Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Stationsgebied

Aantrekkelijke entree | Stedenbouwkundig plan | Bestemmingsplan

De ontwikkeling van het Stationsgebied in vogelvlucht

Getekende plattegrondDe gemeente wil van het stationsgebied een welkome, aantrekkelijke en groene entree van Hilversum maken, waar de reiziger zijn weg goed kan vinden en waar het aangenaam toeven is. Het huidige gebrek aan oriëntatie, de betonnen kille uitstraling, het gebrek aan structurele fietsparkeerplekken op korte afstand van het station en de bereikbaarheid en doorstroming voor gemotoriseerd verkeer rondom het station, zijn al jaren een ergernis voor velen en dient te worden verbeterd.

Het Stedenbouwkundig plan zet in op een station dat aan alle kanten aantrekkelijk is. De rommelige achterkanten langs het spoor aan de centrumzijde maken plaats voor meer groen en bebouwing met brede zichtlijnen vanaf oost. Ook wordt de centrumring via de Koninginneweg om het Marktplein heen gelegd, waardoor herontwikkeling van het gebied tussen de Koninginneweg-oost en het spoor nodig is.

De gemeente streeft naar een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. Zo willen we de doorstroming op de centrumring verbeteren, Hilversum-Oost meer en beter verbinden met het stationsgebied, het fietsparkeren verbeteren (ondergrondse stallingen voor 7.000 fietsen), logische looproutes maken naar het centrum en een sfeer creëren rond het stationsplein waar je graag wil verblijven.

Het resultaat van inspraak en meedenken: Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig plan is het resultaat van een intensief participatietraject van de afgelopen twee jaar. Inwoners, belangengroepen en professionele stakeholders hebben op verschillende momenten ideeën ingebracht en reacties op concept-plannen gegeven die zijn meegenomen in het Stedenbouwkundig plan.

In dit plan ziet u waar bijvoorbeeld de wegen, fiets- en voetgangspaden komen te liggen, waar het busstation komt en waar en in welke vorm de gebouwen zijn gepositioneerd.

Het Stedenbouwkundig plan is een uitwerking van het model ‘De 7 Straatjes’ dat uitgaat van een fijnmazig netwerk van straten, lanen, pleinen en brinken dat het vernieuwde stationsgebied verbindt met het centrum van Hilversum. Het plan is ontstaan vanuit een visie over 5 pijlers: ‘warm thuis komen in een levendig centrum’, ‘het kloppend hart van de mediastad’, ‘twee wijken aan weerszijden van het spoor visueel en fysiek verbonden’, ‘het Hilversums landschap ervaarbaar’ en tot slot ‘een toekomstbestendige ontwikkeling’.

Op 16 april 2019 keurde het college van B&W de eindversie van het plan goed. Nadat ook de raadscommissie Bereikbaarheid en Wonen op 15 mei 2019 groen licht gaf, ging in laatste instantie ook een overgrote meerderheid van de gemeenteraad (31 stemmen voor, 4 tegen) op 29 mei 2019 akkoord.

Bestemmingsplan / Bestuurlijke besluitvorming

Het goedgekeurde stedenbouwkundig plan wordt vervolgens planologisch-juridisch ‘vertaald’ in een bestemmingsplan Stationsgebied. In dit plan wordt onder meer aangegeven op welke locaties er gebouwd mag worden, waar welke functies mogelijk zijn (wonen, werken, horeca, etc), wat maximale bouwhoogtes zijn, etc.). Tegelijk verschijnt ook het voorontwerp beeldkwaliteitsplan. Dit plan beschrijft in tekst en - vooral - beeld de gewenste architectuur (bv. gewenste verschijningsvormen van gebouwen, materiaalkeuze of kleuren) en inrichting van de openbare ruimte (bv. soort bestrating, beplanting) in het nieuw te ontwikkelen Stationsgebied.

De bestuurlijke besluitvorming gaat in drie stappen. In alle drie de stappen hebben burgers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren (via het indienen van een zienswijze) op de plannen.

  • Als eerste stap is er een voorontwerp bestemmingsplan en een voorontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Na vrijgave door het college van B en W lagen deze van 14 nov. 2019 – 2 jan. 2020 ter inzage.
  • De tweede stap betrof de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Hierin zijn de reacties uit de voorontwerp-fase verwerkt. Tegelijk met deze plannen werd ook het Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde gepubliceerd. Op alle stukken kon gereageerd worden van 6 maart 2020 – 16 april 2020. De ter inzage gelegde stukken kunt u nog bekijken bij agendapunt 6.
  • De derde stap is de publicatie van het definitieve bestemmingsplan en het definitieve beeldkwaliteitsplan. Als alles volgens planning verloopt, buigt de gemeenteraad zich op 7 oktober 2020 over het bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Stationsgebied. Daaraan voorafgaand, op 23 september, worden beide plannen besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen die bekijkt of de plannen 'rijp zijn' voor bespreking in de raad. Op 23 september hebben belanghebbenden ook de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raadscommissievergadering.

Meer informatie