Arenapark

U kunt in de PDF het masterplan en de nota van de uitgangspunten door de gemeenteraad inzien.

Het Arenapark

Het Arenapark ontvangt dagelijks duizenden mensen die hier komen werken, leren en sporten. Dit kantorenpark is vanaf begin jaren 90 ontwikkeld. Het beslaat zo’n 30 hectare en telt 35 gebouwen en meer dan 50 bedrijven. Ook bevinden zich op deze locatie scholen met een regionale functie en sportfaciliteiten. Toch is dit gebied nog niet af. Diverse percelen liggen braak. Een groot deel van de openbare ruimte is niet aangelegd, of heeft een tijdelijke inrichting. Daarom is het project Masterplan Arenapark gestart. Dit project maakt plannen over de doorontwikkeling van dit gebied tot pakweg 2035. Als eerste is er een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Daaruit vloeit een nieuw Masterplan voort.

Nota van Uitgangspunten vastgesteld door gemeenteraad

De eerste stap op weg naar een nieuw Masterplan is een Nota van Uitgangspunten (pdf, 9Mb). Deze nota beschrijft op hoofdlijnen de gebiedsanalyse en relevante beleidsambities voor het Arenapark. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met eigenaren, gebruikers, bewoners en omwonenden van het Arenapark (individuele gesprekken, thematafels, bijeenkomsten). Nadat eerst het college van B en W, met input van stakeholders en de raadscommissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid, in februari 2019 akkoord ging met de Nota, stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten op 16 april officieel vast. (In het bestuursinformatiesysteem kunt u alle stukken vinden die betrekking hebben op het raadsbesluit van 16 april)

Op weg naar het Masterplan Arenapark

De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de volgende stap: het Masterplan Arenapark. Dit plan beschrijft  in grote lijnen de inrichting van het Arenapark in 2035. Daarmee is het Masterplan geen gefixeerd eindbeeld. Het schetst de ruimtelijke structuurelementen, randvoorwaarden en programma’s die van belang zijn om de ontwikkeling van het Arenapark in de toekomst in goede banen te leiden. Het Masterplan vormt daarmee de basis voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen en investeringsplannen van de gemeente voor dit bedrijvenpark.

Ter voorbereiding op het nieuwe Masterplan zijn er vijf verschillende onderzoeken uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de thema’s verkeer, parkeren, sportbehoefte en sportvoorzieningen, klimaatadaptatie en ecologie. De onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de rapporten zijn beschikbaar.

Bewonersbijeenkomsten

Bewoners/omwonenden van het Arenapark zijn nauw betrokken bij de plannen voor het Arenapark. In drie informatie-bijeenkomsten is hun mening gevraagd. In januari 2019 is in de eerste bijeenkomst het doel van het project toegelicht en zijn eerste ideeën opgehaald. Begin maart zijn in een tweede bijeenkomst de uitkomsten van de vijf onderzoeksrapporten gedeeld waarop bewoners konden reageren. Op 8 april kwamen bewoners voor de 3e keer bijeen om te reageren op het concept Masterplan. Zie hier de notulen van de 2e en 3e bewonersbijeenkomst.

Contouren Masterplan

De uitkomsten van de vijf onderzoeken vormen samen met de opgehaalde input van individuele interviews, thematafels en informatie-/bewonersbijeenkomsten, de bouwstenen voor het Masterplan Arenapark. Allereerst zijn eerst de contouren van een Masterplan geschetst. Deze zijn op 18 april aan raadsleden gepresenteerd tijdens een beeldvormende sessie op het Raadhuis. Deskundigen praatten daar de raadsleden bij over de geschetste contouren van het Masterplan in wording. Een samenvattend verslag (pdf, 296 kB) daarvan kunt u hier zien.

14 mei 2019: College van B en W akkoord met Masterplan Arenapark 1.0

Het college van burgemeester en wethouders is in de college-vergadering van dinsdag 14 mei akkoord gegaan met het Masterplan 1.0 (agendapunt 5). Dit Masterplan vormt de basis voor verdere uitwerking van de ambities voor het bedrijvenpark. Die ambities zijn de doorontwikkeling van het Arenapark tot een toekomstbestendig en bruisende bedrijvenpark waar werk, sport en ontspanning elkaar versterken en dat voor alle gebruikers goed bereikbaar is.
Op 5 juni 2019 boog de raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid zich over het Masterplan 1.0. Er was lof voor de ambities van de gemeente om na jaren van stilstand de (door)ontwikkeling van het bedrijvenpark enthousiast aan te pakken. Maar tegelijkertijd was een ruime meerderheid van de commissie van mening dat verschillende onderdelen in het Masterplan nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarop besloot projectwethouder Annette Wolthers om extra tijd uit te trekken voor de verdere uitwerking van het plan, in nauwe samenwerking met alle stakeholders.

19 mei 2020: College van B en W stemt in met Masterplan Arenapark 2.0

Tussen juni 2019 en mei 2020 is een Masterplan Arenaperk 2.0 gemaakt. Dit Masterplan is een verdere uitwerking van het Masterplan Arenapark 1.0. Ook bij de totstandkoming van dit plan zijn gebruikers/eigenaren en omwonenden van het Arenapark nauw betrokken. De ambities voor het park richting 2035 zijn in beide plannen onveranderd, de invulling is op onderdelen aangepast aan nieuwe wensen (o.a. op het gebied van sport en onderwijs) vanuit zowel de politiek als gebruikers van het park. Op 19 mei 2020 stemde het college van B en W in met het Masterplan Arenapark 2.0. Daarmee wordt ingezet op ruim 85.000 m2 extra vloeroppervlakte voor wonen, werken en functies op het gebeid van sport en leren. Er ontstaat daardoor ruimte voor extra werkgelegenheid (2000-4000 arbeidsplaatsen).

1 juli 2020: gemeenteraad zet licht op groen voor Masterplan 2.0

De gemeenteraad heeft zich op 1 juli unaniem geschaard achter het plan om het Arenapark richting 2035 door te ontwikkelen tot een toekomstbestendig en bruisend bedrijvenpark waar werken, wonen, sporten en leren elkaar versterken. Na afloop van het debat over het Masterplan 2.0 kreeg Annette Wolthers, projectwethouder Arenapark, unaniem steun voor haar plan en groen licht om het verder te gaan uitwerken. Zonder uitzondering waren alle partijen positief over de gekozen richting, waarbij vooral de mix aan functies ( wonen, werken, leren en sporten) op waardering kon rekenen. Een groot aantal vraagstukken vraagt wel om verdere uitwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwhoogtes, samenhang tussen nieuw te ontwikkelen gebouwen, sociale veiligheid, verkeersstromen (snel en langzaam verkeer), parkeerbeleid, inrichting openbare ruimte en milieuaspecten (geluid, luchtkwaliteit, natuur etc.). Dat gaat gebeuren in de volgende fase waarin het Masterplan 2.0 wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan

Gelijktijdig met het stedenbouwkundig plan wordt er ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit plan beschrijft in tekst en (vooral) beeld de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van de (door)ontwikkeling van het park. Denk aan de gewenste architectuur (bv. gewenste verschijningsvormen van gebouwen, materiaalkeuze of kleuren) en inrichting van de openbare ruimte (bv. soort bestrating, beplanting).

De gemeente streeft er naar om beide plannen voor de zomer van 2021 gereed te hebben. Bij het maken ervan worden vanzelfsprekend alle belanghebbenden (zowel burgers als professionele stakeholders) nauw betrokken.

Meer informatie