Masterplan Arenapark

Masterplan Arenapark 1.0

We maken een nieuw Masterplan Arenapark dat de basis vormt voor de verder ontwikkeling van het bedrijvenpark tot 2035. Op basis daarvan kan de gemeenteraad besluiten over bestemmingsplanwijzigingen. Ook maken we op basis van dat plan investeringsplannen om de openbare ruimte definitief in te richten. Stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan en adviesbureaus Sweco, Goudappel Coffeng, Buiting Advies en Drijver&Partners stellen samen met de gemeente Hilversum en de eigenaren, gebruikers en bewoners van het Arenapark het nieuwe Masterplan op. PosadMaxwan heeft de onderzoeksfase inmiddels afgerond.

De 5 onderzoeken die zijn gedaan gaan over:

  • verkeer,
  • parkeren,
  • sportbehoefte en sportvoorzieningen,
  • klimaatadaptatie en ecologie.

Begin maart zijn de hoofdpunten uit deze onderzoeken gedeeld met de eigenaren, gebruikers en bewoners. Het consortium heeft de reacties verwerkt in de eindrapportages van de onderzoeken.

De uitkomsten van deze onderzoeken en de input van gebruikers en omwonenden vormen samen de bouwstenen voor het Masterplan Arenapark. Deze zijn begin april 2019 besproken met zowel stakeholders/gebruikers als met omwonenden.
Op basis van alle opgehaalde informatie zijn eerst contouren van het Masterplan beschreven. Deze zijn op 18 april 2019 aan raadsleden gepresenteerd tijdens een beeldvormende sessie op het Raadhuis. Een samenvattend verslag daarvan kunt u hier zien. Daarna zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd wat resulteerde in een definitief Masterplan Arenapark 1.0. Het college van burgemeester en wethouders stemde op 14 mei 2019 in met het Masterplan.

Bijlagen

  1. Eindrapportage sportonderzoek (pdf, 2 MB)
  2. Eindrapportage verkeer (pdf, 7 MB)
  3. Eindrapportage parkeren en transferium (pdf, 4 MB)
  4. Eindrapportage ecologie (pdf, 2 MB)
  5. Eindrapportage klimaatadaptie (pdf, 4 MB)

Masterplan Arenapark 2.0

Op 5 juni 2019 boog de raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid zich over het door B&W goedgekeurde Masterplan 1.0. Er was lof voor de ambities van de gemeente om na jaren van stilstand de (door)ontwikkeling van het bedrijvenpark enthousiast aan te pakken. Maar tegelijkertijd was een ruime meerderheid van de commissie van mening dat verschillende onderdelen in het Masterplan nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarop besloot projectwethouder Annette Wolthers om extra tijd uit te trekken voor de verdere uitwerking van het plan, in nauwe samenwerking met alle stakeholders.
Het Stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan en de adviesbureaus Sweco, Goudappel Coffeng, Buiting Advies en Drijver&Partners, die het Masterplan 1.0 voor hun rekening namen, zijn ook betrokken bij de verdere uitwerking van een Masterplan 2.0. Tussen juni 2019 - mei 2020 zijn nieuwe wensen vanuit zowel de politiek als van gebruikers/eigenaren geïnventariseerd. Dat leidde tot een aangepaste invulling van het Arenapark. Waar eerder het overgrote deel van de extra m2 (+ 85.000 m2) bestemd was voor extra kantoorruimte, is in het Masterplan 2.0 ‘maar’ ruim de helft bestemd voor extra kantoorruimte. De overige 37.000 m2 is bestemd voor andere functie als wonen, een zwembad, (mogelijk) een onderwijsvoorziening en sportfaciliteiten. Verkeersveiligheid en duurzaamheid krijgen ook een belangrijke plek in het plan. Op 19 mei 2020 stemde het college van B en W in met het Masterplan Arenapark 2.0 (pdf, 12 MB). Op 1 juli 2020 ging ook de gemeenteraad akkoord met het plan.

Onderzoek verplaatsing station Hilversum Sportpark

De gemeente wil graag dat het station meer onderdeel wordt van het Arenapark. Inclusief betere voorzieningen bij het station, zoals een park & ride. Daarvoor moet het NS Station Sportpark een paar honderd meter naar het zuiden worden verplaatst. Een eenmaal verplaatst station moet ook de toegankelijkheid en veiligheid op/bij het Arenapark vergroten. Tevens wordt met een verplaatsing de verkeerssituatie bij de huidige spoorwegovergang verbeterd. Deze overgang (bij de Soestdijkerstraatweg) is door ProRail aangemerkt als veiligheidsknelpunt. Verplaatsen van de perrons op de huidige locatie, maar dan tegenover elkaar (aan welke zijde spoorweg ook) lost niet veel op. De spoorbomen blijven dan dicht als trein stil staat. Gevolg: verkeersopstopping. Door het station op paar honderd meter van overgang te situeren, heb je dat probleem niet.

Uit eerder onderzoek, in samenwerking met ProRail, blijkt verplaatsing technisch een haalbare optie. Veel vervolgonderzoek is echter nog nodig om na te gaan of verplaatsing ook op andere vlakken (bv. financieel) haalbaar is. Als het station wordt verplaatst, zal dat dan ook zeker niet op korte termijn gebeuren.