Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Arenapark

Over het Arenapark | Nota van Uitgangspunten | Masterplan

Het Arenapark ontvangt dagelijks duizenden mensen die hier komen werken, leren en sporten. Dit kantorenpark is vanaf begin jaren 90 ontwikkeld. Het beslaat zo’n 30 hectare en telt 35 gebouwen en meer dan 50 bedrijven. Ook bevinden zich op deze locatie scholen met een regionale functie en sportfaciliteiten. Toch is dit gebied nog niet af. Diverse percelen liggen braak. Een groot deel van de openbare ruimte is niet aangelegd, of heeft een tijdelijke inrichting. Daarom is het project Masterplan Arenapark gestart. Dit project maakt plannen over de doorontwikkeling van dit gebied tot pakweg 2035. Als eerste is er een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Daaruit vloeit een nieuw Masterplan voort.

Nota van Uitgangspunten vastgesteld door gemeenteraad

De eerste stap op weg naar een nieuw Masterplan is een Nota van Uitgangspunten (pdf, 9Mb). Deze nota beschrijft op hoofdlijnen de gebiedsanalyse en relevante beleidsambities voor het Arenapark. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met eigenaren, gebruikers, bewoners en omwonenden van het Arenapark (individuele gesprekken, thematafels, bijeenkomsten). Nadat eerst het college van B en W, met input van stakeholders en de raadscommissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid, in februari 2019 akkoord ging met de Nota, stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten op 16 april officieel vast. (In het bestuursinformatiesysteem Ibabs kunt u alle stukken vinden die betrekking hebben op het raadsbesluit van 16 april)

Op weg naar het Masterplan Arenapark

De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de volgende stap: het Masterplan Arenapark. Dit plan beschrijft  in grote lijnen de inrichting van het Arenapark in 2035. Daarmee is het Masterplan geen gefixeerd eindbeeld. Het schetst de ruimtelijke structuurelementen, randvoorwaarden en programma’s die van belang zijn om de ontwikkeling van het Arenapark in de toekomst in goede banen te leiden. Het Masterplan vormt daarmee de basis voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen en investeringsplannen van de gemeente voor dit bedrijvenpark.

Ter voorbereiding op het nieuwe Masterplan zijn er vijf verschillende onderzoeken uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de thema’s verkeer, parkeren, sportbehoefte en sportvoorzieningen, klimaatadaptatie en ecologie. De onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de rapporten zijn beschikbaar.

Bewonersbijeekomsten

Bewoners/omwonenden van het Arenapark zijn nauw betrokken bij de plannen voor het Arenapark. In drie informatie-bijeenkomsten is hun mening gevraagd. In januari 2019 is in de eerste bijeenkomst het doel van het project toegelicht en zijn eerste ideeën opgehaald. Begin maart zijn in een tweede bijeenkomst de uitkomsten van de vijf onderzoeksrapporten gedeeld waarop bewoners konden reageren. Op 8 april kwamen bewoners voor de 3e keer bijeen om te reageren op het concept Masterplan. Zie hier de notulen van de 2e en 3e bewonersbijeenkomst.

Contouren Masterplan

De uitkomsten van de vijf onderzoeken vormen samen met de opgehaalde input van individuele interviews, thematafels en informatie-/bewonersbijeenkomsten, de bouwstenen voor het Masterplan Arenapark. Allereerst zijn eerst de contouren van een Masterplan geschetst. Deze zijn op 18 april aan raadsleden gepresenteerd tijdens een beeldvormende sessie op het Raadhuis. Deskundigen praatten daar de raadsleden bij over de geschetste contouren van het Masterplan in wording. Een samenvattend verslag (pdf, 296 kB) daarvan kunt u hier zien.

14 mei 2019: College van B&W akkoord met Masterplan Arenapark

Het college van burgemeester en wethouders is in de college-vergadering van dinsdag 14 mei akkoord gegaan met het Masterplan Arenapark (pdf, 14 MB). Dit Masterplan vormt de basis voor concretisering van de ambities uit het plan. Die ambities behelzen  de doorontwikkeling van het Arenapark tot een toekomstbestendig en bruisende bedrijvenpark waar werk, sport en ontspanning elkaar versterken en dat voor alle gebruikers goed bereikbaar is. Gepland is een uitbreiding van een kleine 90.000 m² vloeroppervlakte. Een groot gedeelte daarvan is bestemd voor kantoorruimte. Maar er is ook plaats voor andere functies als horeca, winkeltje en wellicht ook wonen rondom een nieuw te creëren stationsgebied. Alle details/ambities staan in het definitieve Masterplan (zie ook bestuursinformatiesysteem Ibabs, College B&W, 14 mei, agendapunt 5).

Half jaar extra voor bespreking Masterplan in raad

Het (door B&W goedgekeurde) Masterplan Arenapark is op 5 juni 2019 uitgebreid besproken in de Raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Vanuit de politieke partijen was er lof voor de ambities van de gemeente om na jaren van stilstand de (door)ontwikkeling van het bedrijvenpark enthousiast aan te pakken. Maar tegelijkertijd was een ruime meerderheid van mening dat verschillende onderdelen in het Masterplan nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwhoogtes, verkeerstromen, wonen en bereikbaarheid. Daarop heeft projectwethouder Annette Wolthers besloten om extra tijd uit te trekken voor de verdere uitwerking van het plan. Annette Wolthers: “Ik heb goed naar de raadscommissie geluisterd. Ik neem nu een half jaar extra de tijd om met alle betrokkenen het Masterplan te verfijnen. Want hoewel ik in het belang van het Arenapark, Hilversum en omgeving snelheid belangrijk vind, is kwaliteit leidend. Door nog een extra slag te maken verwacht ik in december van dit jaar een nog beter Masterplan met de raad(scommissie) te kunnen bespreken.”

Meer informatie