Advies 23b ARK voortgang omgevingsvisie

30 oktober 2020

Betreft ‘Voortgang Omgevingsvisie’, gepresenteerd door Monique Müller in aanwezigheid van Floris Voorink.


Inleiding

In eerdere adviezen van ARK werden plannen besproken die belangrijke bouwstenen zijn in het raamwerk van een Plan van Aanpak Omgevingsvisie.

Advies 6 over de Concept Woonvisie 2016-2020 waarin onder meer aan de orde kwam: een structuurplan Bestaand Stedelijk Gebied; buurtconsultatie; wijkkaarten; een volkshuisvestingsplan en de plancapaciteit voor woningbouw.
Advies 12 - 12-E (02-09-16 t/m25-01-19) n.a.v. het Bestemmingsplan stationsgebied, waarin vraagstukken over de bereikbaarheid een gewenste mobiliteitsvisie betreffen.
Advies 16 - 16 B (30-06-17 t/m 08-03-19) en 24 (15-05-20) n.a.v. de gebiedsontwikkeling van het Spoorgebied waarbij regie op integrale aanpak in samenhang met participatie-resultaten nopen tot een nieuwe vorm van proceskwaliteit en een stedenbouwkundig streefbeeld.
Advies 21 (05-07-19) en 23 A (07-02-20) over het bestuurlijk Plan van Aanpak Omgevingsvisie waarbij op basis van een ambitiekader, een koersdocument, wijkanalyses, draagvlakvorming voor burgerinitiatieven regie met bijbehorende spelregels besproken zijn. Hier wordt gepleit voor nieuwe vormen van participatie waarbij de verstandhouding tussen burger en overheid - tegelijk met een regie op integrale (i.p.v. sectorale) belangenafweging – leidt tot regie op een gezamenlijk stedelijk streefbeeld.


Advies

De rol van de Raad van Hilversum moet voorafgaand aan het participatieproces duidelijk zijn: de uiteenlopende participatieresultaten van de bewonersverenigingen worden ter integrale afweging en democratische besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Anderzijds moet duidelijk zijn dat het stadsbestuur als gekozen democratisch orgaan werkt aan de (toekomstige) welvaart van de stad en het welzijn van de inwoners van Hilversum. Bij dit krachtenveld horen spelregels die tijdens het participatieproces bewaakt moeten worden.
De planhorizon van het Omgevingsplan is 2040. In een preambule kan worden uiteengezet dat de vernieuwing van Hilversum een ruimtevraag oproept die beantwoordt aan verduurzaming, vergroening, aanpassing en verbetering van woon-, werk-, leef- en beweegruimte. Dierbare elementen worden beschermd en op peil gehouden, indifferente en niet-functionele elementen worden verbeterd of vervangen. Bij deze ambitie hoort een globaal streefbeeld van Hilversum.
Ter bevordering van een heldere communicatie adviseert ARK om een aantal goed leesbare kwaliteitskaarten uit te werken:

 

  1. Kaart met kwaliteitsgebieden
  2.  Kaart met verbetergebieden
  3.  Kaart met structurerend groen en water
  4. Kaart met infrastructuur.

Tot nog toe ontbreken vier belangrijke paragrafen t.b.v. het concept-Omgevingsvisie:

  1. Mobiliteitsbeleid op basis van beeldvorming rond de modaliteiten met een concrete uitvoeringsagenda.
  2. Een lange termijn Woonvisie in het verlengde van de actuele 4-jarige woonvisie, waarin de ruimte voor de diverse categorieën wordt aangegeven.
  3. Visiedocument op de werkgelegenheid. De vraag naar laaggeschoolde arbeid, de toekomst van Mediastad en optimalisatie van de locatiekeuze.
  4. Een visie op het stadsbeeld met aandacht voor de skyline van Hilversum en het vraagstuk van gemiddelde hoogten en markante hoogtepunten.


Onder invloed van Corona, maar ook van het al eerder ingezette fenomeen van teleshoppen moet rekening worden gehouden met een verschuiving van de vastgoedwaarde. Het omgevingsplan Hilversum moet worden voorzien van een meerjarige gebiedsexploitatie (GREX), waarvoor externe expertise nodig lijkt.

Het is een uitdagende opgave om aan ruimtelijke kwaliteit van het Hilversumse stadsgebied te werken in een compacte maatvoering, en zijn inwoners licht, lucht en ruimte te bieden als garantie voor welvaart, welzijn en gezondheid.

[ARK: Fons Asselbergs, Hans Ruijssenaars, Stef Veldhuizen)