Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Hilversum

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is door het college in 2016 aangesteld om te adviseren over complexe vraagstukken. De commissie doet dit vroeg in de planfase, zodat wordt bijgedragen aan het proces, de planning en de strategie van het vraagstuk. De ARK bestaat uit 3 leden met een omvangrijke architectonische, stedenbouwkundige en ruimtelijk bestuurlijke ervaring.

Waarom is de ARK opgericht?

De oprichting van de ARK kwam in 2016 voort uit de wens bij het college, de ambtelijke organisatie en de Commissie Welstand en Monumenten (CWM) om onafhankelijke advisering op meerdere ruimtelijke kwaliteitsaspecten én vroeger in het planvormingsproces. Daarmee werd aangesloten bij de breed gedragen wens vanuit de politiek en de samenleving om meer samenhang tussen stedenbouw, architectuur, landschap en cultuurhistorie.

Welke rollen heeft de ARK?

1)      Onafhankelijk adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders

2)      Adviseert n de praktijk over de oplossingsrichting, niet over de oplossing zelf.

3)      Inspirator van de gemeenteraad

Huidige samenstelling ARK (2016-heden)

  • Prof drs. Fons Asselbergs, Voorzitter en voormalig bestuurder met ervaring in de architectuurhistorie
  • Prof. Ir. Hans Ruijssenaars, architect
  • Ir. Stef Veldhuizen, stedenbouwkundige

Het verschil met de Commissie Welstand en Monumenten (CWM)

De ARK zit nadrukkelijk ‘aan de voorkant’ van het planvormingsproces. Ieder door de raad vast te stellen beleid met een effect op ruimtelijke kwaliteitsaspecten gaat vergezeld met een eindadvies van de ARK. Het beleid bestaat uit onder andere integrale planvisies, stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, structuurvisies, landschapsplannen, een welstandsnota, maar ook ander beleid met een effect op ruimtelijke kwaliteitsaspecten. Het eindadvies van de ARK over ruimtelijke opgaven wordt meegestuurd als bijlage voor de besluitvorming door de raad.

De CWM toetst plannen op redelijke eisen van welstand in de beleidsuitvoerende fase van het bouwproces en beoordeelt plannen voor monumenten. De CWM toetst aan de hand van door de raad vastgesteld beleid.

ARK vergaderingen

In principe vergadert de ARK maandelijks. Voor de aangedragen ontwikkelingen worden de verantwoordelijk portefeuillehouders door de ARK uitgenodigd. Aanmelding gebeurt via de secretaris van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Ir. Monique Müller MSc MCD, via Mp.Muller@hilversum.nl

Instellen | Aanstellen | Evaluatie ARK

Overzicht ARK-adviezen (pdf)