Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitsplan Arenapark

Met de instemming van de gemeenteraad op het Masterplan 2.0 op zak, volgt er een nieuwe fase in de (door)ontwikkeling van het Arenapark: het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Waar het Masterplan op hoofdlijnen de ontwikkellocaties voor nieuwbouw (voor werken, wonen, sporten en leren) en de toekomstige infrastructuur van het park beschrijft, zoemt het stedenbouwkundig plan veel meer op detailniveau in op verschillende onderdelen uit het Masterplan. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwhoogtes, samenhang tussen nieuw te ontwikkelen gebouwen, sociale veiligheid, verkeersstromen (snel en langzaam verkeer), parkeerbeleid, inrichting openbare ruimte en milieuaspecten (geluid, luchtkwaliteit, natuur etc.).

Gelijktijdig met het stedenbouwkundig plan wordt er ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit plan beschrijft in tekst en (vooral) beeld de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van de (door)ontwikkeling van het park. Denk aan de gewenste architectuur (bv. gewenste verschijningsvormen van gebouwen, materiaalkeuze of kleuren) en inrichting van de openbare ruimte (bv. soort bestrating, beplanting). Het beeldkwaliteitsplan zal, nadat het door de raad is vastgesteld, gaan dienen als toetsingskader voor de Welstandscommissie bij omgevingsvergunningaanvragen.

De gemeente streeft er naar om beide plannen voor de zomer van 2021 gereed te hebben. Bij het maken ervan worden vanzelfsprekend alle belanghebbenden (zowel burgers als professionele stakeholders) nauw betrokken.