Arenapark

Updates over de ontwikkeling van Het Arenapark

Het Arenapark

Het Arenapark ontvangt dagelijks duizenden mensen die hier komen werken, leren en sporten. Dit kantorenpark is vanaf begin jaren 90 ontwikkeld. Het beslaat zo’n 30 hectare en telt 35 gebouwen en meer dan 50 bedrijven. Ook bevinden zich op deze locatie scholen met een regionale functie en sportfaciliteiten. Toch is dit gebied niet af. Diverse percelen liggen braak. Een groot deel van de openbare ruimte is niet aangelegd, of heeft een tijdelijke inrichting. Daarom is het project Arenapark gestart. Dit project maakt plannen over de doorontwikkeling van dit gebied tot pakweg 2035. Als eerste is er een Nota van Uitgangspunten opgesteld, vervolgens een Masterplan. Op basis daarvan wordt nu een stedenbouwkundig plan ontwikkelt, dat de basis vormt voor initiatieven uit de markt en gemeentelijke investeringen in het gebied.

juni 2021: start stedenbouwkundig plan

Het architectenbureau VenHoevenCS is geselecteerd voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Komende maanden worden partners uitgenodigd mee te doen aan de verschillende ontwikkeltafels die de gemeente organiseert. Deze gesprekken (in juni, juli en augustus) vormen straks de basis voor de verschillende scenario’s voor het gebied.

Het stedenbouwkundig plan toont hoe het Arenapark eruit gaat zien en bouwt voort op de contouren van het Masterplan. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan vinden verschillende onderzoeken plaats, bijvoorbeeld naar duurzaamheid en mobiliteit. Deze onderzoeken sluiten aan op het brede Hilversumse beleid zoals de nieuwe mobiliteitsvisie. De resultaten hiervan worden in het stedenbouwkundig plan verwerkt.

Daarna is het beeldkwaliteitsplan aan de beurt. Hierin staat het uiterlijk van de gebouwen en de openbare ruimte in het Arenapark beschreven. Tenslotte komt er een nieuw bestemmingsplan. Dit plan maakt nieuwe gewenste ontwikkelingen mogelijk. Daarna gaat alles nog één keer naar de gemeenteraad. Wanneer die akkoord is, kan het vernieuwen van het Arenapark echt beginnen.

juli 2020: gemeenteraad zet licht op groen voor Masterplan 2.0

De gemeenteraad heeft zich op 1 juli unaniem geschaard achter het plan om het Arenapark richting 2035 door te ontwikkelen tot een toekomstbestendig en bruisend bedrijvenpark waar werken, wonen, sporten en leren elkaar versterken. Na afloop van het debat over het Masterplan 2.0 kreeg Annette Wolthers, projectwethouder Arenapark, groen licht om het verder te gaan uitwerken. Zonder uitzondering waren alle partijen positief over de gekozen richting, waarbij vooral de mix aan functies (wonen, werken, leren en sporten) op waardering kon rekenen. Een groot aantal vraagstukken vraagt wel om verdere uitwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwhoogtes, samenhang tussen nieuw te ontwikkelen gebouwen, sociale veiligheid, verkeersstromen (snel en langzaam verkeer), parkeerbeleid, inrichting openbare ruimte en milieuaspecten (geluid, luchtkwaliteit, natuur etc.). Dat gaat gebeuren in de volgende fase waarin het Masterplan 2.0 wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

mei 2020: College van B en W stemt in met Masterplan Arenapark 2.0

Tussen juni 2019 en mei 2020 is een Masterplan Arenaperk 2.0 gemaakt. Dit Masterplan is een verdere uitwerking van het Masterplan Arenapark 1.0. Ook bij de totstandkoming van dit plan zijn gebruikers/eigenaren en omwonenden van het Arenapark nauw betrokken. De ambities voor het park richting 2035 zijn in beide plannen onveranderd, de invulling is op onderdelen aangepast aan nieuwe wensen (o.a. op het gebied van sport en onderwijs) vanuit zowel de politiek als gebruikers van het park. Op 19 mei 2020 stemde het college van B en W in met het Masterplan Arenapark 2.0. Daarmee wordt ingezet op ruim 85.000 m2 extra vloeroppervlakte voor wonen, werken en functies op het gebeid van sport en leren. Er ontstaat daardoor ruimte voor extra werkgelegenheid (2000-4000 arbeidsplaatsen).

mei-juni 2019: College van B en W akkoord met Masterplan Arenapark 1.0

Het college van burgemeester en wethouders is in de collegevergadering van dinsdag 14 mei akkoord gegaan met het Masterplan 1.0 (agendapunt 5). Dit Masterplan vormt de basis voor verdere uitwerking van de ambities voor het bedrijvenpark. Die ambities zijn de doorontwikkeling van het Arenapark tot een toekomstbestendig en bruisende bedrijvenpark waar werk, sport en ontspanning elkaar versterken en dat voor alle gebruikers goed bereikbaar is.
Op 5 juni 2019 boog de raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid zich over het Masterplan 1.0. Er was lof voor de ambities van de gemeente om na jaren van stilstand de (door)ontwikkeling van het bedrijvenpark enthousiast aan te pakken. Maar tegelijkertijd was een ruime meerderheid van de commissie van mening dat verschillende onderdelen in het Masterplan nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarop besloot projectwethouder Annette Wolthers om extra tijd uit te trekken voor de verdere uitwerking van het plan, in nauwe samenwerking met alle stakeholders.

Gemeenteraad stelt Nota van Uitgangspunten vast februari 2019

De eerste stap op weg naar een nieuw Masterplan was een Nota van Uitgangspunten (pdf, 9Mb). Deze nota beschrijft op hoofdlijnen de gebiedsanalyse en relevante beleidsambities voor het Arenapark in 2035. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met eigenaren, gebruikers, bewoners en omwonenden van het Arenapark (individuele gesprekken, thematafels, bijeenkomsten). Bewoners/omwonenden zijn nauw betrokken,Iin drie informatiebijeenkomsten is hun mening gevraagd Zie hier  https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/Arena_Park/bijlagen> de notulen van de 2e en 3e bewonersbijeenkomst.

De gemeenteraad stelde de Nota van Uitgangspunten op 16 april 2019 officieel vast. (In het bestuursinformatiesysteem kunt u alle stukken vinden die betrekking hebben op het raadsbesluit van 16 april)

Ter voorbereiding op het nieuwe Masterplan zijn er 5 verschillende onderzoeken uitgevoerd op de thema’s: verkeer, parkeren, sportbehoefte en sportvoorzieningen, klimaatadaptatie en ecologie. De uitkomsten van de vijf onderzoeken vormen samen met de opgehaalde input van individuele interviews, thematafels en informatie-/bewonersbijeenkomsten, de bouwstenen voor het Masterplan Arenapark. Dit is op 18 april aan raadsleden gepresenteerd tijdens een beeldvormende sessie op het Raadhuis. Deskundigen praatten daar de raadsleden bij over de geschetste contouren van het Masterplan in wording. Een samenvattend verslag (pdf, 296 kB) daarvan kunt u hier zien.

In januari 2019 is in de eerste bijeenkomst het doel van het project toegelicht en zijn eerste ideeën opgehaald. Begin maart zijn de uitkomsten van de vijf onderzoeksrapporten gedeeld waarop bewoners konden reageren. Op 8 april kwamen bewoners voor de 3e keer bijeen om te reageren op het concept Masterplan.

Meer informatie