Stationsgebied

Na jaren van planvorming, participatie en besluitvorming, gaat Hilversum invulling geven aan een langgekoesterde wens: de transformatie van het Stationsgebied tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied voor iedereen. Op 15 september 2021 gingen alle seinen op groen. De gemeenteraad besloot positief over de financiën en kaders voor het plan dat de uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied mogelijk maakt. De raming van de totale ontwikkeling bedraagt ongeveer € 56 miljoen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is. Een Stationsgebied met de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad.

Op 2 februari 2022 werd het bestemmingsplan en het hogere grenswaarde besluit Stationsgebied 2020 – dat de transformatie van het gebied mogelijk maakt - door de Raad van State nietig verklaard. Op een aantal punten moet nadere onderbouwing plaatsvinden. Er wordt zo snel mogelijk gestart met een nieuwe bestemmingsplanprocedure en bijbehorende onderzoeken.  Lees het persbericht.

In 2021 begonnen al de eerste voorbereidende werkzaamheden. Na het raadsbesluit gaan we in volle vaart vooruit. De komende jaren is aan beide kanten van het spoor een enorme transformatie te zien en te beleven.

Wat is het Stationsgebied?

Het Stationsgebied ligt in het centrum van Hilversum. Kort gezegd gaat het om het gebied tussen het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernardstraat.

Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit?

Levendig en écht Hilversums

Op dit moment is de uitstraling van dit gebied nog kil met veel beton, maar dat gaat veranderen! De Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur wordt zichtbaar in het nieuwe Stationsgebied Met het doortrekken van de kwaliteiten van het centrum tot aan het station wordt het gebied fraaier. Straten, lanen, pleinen en brinkjes vormen de kern van het nieuwe Stationsgebied. Er komt veel meer groen, water en levendigheid, wat het fijner maakt om hier te verblijven en doorheen te reizen. Meer groen en het toevoegen van water, zowel boven als onder de grond, dragen bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

De Kwekerij, die vorig jaar is geopend en inmiddels is gevestigd aan het Oosterspoorplein, is een voorproefje van het nieuwe Stationsgebied. Koffie of een biertje drinken, jeu de boules spelen: die sfeer willen we uiteindelijk in het Stationsgebied krijgen. In het gebied krijgen voetgangers en fietsers volop de ruimte via aantrekkelijke en veilige routes. Het Stationsgebied krijgt zo echt een eigen Hilversums gezicht. En anders dan nu, is het in de toekomst voor iedereen meteen duidelijk: ik ben in Hilversum Mediastad.

Wonen, werken en verblijven

Diverse locaties aan weerszijden van het Station bieden in de toekomst samen ruimte voor 600 tot 1000 extra woningen. Aan de centrumzijde is ruimte voor 325 woningen. Hiervan is 33% sociaal, 50% middelduur en 17% duur. Daarnaast is er ruimte voor in ieder geval 12.000 m² niet-woonfuncties, waaronder kantoren, creatieve bedrijven en in beperkte mate retail en horeca. Hilversum wil hier minstens één nieuw beeldbepalend rijksmonument laten verrijzen.  
De gemeente daagt de markt echter uit om energie neutrale of energie opwekkende gebouwen te bouwen. Na oplevering van de fietsenstalling onder het stationsplein in 2026 is er ruimte om ook de overige bouwwerkzaamheden in het gebied op te starten, Het gebied zal vooral mensen trekken die weinig van de auto en vooral van het openbaar vervoer gebruik maken.

Nieuwe fietsenstallingen

Entree fietsenstalling station

In 2026 wordt naar verwachting de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein opgeleverd met plek voor ruim 5.000 fietsen. Hierboven is de entree van de fietsenkelder te zien. Hieronder zie je een schetsontwerp van hoe de kelder eruit zou kunnen komen te zien.

Fietsenstalling station

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels de subsidie van € 14 miljoen toegekend, die wordt gebruikt het realiseren van de ondergrondse fietsenstalling. Gemeente Hilversum en ProRail hebben de subsidie ontvangen naar aanleiding van het Klimaatakkoord, omdat de fietsenstalling bijdraagt aan de beweging ‘Van de auto in de trein’ en daarmee het verminderen van CO2-uitstoot. NS is de beoogde exploitant van de nieuwe fietsenstalling. 

Aan de Oostzijde van het station komen er in de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij. Door alles opnieuw in te richten, kunnen mensen straks makkelijker hun weg vinden in het Stationsgebied. Hieronder lees je meer over het stallen van fietsen tijdens de voorbereidende werkzaamheden in het Stationsgebied.

Tijdelijk fietsparkeren

Vanwege de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van het Stationsgebied is eind maart 2021 een deel van fietsenrekken op de Schapenkamp verplaatst. Op 28 juni 2021 is de grote stalling op het Stationsplein gesloten. Tijdens de werkzaamheden zijn er tijdelijke fietsenstallingen. In de toekomst verhuizen de fietsenrekken nog vaker tijdens de werkzaamheden aan het  Stationsgebied. Natuurlijk informeren we de fietsers daar tegen die tijd uitgebreid over. We realiseren ons dat het verplaatsen van fietsenrekken even wennen is, maar vanwege de werkzaamheden is dit wél noodzakelijk. En we krijgen er iets heel moois voor terug: een aantrekkelijk, dynamisch, groen Stationsgebied. Mét mooie, nieuwe fietsenstallingen.

Groener busstation met elektrische bussen

Busstation
Begin 2022 wordt een tijdelijk busstation aangelegd om ruimte te maken voor de aanleg van het nieuwe, groenere en duurzame busstation vanaf het tweede kwartaal van 2022.
Op het nieuwe busstation komt een eiland, waar reizigers kunnen wachten op hun (HOV) bus. Dit wordt compact, groen en overzichtelijk ingericht, met een beeldbepalende overkapping voor wachtende reizigers. Op de afbeelding is het voorlopige schetsontwerp te zien, samen met de inwoners en ontwerpbureau de Zwarte Hond wordt verder gedacht over de verdere invulling hiervan.De regio Gooi- en Vechtstreek biedt met dit nieuwe busstation als eerste volledig elektrisch busvervoer aan. Hierdoor is de uitstoot van gassen en geluid vele malen minder dan in de huidige situatie. Het streven is om het nieuwe busstation te realiseren vóór de oplevering van de busbaan HOV in ’t Gooi eind 2022.

Station met twee voorkanten

Een vernieuwd Stationsgebied past perfect in het plaatje van het aantrekkelijke en goed bereikbare centrum waar Hilversum aan werkt. We verbeteren de aansluiting tussen het station en het centrum waardoor er meer eenheid ontstaat. Ook de verbinding tussen Hilversum Oost, het Stationsgebied en het centrum verbeteren we.
Het Stationsplein en het Oosterspoorplein worden allebei vernieuwd en de fietstunnel wordt aangepakt. We verbreden de ingangen van de tunnel en maken de tunnel transparanter waardoor deze straks aantrekkelijker en veiliger is. Met NS en ProRail wordt gewerkt aan de wens om de stationshal uit te breiden tot een aantrekkelijke, ruime entree van de stad. Het station krijgt door de aanpassingen twee voorkanten. Daarmee komt een belangrijke wens van de gemeente én van Hilversummers uit.

Betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

Autoverkeer kan het Stationsgebied niet altijd goed bereiken. De wegen rond het station staan vaak vast, vooral op dagen dat er markt is. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor ronkende motoren en uitlaatgassen van stilstaande auto’s. Om te zorgen dat het verkeer in de toekomst beter kan doorrijden, verleggen we vanaf eind 2025 de centrumring. Dit heeft ook als doel om het Marktplein en het centrum met elkaar te verbinden. Die eenheid is er nu niet vanwege het vele autoverkeer dat er tussendoor rijdt. Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere inrichting. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Samen tot een plan komen

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot, langlopend en ingewikkeld project met impact voor de omgeving in het hart van de stad. Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties, bewoners, gebruikers en ondernemers) is en wordt regelmatig uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het Stationsgebied.
Er zijn allerlei zaken om rekening mee te houden. Daarom is om te beginnen een stedenbouwkundig plan gemaakt, ‘De 7 Straatjes’. In dit plan staat hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Waar komen de wegen, de fietspaden en de voetpaden? Wat is de beste plek voor het busstation? En waar moet de bebouwing komen? Voor dit plan heeft de gemeente uitgebreid overlegd met belangengroepen en betrokken partijen. Ook de inwoners van Hilversum op zijn op meerdere momenten betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zij konden hun ideeën delen en meepraten over de voorlopige plannen. De reacties van al deze mensen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan dat op 29 mei 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het uiteindelijke bestemmingsplan (de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan) en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Op 29 juni 2021 is de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum in het college vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota staan de doelen, ambities, kaders, planning tot 2030 voor de realisatie van het Stationsgebied. Op 15 september heeft de raad positief besloten en kan de uitvoering van de plannen van start.  

Planning Stationsgebied 2021-2030

Van 2021 tot 2024 worden er diverse sloop en grondwerkzaamheden uitgevoerd in het Stationsgebied. In 2022 wordt een nieuw busstation gerealiseerd. De tijdelijke inrichting van de nieuwe centrumring vindt plaats tussen 2023 en 2026. Van 2023 tot 2024 wordt gewerkt aan de Kleine Spoorbomen. Van 2023 tot 2029 wordt er op het Stationsplein nieuwbouw gerealiseerd. Tegelijkertijd start van 2023 tot 2026 de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Vanaf 2026 moet er dan een autoluwe Stationsstraat zijn. Ook start vanaf 2026 de nieuwbouw op de Koninginneweg. Dit is in 2029 afgerond. Ten slotte vindt de definitieve verlegging van de centrumring plaats tussen 2029 en 2030.

Deze planning is in september 2021 opgesteld op basis van toenmalige inzichten. Door (onvoorziene) omstandigheden kan aanpassing nodig zijn.

Tijdelijk Busstation

De werkzaamheden aan het tijdelijk busstation schieten aardig op. Op 26 juni zijn de werkzaamheden klaar volgens planning. Afgelopen periode vonden asfaltwerkzaamheden plaats bij de inrit parkeergarage tussen Entrada en het tijdelijk busstation. Ook vonden asfaltwerkzaamheden plaats aan het tijdelijk busstation en de schapenkamp.

Fietspad langs Schapenkamp gesloten

Een deel van het fietspad op de Schapenkamp langs de voormalig GAK-kelder is sinds 16 augustus 2021 afgesloten. Vanwege de aanleg  van het tijdelijke busstation worden fietsers worden omgeleid over het fietspad aan de centrumzijde.

Bij de kruising Beatrixtunnel – Schapenkamp kunnen fietsers vanuit de Beatrixtunnel oversteken naar het fietspad aan centrumzijde van de Schapenkamp, richting Silverpoint. Fietsers maken hierbij gebruik van de bestaande oversteekplaatsen met verkeerslichten. Fietsers met de bestemming “Entrada woontorens” kunnen over het fietspad aan de stationszijde doorrijden tot aan de kruising met de Spoorstraat.

 Bereikbaarheid Sociaal Plein en Stationsplein

Vanwege de verkeersveiligheid is het fietspad vanaf de Schapenkamp langs het busstation en de Entrada woontorens (Spoorstraat) afgesloten voor fietsers. Eerder konden fietsers nog via dit deel de fietsenstalling tussen het Teleacgebouw en Stationsgebouw bereiken. Deze fietsenstalling is per 6 januari 2022 opgeheven. Het Sociaal Plein is met de fiets bereikbaar via de Prins Bernhardstraat en de Wilhelminastraat. Het Stationsplein is bereikbaar via de centrumzijde van de Schapenkamp.

Spoorwegovergang Kleine Spoorbomen

De spoorwegovergang Kleine Spoorbomen is een verkeersonveilige plek in Hilversum. In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten deze overgang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Bij dit besluit heeft de gemeenteraad onder meer geluisterd naar het advies van de klankbordgroep, die uit buurtbewoners bestaat. Het is de bedoeling dat deze overweg binnenkort vrij is van gemotoriseerd verkeer. Ook wil de gemeente de straten eromheen verkeersveiliger maken en ervoor zorgen dat dat het verkeer op de centrumring beter kan doorrijden. Met een werkgroep van omwonenden en andere betrokkenen heeft de gemeente de plannen voor spoorwegovergang Kleine Spoorbomen verder uitgewerkt. In de zomer van 2021 heeft de werkgroep een advies uitgebracht, dat najaar 2021 aan het college en de gemeenteraad wordt aangeboden.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het Stationsgebied? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van het Stationsgebied.

Meer informatie