Nieuw zwembad Arenapark

Onderzoek toekomst De Lieberg | Besluit nieuw zwembad| Vervolgproces

Onderzoek toekomst zwembad

Het huidige zwembad De Lieberg, gelegen in Hilversum-Oost, is bijna 45 jaar oud (gebouwd in 1976) en daarmee verouderd. In 2018 is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor Zwembad De Lieberg opgesteld. Om te zorgen dat het zwembad naar behoren kan blijven functioneren, bleek veel extra onderhoud nodig. Dat zou een grootschalige renovatie van het zwembad betekenen. In het najaar van 2018 is de gemeente daarom gestart met een onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s voor het zwembad. Gaan we renoveren of is nieuwbouw van een zwembad een beter alternatief?

In het onderzoek lagen 3 varianten op tafel:

  1. grondig renoveren van zwembad de Lieberg,
  2. nieuwbouw op huidige locatie of
  3. nieuwbouw op een andere locatie.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Hospitality Group, een extern adviesbureau en de KNZB, de Koninklijke Nederlandse Zwembond. De onderzoekers hebben uitgebreid gesproken met de huidige en potentiële gebruikers van het zwembad over hun wensen en behoeften. Vervolgens zijn de wensen afgezet tegen de verschillende varianten. De eindconclusie was dat renovatie of nieuwbouw op de bestaande locatie niet de voorkeur verdient. Zowel op het gebied van (extra) exploitatiemogelijkheden als van het oplossen van huidige knelpunten (bv bereikbaarheid, parkeerproblematiek) zijn er te veel hobbels. Deze zijn er (vrijwel) niet bij nieuwbouw. Uiteindelijk werd geadviseerd voor een nieuw te bouwen zwembad op het Arenapark. Onder meer de mogelijkheid om gebruikerswensen te realiseren, de centrale ligging in Hilversum en de nabijheid van openbaar vervoer zijn daarbij belangrijke afwegingen geweest.

Bestuurlijke besluitvorming: nieuw zwembad op Arenapark

Op 28 januari 2020 besluit het college van B en W het advies te volgen. Er wordt ingezet op een nieuw zwembad op het Arenapark. Het nieuwe bad moet ruimte gaan bieden aan zwemlessen, aqua-activiteiten zoals ouder en kind zwemmen en aquafit, baanzwemmen en activiteiten van watersportverenigingen zoals de Robben, Torpedo en OSVH. Pas als het nieuwe zwembad in gebruik is, wordt het huidige zwembad De Lieberg gesloten.

Nadat op 12 februari 2020 de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen positief oordeelt over het voorstel van B en W, beluit de gemeenteraad op 4 maart 2020 unaniem tot de bouw van een nieuw zwembad op het Arenapark. Zie hier de onderliggende stukken (agendapunt 6).

Vervolgproces nieuw zwembad

In vervolg op de keuze voor een nieuw te bouwen zwembad op het Arenapark wordt er nu in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden een technisch ontwerp voor het gebruik/de inrichting van het zwembad gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor één of meerdere bassins, afmetingen van (het) bassin(s), de gewenste technische mogelijkheden (bv beweegbare bodem), tribunes voor toeschouwers, e.d. Dit ontwerp moet eind 2020 gereed zijn. Als alles volgens planning verloopt, is de start van de bouw (op z’n vroegst) gepland in 2024.   

Doorontwikkeling Arenapark

De plannen voor een nieuw zwembad op het Arenapark maken onderdeel uit van de (door)ontwikkeling van het gehele bedrijvenpark richting 2035. Het Arenapark moet een toekomstbestendig bedrijvenpark worden waar werken, sport, ontspanning en educatie elkaar versterken. Ook duurzaamheid (ecologie, klimaatadaptatie, energie) en een goede bereikbaarheid zijn belangrijke ingrediënten van het nieuwe plan. Meer informatie over het Arenapark klik hier.