Stationsgebied

Aantrekkelijk, dynamisch en groen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Een Stationsgebied met de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad. Alles bij elkaar ondergaat het gebied een complete metamorfose. Hiermee wordt invulling gegeven aan een langgekoesterde wens van Hilversum om het Stationsgebied te vernieuwen tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied waar het prettig verblijven, wonen en werken is. In 2021 begonnen de eerste voorbereidende werkzaamheden. Als de raad in september het Uitvoeringsplan Stationsgebied Hilversum goedkeurt, kan de uitvoering van de ambitieuze plannen volop van start. Dan heeft Hilversum in 2030 een gloednieuw Stationsgebied om trots op te zijn.

Wat is het Stationsgebied ?

Het Stationsgebied ligt in het centrum van Hilversum. Kort gezegd gaat het om het gebied tussen het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernardstraat.

Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit?

Levendig en écht Hilversums

Met het doortrekken van de kwaliteiten van het centrum tot aan het station wordt het gebied fraaier. Straten, lanen, pleinen en brinkjes vormen de kern van het nieuwe Stationsgebied.
Momenteel is de uitstraling van dit gebied nog kil met veel beton, maar dat gaat veranderen! Er komt veel meer groen, water en levendigheid, wat het fijner maakt om hier te verblijven en doorheen te reizen. De Kwekerij, die vorig jaar is geopend, is een voorproefje van het nieuwe Stationsgebied. Koffie of een biertje drinken, jeu de boules spelen: die sfeer willen we uiteindelijk in het Stationsgebied krijgen. In het gebied krijgen voetgangers en fietsers volop de ruimte via aantrekkelijke en veilige routes. Het Stationsgebied krijgt zo echt een eigen Hilversums gezicht. En anders dan nu, is het in de toekomst voor iedereen meteen duidelijk: ik ben in Hilversum Mediastad.

Wonen, werken en verblijven

Diverse locaties aan weerszijden van het Station bieden in de toekomst samen ruimte voor 600 tot 1000 extra woningen. Aan de centrumzijde is ruimte voor 325 woningen. Hiervan is 33% sociaal, 50% middelduur en 17% duur. Daarnaast is er ruimte voor in ieder geval 12.000 m² niet-woonfuncties, waaronder kantoren, creatieve bedrijven en in beperkte mate retail en horeca. Hilversum wil hier minstens één nieuw beeldbepalend rijksmonument laten verrijzen.  
De gemeente daagt de markt echter uit om energie neutrale of energie opwekkende gebouwen te bouwen. Na oplevering van de fietsenstalling onder het stationsplein in 2026 is er ruimte om ook de overige bouwwerkzaamheden in het gebied op te starten, Het gebied zal vooral mensen trekken die weinig van de auto en vooral van het openbaar vervoer gebruik maken.

Nieuwe fietsenstallingen

In 2026 wordt naar verwachting de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein opgeleverd met plek voor ruim 5.000 fietsen. Aan de Oostzijde van het station komen daar in de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij.  Door alles opnieuw in te richten, kunnen mensen straks makkelijker hun weg vinden in het  Stationsgebied. Hieronder lees je meer over het stallen van fietsen tijdens de voorbereidende werkzaamheden in het Stationsgebied.

Tijdelijk fietsparkeren

Vanwege de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van het Stationsgebied is eind maart 2021 een deel van fietsenrekken op de Schapenkamp verplaatst. Vanaf 28 juni 2021 is de grote stalling op het Stationsplein gesloten. Tijdens de werkzaamheden zijn er tijdelijke fietsenstallingen. In de toekomst verhuizen de fietsenrekken nog vaker tijdens de werkzaamheden aan het  Stationsgebied. Natuurlijk informeren we de fietsers daar tegen die tijd uitgebreid over. We realiseren ons dat het verplaatsen van fietsenrekken even wennen is, maar vanwege de werkzaamheden is dit wél noodzakelijk. En we krijgen er iets heel moois voor terug: een aantrekkelijk, dynamisch, groen Stationsgebied. Mét mooie, nieuwe fietsenstallingen.

Groener busstation met elektrische bussen


Begin 2022 wordt een tijdelijk busstation aangelegd om ruimte te maken voor de aanleg van het nieuwe, groenere en duurzame busstation vanaf het tweede kwartaal van 2022.
Op het nieuwe busstation komt een zogenaamd middeneiland, waar de wachtende reizigers comfortabel kunnen wachten op hun (HOV) bus. Dit wordt compact, groen en overzichtelijk ingericht, met een beeldbepalende overkapping ofwel ‘ombrière’ voor wachtende reizigers. De regio Gooi- en Vechtstreek biedt met dit nieuwe busstation als eerste volledig elektrisch busvervoer aan. Hierdoor is de uitstoot van gassen en geluid vele malen minder dan in de huidige situatie. Het streven is om het nieuwe busstation te realiseren vóór de oplevering van de busbaan HOV in ’t Gooi eind 2022.

Station met twee voorkanten

Een vernieuwd Stationsgebied past perfect in het plaatje van het aantrekkelijke en goed bereikbare centrum waar Hilversum aan werkt. We verbeteren de aansluiting tussen het station en het centrum waardoor er meer eenheid ontstaat. Ook de verbinding tussen Hilversum Oost, het Stationsgebied en het centrum verbeteren we.
Het Stationsplein en het Oosterspoorplein worden allebei vernieuwd en de fietstunnel wordt aangepakt. We verbreden de ingangen van de tunnel en maken de tunnel transparanter waardoor deze straks aantrekkelijker en veiliger is. Met NS en ProRail wordt gewerkt aan de wens om de stationshal uit te breiden tot een aantrekkelijke, ruime entree van de stad. Het station krijgt door de aanpassingen twee voorkanten. Daarmee komt een belangrijke wens van de gemeente én van Hilversummers uit.

Betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

Autoverkeer kan het Stationsgebied niet altijd goed bereiken. De wegen rond het station staan vaak vast, vooral op dagen dat er markt is. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor ronkende motoren en uitlaatgassen van stilstaande auto’s. Om te zorgen dat het verkeer in de toekomst beter kan doorrijden, verleggen we vanaf eind 2025 de centrumring. Dit heeft ook als doel om het Marktplein en het centrum met elkaar te verbinden. Die eenheid is er nu niet vanwege het vele autoverkeer dat er tussendoor rijdt. Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere inrichting. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Samen tot een plan komen

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot, langlopend en ingewikkeld project met impact voor de omgeving in het hart van de stad. Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties, bewoners, gebruikers en ondernemers) is en wordt regelmatig uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het Stationsgebied.
Er zijn allerlei zaken om rekening mee te houden. Daarom is om te beginnen een stedenbouwkundig plan gemaakt, ‘De 7 Straatjes’. In dit plan staat hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Waar komen de wegen, de fietspaden en de voetpaden? Wat is de beste plek voor het busstation? En waar moet de bebouwing komen? Voor dit plan heeft de gemeente uitgebreid overlegd met belangengroepen en betrokken partijen. Ook de inwoners van Hilversum op zijn op meerdere momenten betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zij konden hun ideeën delen en meepraten over de voorlopige plannen. De reacties van al deze mensen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan dat op 29 mei 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het uiteindelijke bestemmingsplan (de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan) en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Op 29 juni 2021 is de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum in het college vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota staan de doelen, ambities, kaders, planning tot 2030 voor de realisatie van het Stationsgebied. De raad vergadert hier half september over.

Sloop GAK kelder

De sloop van de GAK kelder staat gepland voor medioaugustus en duurt tot circa eind november 2021. Tijdens de sloopwerkzaamheden is de Interwijktunnel aan de centrumzijde afgesloten.

Wat houden de sloopwerkzaamheden in en hoe voorkomen wij hinder?

Slopen gaat gepaard met geluid, stof en vrachtbewegingen. We realiseren ons goed, dat de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in het centrum van Hilversum waar mensen dichtbij wonen en werken. Wij willen de hinder op diverse manieren zoveel mogelijk beperken.

Bouwkundige vooropname

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden vindt er een bouwkundige vooropname plaats. Zo brengen we de bouwkundige situatie van de verschillende gebouwen rondom het werkterrein in beeld. Een onafhankelijke partij voert de vooropname uit en neemt contact op met de eigenaren, of gebruikers van de verschillende gebouwen.

Voorzorgsmaatregelen sloop

De aannemer plaatst bouwhekken voorafgaand aan de sloop. Ook komen er damwanden. De kelder ligt namelijk onder het omliggende terrein en damwanden voorkomen dat het omliggende terrein wegzakt in de bouwput. Zo kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Er wordt ook een tijdelijke in- en uitrit naar de Schapenkamp aangelegd. Dit vanwege de afvoer van sloopmateriaal en puin.

Geluid en stof

De sloopwerkzaamheden vinden plaats met een kraan. Hieraan is een zogenoemde ‘jekker’ of ‘knijper’ bevestigd. Dit kan geluidshinder geven, maar niet meer dan de toegestane wettelijke norm van 72 dB(A).

Om stofoverlast te beperken, sproeit de aannemer het sloopterrein nat.

Vrachtwagenbewegingen

Voor de afvoer van puin, maar ook voor de aanvoer van zand, maakt de aannemer gebruik van vrachtwagens. Deze rijden over de Schapenkamp. Dit is een weg met een hoge verkeersbelasting. De aannemer rijdt daarom niet tijdens de spitsuren om verkeershinder te voorkomen. Ook op woensdag en zaterdag – tijdens de markt – rijdt er geen vrachtverkeer. Nadat de kelder is verwijderd, wordt de bouwput met schoon zand aangevuld. Er ontstaat dan ruimte voor het realiseren van een tijdelijk busstation: hierover ontvangt u later aanvullende informatie.

Bodemverontreiniging

Onder de GAK-kelder bevindt zich een bodemverontreiniging. Deze bestaat uit zeer kleine deeltjes van enkele zware metalen. De verontreiniging is echter stabiel en kan zich niet verspreiden. Om te voorkomen, dat er enig contact met de omgeving ontstaat, isoleren we deze verontreiniging en dekken we deze af. Door de bouwput vervolgens aan te vullen met schoon zand, worden eventuele nadelige milieu-effecten voor mens en omgeving voorkomen.

Afsluiten ‘Interwijktunnel’ en gedeeltelijke sloop van deze tunnel aan de centrumzijde

Onder het station ligt een tunnel: de ‘Interwijktunnel’. Deze vormt voor fietsers en voetgangers, de verbinding tussen het centrum en de oostelijke wijken van Hilversum. De tunnel is bouwkundig verbonden met de GAK-kelder. Om de sloop van de kelder mogelijk te maken, moeten wij ook het eerste gedeelte van de tunnel aan de centrumzijde laten slopen. Daardoor is de tunnel vanaf de centrumzijde tijdelijk niet meer toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen dan gebruikmaken van de overgang Kleine Spoorbomen en de Beatrixtunnel.

Belangrijk: aan de oostzijde, via het Oosterspoorplein, is de tunnel wél toegankelijk zodat de fietsenmaker en de NS fietsenstalling bereikbaar blijven.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Een exacte planning over de start van de sloopwerkzaamheden, of het afsluiten van de ‘Interwijktunnel’ is op dit moment niet te geven. De sloop staat gepland voor medio augustus.

Kleine Spoorbomen

De Kleine Spoorbomen zijn al heel lang een verkeersonveilige plek in Hilversum. De gemeente wil deze overweg en de straten eromheen veiliger maken. Het aanpakken van de Kleine Spoorbomen is ook nodig om te zorgen dat het verkeer op de centrumring beter kan doorrijden. In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten om deze spoorwegovergang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Bij dit besluit heeft de gemeenteraad onder meer geluisterd naar het advies van de klankbordgroep, die uit buurtbewoners bestaat. Inmiddels is er een nieuwe werkgroep gevormd, waar ook omwonenden aan meedoen. Met deze werkgroep wil de gemeente de plannen voor autovrije Kleine Spoorbomen verder uitwerken. Het is de bedoeling dat er in de zomer van 2021 een advies ligt. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over dit ontwerp.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het Stationsgebied? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van het Stationsgebied.

Meer informatie