Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Stationsgebied

Aantrekkelijke entree | Stedenbouwkundig plan | Ontwerp-bestemmingsplan

Presentatie ontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerp-besluit Hogere grenswaarde

Vanaf vrijdag 6 maart 2020 tot en met donderdag 16 april 2020 is het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit Hogere grenswaarden te zien via internet of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tijdens de 6 weken dat de ontwerpen ter inzage liggen, kan iedereen via de site of schriftelijk of mondeling reageren.

Hoe u dat kunt doen, leest u in de bekendmaking.Getekende plattegrond

De ontwikkeling van het Stationsgebied in vogelvlucht

De gemeente wil van het stationsgebied een welkome, aantrekkelijke en groene entree van Hilversum maken, waar de reiziger zijn weg goed kan vinden en waar het aangenaam toeven is. Het huidige gebrek aan oriëntatie, de betonnen kille uitstraling, het gebrek aan structurele fietsparkeerplekken op korte afstand van het station en de bereikbaarheid en doorstroming voor gemotoriseerd verkeer rondom het station, zijn al jaren een ergernis voor velen en dient te worden verbeterd.

Het Stedenbouwkundig plan zet in op een station dat aan alle kanten aantrekkelijk is. De rommelige achterkanten langs het spoor aan de centrumzijde maken plaats voor meer groen en bebouwing met brede zichtlijnen vanaf oost. Ook wordt de centrumring via de Koninginneweg om het Marktplein heen gelegd, waardoor herontwikkeling van het gebied tussen de Koninginneweg-oost en het spoor nodig is.

De gemeente streeft naar een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. Zo willen we de doorstroming op de centrumring verbeteren, Hilversum-Oost meer en beter verbinden met het stationsgebied, het fietsparkeren verbeteren (ondergrondse stallingen voor 7.000 fietsen), logische looproutes maken naar het centrum en een sfeer creëren rond het stationsplein waar je graag wil verblijven.

Het resultaat van inspraak en meedenken: Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig plan is het resultaat van een intensief participatietraject van de afgelopen twee jaar. Inwoners, belangengroepen en professionele stakeholders hebben op verschillende momenten ideeën ingebracht en reacties op concept-plannen gegeven die zijn meegenomen in het Stedenbouwkundig plan.

In dit plan ziet u waar bijvoorbeeld de wegen, fiets- en voetgangspaden komen te liggen, waar het busstation komt en waar en in welke vorm de gebouwen zijn gepositioneerd.

Het Stedenbouwkundig plan is een uitwerking van het model ‘De 7 Straatjes’ dat uitgaat van een fijnmazig netwerk van straten, lanen, pleinen en brinken dat het vernieuwde stationsgebied verbindt met het centrum van Hilversum. Het plan is ontstaan vanuit een visie over 5 pijlers: ‘warm thuis komen in een levendig centrum’, ‘het kloppend hart van de mediastad’, ‘twee wijken aan weerszijden van het spoor visueel en fysiek verbonden’, ‘het Hilversums landschap ervaarbaar’ en tot slot ‘een toekomstbestendige ontwikkeling’.

Op 16 april 2019 keurde het college van B&W de eindversie van het plan goed. Nadat ook de raadscommissie Bereikbaarheid en Wonen op 15 mei 2019 groen licht gaf, ging in laatste instantie ook een overgrote meerderheid van de gemeenteraad (31 stemmen voor, 4 tegen) akkoord.

Onderzoek verbinding Oost en Centrum

Het college van B en W besloot in maart 2019 tot een integraal onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum Oost en het centrum. Aanleiding voor het onderzoek was de roep van burgers, vooral uit Hilversum Oost, om meer aandacht te hebben voor de verbeteringen van de verbinding tussen beide delen van Hilversum. In een brief aan de gemeenteraad (pdf, 148 KB) van 28 mei 2019, staat het stappenplan beschreven. Tijdens de vergadering van woensdag 29 mei 2019 stemde de gemeenteraad in met het onderzoek. Op 13 juni 2019 ging de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen akkoord met de aanpak en planning. Deze aanpak, die in nauwe samenwerking tussen bewoners en gemeente tot stand is gekomen, staat beschreven in een brief van 11 juni die wethouder Scheepers naar de raad stuurde.

In de zomer van 2019 heeft ingenieursbureau Movares op basis van analyses van bestaande onderzoeken en gesprekken met gemeente, bewoners en belanghebbenden de fysieke, ruimtelijke en sociale verbinding tussen Oost en het centrum onderzocht. In de raadsvergadering van 16 oktober 2019 sprak de voltallige gemeenteraad haar unanieme steun uit voor de uitkomsten van het onderzoek.

In een gezamenlijk persbericht dat bij het verschijnen van het rapport is verstuurd, geven bewoners en gemeente aan dat het onderzoek tot tevredenheid is verlopen.  

Meer informatie