen. De definitieve plannen worden naar verwachting in de loop van 2020 door de raad besproken. Zij stellen de plannen ook uiteindelijk vast. 

Meer informatie