Entree Oost

Hier vindt u meer informatie over het postcodegebied 1221, de Wet Voorkeursrecht Gemeente en de veelgestelde vragen.

De komende jaren gaat er in Hilversum Oost, postcodegebied 1221, veel gebeuren. Samen met bewoners en verschillende partners hebben we voor deze wijk een gebiedsagenda opgesteld. In deze agenda staat de richting en de toekomst van de wijk beschreven. Het zijn maatregelen die Oost in de komende jaren nog veiliger, gezonder, duurzamer en leefbaarder gaan maken. ‘Bruisend Hart’ is een belangrijk project binnen deze ontwikkelingen. De wens is om van het Oosterspoorplein en de omgeving Larenseweg, Swammerdamstraat, Zuiderweg en Kleine Drift een levendige, welkome entree van Oost te maken.

Samen met betrokken partijen plan opstellen

We willen van dit gebied een prettige entree maken en om dit te kunnen realiseren is het nodig dat we dit gebied gaan herontwikkelen. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen. Maar die gaan we de komende jaren samen met betrokken partijen opstellen. Voordat we een plan gaan maken is het belangrijk dat het betreffende gebied onder de reikwijdte van het gemeentelijk voorkeursrecht wordt gebracht. Dit is een wet die de gemeente voorrang geeft bij het kopen van grond.

Eerste kooprecht voor de gemeente

Wanneer iemand binnen dit gebied zijn pand wil verkopen, dan moet dit als eerste aan de gemeente aangeboden worden. Op dit moment zijn de panden en gronden niet in eigendom van ons. We willen voorkomen dat andere partijen hier zelf iets gaan ontwikkelen. Door nu een voorkeursrecht op dit gebied te vestigen, hebben we de tijd te onderzoeken hoe een welkome entree voor Oost er uitziet en dit verder uit te werken in concretere plannen.

Hoe nu verder?

De betreffende eigenaren zijn afzonderlijk per aangetekende brief over dit besluit geïnformeerd. Als eigenaren er behoefte aan hebben dan gaat de gemeentegraag 1-op-1 met hen in gesprek om dit besluit toe te lichten. Zij kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: wvgentreeoost@hilversum.nl. Voordat we daadwerkelijk met deze plannen verder kunnen, moet eerst de gemeenteraad hierover nog een besluit nemen. Het collegebesluit dat deze week genomen is over het gemeentelijk voorkeursrecht is een voorlopige vestiging van dit recht. Binnen drie maanden neemt de raad een besluit.

Veel gestelde vragen wet Gemeentelijk Voorkeursrecht

Wat is de wet voorkeursrecht Gemeente (WVG)?

Met de WVG hebben gemeenten voorrang bij het kopen van onroerende zaken om hun ruimtelijke beleid te kunnen uitvoeren. De WVG ondersteunt gemeenten bij hun aankoopbeleid hierin. Het voorkomt dat andere partijen hier zelf iets gaan ontwikkelen.

Kan de gemeente zomaar voorkeursrecht op een stuk grond leggen?

Er is in de wet een aantal voorwaarden genoemd voor het vestigen van het voorkeursrecht. De gronden die aangewezen worden, moeten bijvoorbeeld een niet-agrarische bestemming hebben. Daarnaast moet het huidige gebruik afwijken van de bestemmingen in de toekomst. De gemeente moet verder de verschillende belangen afwegen.

Waarom leggen jullie op deze gronden een voorkeursrecht?

Op dit moment zijn de gronden niet in eigendom van ons en als gemeente willen we de entree naar Oost vormgeven en verder ontwikkelen. We zien in dit gebied verloedering ontstaan en willen dit gebied ontwikkelen tot een aantrekkelijke entree van Hilversum Oost.

Hoe lang blijft dit voorkeursrecht bestaan?

Als de raad in september over het voorkeursrecht besluit, dan moeten we binnen 3 jaar een structuurvisie voor dit gebied vaststellen waardoor het voorkeursrecht van kracht blijft. Binnen 3 jaar na vaststellen van deze structuurvisie dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld die dit voorkeursrecht overneemt. Het voorkeursrecht vervalt 10 jaar na in werking treden van het bestemmingsplan.

Als de termijn is afgelopen, wat dan?

Dan geldt het voorkeursrecht niet meer en zijn eigenaren vrij om hun eigendom aan wie dan ook te verkopen.

Kunnen eigenaren bezwaar maken, zo ja hoe werkt dat?

Eigenaren kunnen bezwaar maken tegen het collegebesluit. Het bezwaar wordt dan ‘aangehouden’ tot dat de raad in september hierover besluit. Tegen het raadsbesluit is ook bezwaar mogelijk. De bezwaren tegen het college- en raadsbesluit worden gezamenlijk behandeld door de onafhankelijke gemeentelijke bezwarencommissie. Degene die bezwaar indient wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Vervolgens geeft de commissie haar advies. De raad dient uiteindelijk te besluiten over het advies op de bezwaren. Tegen dit raadsbesluit is eventueel beroep bij de rechtbank mogelijk.

Als iemand zijn pand wil verkopen dat op deze WVG-gronden staat, moet dat dan ook aan de gemeente?

De eigenaar dient vanaf nu zijn pand als eerste aan de gemeente aan te bieden. Wil de gemeente het pand kopen, omdat dit pand past in de ontwikkeling, dan starten de onderhandelingen. Wil de gemeente het pand niet kopen, dan mag de eigenaar het pand aan ieder ander verkopen.

Om welk gebied gaat het?

Klik hier om het kaartje (pdf) te bekijken om welk gebied het gaat.

Moeten eigenaren verplicht hun grond verkopen?

De gemeente wil de entree van Oost ontwikkelen en gaat daarvoor samen met betrokken partijen een structuurvisie opstellen. Panden en gronden die binnen deze ontwikkeling liggen, wil de gemeente uiteindelijk actief verwerven. Lukt het niet om de panden en gronden op deze actieve wijze minnelijk te verwerven, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om tot onteigening over te gaan.

Kunnen eigenaren nu al hun pand verkopen? Wie bepaalt dan het bedrag?

Degene die wil verkopen kan dat kenbaar maken aan de gemeente. Partijen proberen dan eerst samen tot een verkoopprijs te komen. Als dat niet lukt, kan aan de rechter worden gevraagd een prijs te bepalen.

Als een eigenaar net buiten het gebied wil verkopen, kunnen ze dan ook bij jullie aankloppen?

Nee, de gemeente heeft geen plannen om buiten het gebied gronden aan te kopen ter verwezenlijking van beleid.