ARK Advies 27A Heuvellaan 50

Advies 27 A betreft Ruimtelijke Analyse Heuvellaan 50, in aanwezigheid van de ontwikkelaars/opdrachtgevers van Local en Trebbe Wonen en m.m.v. Bosch Slabbers/ KOW, gepresenteerd door Wijnand Bouw.

Inleiding

Ten behoeve van de herontwikkeling voor de kantoorlocatie Heuvellaan 50 is 2 maart 2020 een eindadvies ontwerpend vooronderzoek uitgebracht dat verwerkt is in een postzegelplan. In oktober 2020 is een concept-schetsontwerp stedenbouwkundig plan ingediend. In vervolg hierop wordt nu een ‘ontwerpboek’ met een schetsontwerp, een verkavelingsplan en een beeldkwaliteitsplan (15 april 2020) gepresenteerd. Hierbij wordt voorzien in een ruimtelijk-programmatisch kader. Beoordeeld moet worden of dit ontwerpboek voldoende uitgangspunten biedt voor een herziening van het bestemmingsplan. Door het wegvallen van de functie van het vm. VARA-hoofdkantoor is het mogelijk de allure van dit noordwestelijk parkachtige villagebied, onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug, te herstellen.

Advies

Het bijzondere van dit plan is dat in het verlengde van de parkachtige omgeving een grof en versleten, leegstaand gebiedselement verdwijnt, en dat fysiek en sociaal gezien er weer licht gaat schijnen in de avonduren langs de Heuvellaan. De beeldverstoring binnen het beschermd stadsgezicht kan met het herstel van de kenmerkende hoofdstructuur van gebogen lanen en zichtlijnen weer aansluiten bij de omgeving. Het plan is qua waardenherstel zorgvuldig.Terecht wordt geconstateerd dat het maximale laadvermogen van het terrein met het voorgenomen programma is bereikt en dat de vervangende BVO’s naar de juiste korrelgrootte van de omgeving wordt teruggebracht en verspreid over het plangebied.

De aanbevelingen uit de cultuurhistorische verkenning zijn na een interessant begingericht op 'gewenste' beeldvorming en zijn retrospectief van karakter : 'Chaletstijl' en 'Dudokstijl'. De verwijzing naar 'Stijl' is een verwijzing naar het verleden en weinig toekomstgericht. In dit – overigens zorgvuldige – ontwikkelingsplan is de oriëntatie weinig toekomstgericht. In de algemene discussie, die in het kader van de Omgevingsvisie plaatsvindt over wat samenhangende kwaliteit voor de toekomst kan betekenen, wordt de beeldkwaliteit eerder terughoudend dan ruimhartig en sublimerend aan de orde gesteld. Bij een proactief architectuurbeleid kan dit gemis aan culturele energie worden ondervangen. Het is begrijpelijk dat het plan stedenbouwkundig georiënteerd is op de Heuvellaan alhoewel de onbebouwde groenstrook langs de laan wat dieper mag zijn om een privacy-plek in de zon te kunnen hebben.

De zijgevels waar zich de zijentrees van de woningen bevinden zijn daar ongeschikt voor en aan de achterzijde is er geen zon.Daarnaast doet zich de vraag voor hoe je bij de villa’s aan de Heuvellaan de groene voortuinen in stand kunt houden als de toekomstige bewoners van drie van deze woningen geen mogelijkheid hebben voor parkeren op eigen terrein. Op termijn is handhaving op dit punt niet aannemelijk. De oriëntatie van de dakterrassen van de bebo-woningen aan de Heuvellaan is op het noordoosten. Vraag is of daar een andere oriëntatie van deze bebo-blokken mogelijk is. In de detaillering wringt de sfeer van de romantische binnenroute met de koppen van de parkeerkoffers zoals nu is getekend. Doordat de parkeerkoffers ongelijke zijden hebben dringen de auto’s aan een zijde zich teveel op aan het straatbeeld. Ontwerp de parkeerkoffers rechthoekig, omgeven met hagen die de begrenzing consequent volgen en de auto’s aan het zicht onttrekken. De vrijkomende hoeken zijn dan te gebruiken voor een extra boom om te voorkomen dat er alsnog geparkeerd gaat worden.
ARK concludeert dat dit ontwerpboek voldoende uitgangspunten biedt voor een herziening van het bestemmingsplan.

[ARK: Fons Asselbergs, Hans Ruijssenaars, Stef Veldhuizen)